Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2237/QĐ-UBND về đổi tên Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2237/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 31/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2237/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KIỂM ĐỊNH, KIỂM NGHIỆM THÀNH TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2361/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 780/TTr-SNV ngày 05 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm thành Trung tâm ng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm ng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc SKhoa học và Công nghệ căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tình hình thực tế của địa phương và ý kiến của Sở Nội vụ để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để triển khai thực hiện.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo sự phân cấp công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của y ban nhân dân tnh.

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp do Ủy ban nhân dân tnh phân bhàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ chế tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phquy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tchức khoa học và công nghệ công lập và Thông tư liên tịch s 12/2006/TTLT/BTC-BKHCN-BNV ngày 05/6/2006 của Bộ Tài chính, Bộ KHCN và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 115 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2008 của UBND tnh về việc thành lập Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
-
CT và các PCT UBND tnh;
-
PCVP và CV: CN, KH;
-
Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2237/QĐ-UBND về đổi tên Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Kiểm định, kiểm nghiệm thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.384
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127