Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2042/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 18/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2042/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ công văn số 185/CCTTHC ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát và công bố bổ sung các thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 22 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, bổ sung vào bộ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1518/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 3. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc và các đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại Điều 2 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTgCP;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc;
- Cổng TTĐT của Chính phủ (để đưa tin);
- Trang tin điện tử của Bộ (để cập nhật);
- Lưu VT, TCT Đề án 30.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

 

DANH MỤC BỔ SUNG

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẦN I. DANH MỤC 22 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

2

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

3

Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

4

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

5

Cấp chứng chỉ quy hoạch/điều chỉnh chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

6

Giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

7

Gia hạn giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

8

Chấp thuận thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

9

Thoả thuận đấu nối hạ tầng (hệ thống cấp nước, cấp điện, viễn thông, thoát nước mưa, thoát nước thải) tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

10

Cấp giấy phép xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

11

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

12

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

13

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

14

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

15

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

16

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

17

Giao lại đất không thu tiền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

18

Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

19

Cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

20

Cho thuê đất miễn thu tiền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

21

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

22

Gia hạn quyền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2042/QĐ-BKHCN ngày 18/09/2009 công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!