Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 209/2004/QĐ-UB phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại UBND quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 209/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 30/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 209/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP TỔ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 119/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 và Quyết định số 122/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2005 và chương trình cải cách hành chính năm 2004 của thành phố ;
Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 5639/UB-CCHC ngày 11 tháng 11 năm 2003 về thí điểm thành lập và triển khai hoạt động Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3, quận 11 và quận Bình Thạnh ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố tại tờ trình số 102/TTr-CCHC ngày 23 tháng 8 năm 2004 và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tại tờ trình số 542/UB ngày 29 tháng 6 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công, thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của quận Bình Thạnh (kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ nghiệp vụ hành chính công thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

Sau 3 tháng và 6 tháng hoạt động, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố tổ chức sơ kết hoạt động của Tổ nghiệp vụ hành chính công, kiến nghị các thay đổi cần thiết về mô hình tổ chức cấp quận để việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ngày càng hiệu quả hơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- TTUB : CT, PCT/TT
- VP/TU và các Ban Thành ủy
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Sở Xây dựng, Sở Tài chính
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Thương mại, Sở Tư pháp
- Thành viên Ban chỉ đạo CCHC. TP
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ VX, TH
- Lưu (CCHC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 209/2004/QĐ-UB phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại UBND quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
DMCA.com Protection Status