Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2171/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 15/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - NG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2171/-UBND

Ra-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cNghị đnh số 63/2010/-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính ph v kiểm soát th tục hành chính;

Căn cNghị đnh s06/2012/-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 ca Chính ph sửa đổi, b sung một s điều ca các Ngh đnh v h tch, hôn nhân và gia đình chứng thực;

Căn c Tng tư s 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của B Tư pháp v việc ban hành hưng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, s dng sổ, biu mẫu hộ tch;

Theo đ nghị ca Giám đc S pháp tại T trình s 461/TTr-STP ngày 11 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b kèm theo Quyết đnh này 27 thủ tục hành chính đưc sửa đi, bổ sung trong nh vực Hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền gii quyết ca y ban nhân dân cp xã trên đa bàn tnh Bà Ra - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết đnh này hiệu lc thi nh kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh; Giám đốc các Sở: pháp, Nội v; Ch tch y ban nhân dân các huyn, thành ph; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phưng, thị trấn; Thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết đnh y./.

 

 

CHỦ TCH
Trn Minh Sanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2171/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.051

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!