Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2002/QĐ-UB về quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 22/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: ***
Ngày ban hành: 20/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH HẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP , ngày 27-6-1998 của Bổ Y tế và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP , ngày 03-01-1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tố chức y tế địa phương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT , ngày 27-4-2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Y tế “Hướng dẫn thực hiện chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh về Ủy ban nhân dân cùng cấp”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1196/TTr-SYT, ngày 23-10-2001 và ý kiến trình của Trướng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này về Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quy định kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây về vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH HẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2002/QĐ-UB, ngày 20-02-2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

Điều 1. Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải sau đây viết tắt là Trung tâm) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở Y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển y tế trên địa bàn huyện Ninh Hải; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và các bộ phận, các Trạm y tế trực thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP , ngày 27-6-1998 và Thông tư Liên tịch số 20/2001/TTLT- BTCCBCP-BYT, ngày 27-4-2001 của Liên bộ Y tế - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các văn bản có liên quan.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm

a) lãnh đạo Trung tâm:

1 (một) Giám đốc;

1 - 2 (một đến hai) Phó Giám đốc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

b) Các phòng chức năng giúp việc Giám đốc Trung tâm :

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

Phòng Tài vụ.

Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị.

c) Các đơn vị chuyên môn kỹ thuật:

Đội Y tế dự phòng (trên cơ sở hợp nhất các tổ, đội: Vệ sinh phòng dịch - sốt rét, phòng chống lao, phong, mắt hột, tâm thần,...).

Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình.

1 (một) Đội Y tế lưu động.

Bệnh viện huyện - các khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

1 - 2 (một đến hai) Phòng khám đa khoa khu vực.

Các Trạm Y tế xã.

Trưởng, Phó các Phòng, Đội do Giám đốc Trung tâm Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản của Giám đốc Sở Y tế.

Trưởng trạm, Phó Trưởng trạm Y tế xã do Giám đốc Trung tâm Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Điều 4. Biên chế và kinh phí hoạt động của Trung tâm:

1. Biên chế của Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế.

Trên cơ sở đó Giám đốc Sở Y tế thống nhất với Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh để cân đối và phân bổ lại cho Trung tâm.

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức của Trung tâm theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ công chức, quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách Nhà nước cấp.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm căn cứ Quy định này hướng dẫn Trung tâm: Xây dựng cơ cấu công chức và hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp và thống nhất với Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2002/QĐ-UB về quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212