Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ, bải bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 2306/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 03/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2306/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BẢI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 29/02/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1312/TTr-STP ngày 18/7 /2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bải bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm sao y gửi UBND các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo công khai và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (3);
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

PHẦN I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Đăng ký khai sinh

 

2

Đăng ký kết hôn

 

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

5

Đăng ký khai tử

 

6

Đăng ký khai sinh lưu động

 

7

Đăng ký kết hôn lưu động

 

8

Đăng ký khai tử lưu động

 

9

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

10

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

11

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

12

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

13

Đăng ký giám hộ

 

14

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

15

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

16

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

17

Đăng ký lại khai sinh

 

18

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

19

Đăng ký lại kết hôn

 

20

Đăng ký lại khai tử

 

21

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lý do bị hủy bỏ, bãi bỏ

1

T-QBI-282607-TT, Thủ tục số 09 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015.

Đăng ký khai sinh

Luật Hộ tịch năm 2014

2

T-QBI-282606-TT, Thủ tục số 08 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015.

Đăng ký kết hôn

Luật Hộ tịch năm 2014

3

T-QBI-282608-TT, Thủ tục số 10 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015.

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Luật Hộ tịch năm 2014

4

T-QBI-193179-TT, Thủ tục số 16, Mục 2 Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

Đăng ký khai tử

Luật Hộ tịch năm 2014

5

T-QBI-258706-TT, Thủ tục số 02 Quyết định số 05/QĐ UBND ngày 02/01/2014

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Luật Hộ tịch năm 2014

6

T-QBI-258777-TT,Thủ tục số 03 Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/01/2014

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Luật Hộ tịch năm 2014

7

T-QBI-282610-TT, Thủ tục số 12 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Đăng ký giám hộ

Luật Hộ tịch năm 2014

8

T-QBI-282611-TT, Thủ tục số 13 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

Luật Hộ tịch năm 2014

9

T-QBI-282609-TT, Thủ tục số 11 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch và bổ sung hộ tịch

Luật Hộ tịch năm 2014

10

T-QBI-282600-TT, Thủ tục số 03 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Luật Hộ tịch năm 2014

11

T-QBI-282604-TT, Thủ tục số 07 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Đăng ký lại việc sinh

Luật Hộ tịch năm 2014

12

T-QBI-282598-TT, Thủ tục số 01 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Đăng ký lại kết hôn

Luật Hộ tịch năm 2014

13

T-QBI-282599-TT, Thủ tục số 02 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Đăng ký lại việc tử

Luật Hộ tịch năm 2014

14

T-QBI-193112-TT, Thủ tục số 02 Mục 2 Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Luật Hộ tịch năm 2014

15

T-QBI-193152-TT, Thủ tục số 9, Mục 2 Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

Luật Hộ tịch năm 2014

16

T-QBI-282601-TT, Thủ tục số 04 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Đăng ký khai sinh quá hạn

Luật Hộ tịch năm 2014

17

T-QBI-282602-TT, Thủ tục số 05 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Đăng ký khai tử quá hạn

Luật Hộ tịch năm 2014

18

T-QBI-282603-TT, Thủ tục số 06 Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh)

Luật Hộ tịch năm 2014

19

T-QBI-193142-TT, Thủ tục số 8, Mục 2 Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Luật Hộ tịch năm 2014

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ, bải bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54