Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2046/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 12/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2046/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01 /2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 3634/TTr-CAT-PC07 ngày 24 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PV.07);
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

1. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả huấn luyện.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và chứng nhận phương tiện, thiết bị, chất, hàng hóa theo quy định - Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Tiến hành liên hệ để bàn bạc, thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tiến hành huấn luyện nghiệp vụ CNCH (Thời gian tổ chức lớp phụ thuộc vào sự thống nhất giữa đơn vị giải quyết và phía cơ sở).

- Tiến hành huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

- Kiểm tra, sát hạch các học viên tham gia huấn luyện nghiệp vụ CNCH và tổng hợp kết quả huấn luyện.

- Dự thảo kết quả giải quyết (Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH).

20 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

Không quy định thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ

2. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả huấn luyện.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và chứng nhận phương tiện, thiết bị, chất, hàng hóa theo quy định - Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Tiến hành liên hệ để bàn bạc, thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tiến hành huấn luyện nghiệp vụ PCCC (đối với cơ sở tự huấn luyện nghiệp vụ PC&CC thì thống nhất thời gian kiểm tra, sát hạch).

- Tiến hành huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

- Kiểm tra, sát hạch các học viên tham gia huấn luyện nghiệp vụ PC&CC và tổng hợp kết quả huấn luyện.

- Dự thảo kết quả giải quyết (Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC).

20 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

Không quy định thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ

3. Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (Giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và chứng nhận phương tiện, thiết bị, chất, hàng hóa theo quy định - Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Kiểm tra đối chiếu hồ sơ huấn luyện nghiệp vụ PCCC của cơ sở đã huấn luyện.

- Dự thảo kết quả giải quyết (Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC).

20 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ

4. Cấp đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (Giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và chứng nhận phương tiện, thiết bị, chất, hàng hóa theo quy định - Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ huấn luyện nghiệp vụ PC&CC của cơ sở đã huấn luyện và Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC cũ.

- Dự thảo kết quả giải quyết (giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC).

20 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ

5. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (Giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp các loại giấy phép phòng cháy, chữa cháy - Đội công tác phòng cháy

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

60 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ

6. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính Phủ

* Thời hạn giải quyết:

- TDTK về PC&CC đối với dự án thiết kế quy hoạch: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- TDTK về PC&CC đối với Hồ sơ thiết kế cơ sở:

+ 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm A.

+ 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B, C.

- TDTK về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công

+ 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm A.

+ 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B, C.

- TDTK về PC&CC đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

- TDTK về PC&CC đối với dự án thiết kế quy hoạch

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (Giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp các loại giấy phép phòng cháy, chữa cháy - Đội công tác phòng cháy

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

60 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ

- TDTK về PC&CC đối với Hồ sơ thiết kế cơ sở:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (Giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp các loại giấy phép phòng cháy, chữa cháy - Đội công tác phòng cháy

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

100 giờ đối với dự án nhóm A; 60 giờ đối với dự án nhóm B, C.

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

120 giờ đối với dự án nhóm A;

80 giờ đối với nhóm B, C

- TDTK về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (Giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp các loại giấy phép phòng cháy, chữa cháy - Đội công tác phòng cháy

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

60 giờ đối với dự án nhóm A; 20 giờ đối với dự án nhóm B, C.

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ đối với dự án nhóm A;

40 giờ đối với nhóm B, C

- TDTK về PC&CC đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (Giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp các loại giấy phép phòng cháy, chữa cháy- Đội công tác phòng cháy

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

20 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ

7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (Giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp các loại giấy phép phòng cháy, chữa cháy - Đội công tác phòng cháy

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

36 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

56 giờ

8. Đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp các loại giấy phép phòng cháy, chữa cháy - Đội công tác phòng cháy

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết

20 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào sổ văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ

9. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp các loại giấy phép phòng cháy, chữa cháy - Đội công tác phòng cháy

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

20 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ

10. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

- Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó gồm 07 ngày để tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PC&CC và 07 ngày kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu).

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức;

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp các loại giấy phép phòng cháy, chữa cháy - Đội công tác phòng cháy

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trao đổi, thống nhất với tổ chức, cá nhân và tổ chức kiểm tra nghiệm thu về PC&CC đối với công trình, phương tiện giao thông cơ giới (Thời gian tổ chức kiểm tra nghiệm thu không quá 07 ngày làm việc).

- Dự thảo kết quả giải quyết.

92 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

112 giờ

11. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Đội công tác phòng cháy

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết.

36 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

56 giờ

12. Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

- Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Tổng thời gian giải quyết TTHC

08 giờ

13. Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp các loại giấy phép phòng cháy, chữa cháy - Đội công tác phòng cháy

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, trao đổi, thống nhất với tổ chức, cá nhân bố trí kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC, dự thảo kết quả giải quyết.

60 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác phòng cháy

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

80 giờ

14. Kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

- Quy trình nội bộ, quy trình điện tử:

+ Hồ sơ cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH -Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và chứng nhận phương tiện, thiết bị, chất, hàng hóa theo quy định - Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ; Trao đổi, thống nhất với tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện kiểm định phương tiện PCCC; dự thảo kết quả giải quyết.

220 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

240 giờ

+ Hồ sơ đề nghị của đơn vị được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định đối với phương tiện PCCC quy định tai Điểm c, Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thứ tự công việc

Đơn vị/người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện (giờ làm việc)

Bước 1

- Bộ phận TN&TKQ của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Bộ phận HC-TH của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả cho cá nhân/tổ chức.

- Số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến) cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý hồ sơ.

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Nhận hồ sơ (điện tử) và phân công giải quyết.

04 giờ

Bước 3

Tổ huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và chứng nhận phương tiện, thiết bị, chất, hàng hóa theo quy định - Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ; Trao đổi, thống nhất với tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện kiểm định phương tiện PCCC; dự thảo kết quả giải quyết.

20 giờ

Bước 4

Ban chỉ huy Đội công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Phòng ký phê duyệt kết quả.

04 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

04 giờ

Bước 6

Bộ phận văn thư

Vào số văn bản, đóng dấu, ký số, chuyển kết quả (điện tử và giấy) cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

04 giờ

Bước 7

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Xác nhận trên phần mềm một cửa; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có).

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 giờ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144