Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ 01/01/2007 đến hết ngày 31/12/2010 hết hiệu lực thi hành một phần

Số hiệu: 2000/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 15/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2000/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 16 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ 01/01/2007 đến hết ngày 31/12/2010 hết hiệu lực thi hành một phần”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2010 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2000 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu của văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung

Phần hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND

13/7/2007

Về điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí.

Khoản 6, Điều 1

Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 về việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

2

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND

17/7/2009

Về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009 - 2015.

Điểm 3.1, điểm 3.2, điểm 3.4 khoản 3; Điểm 4.2, khoản 4 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị Quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 – 2015.

3

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND

26/4/2010

Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố.

Khoản 6, Điều 1; khoản 1, 2, 4, 7 Điều 1; khoản 3, Điều 2.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hủy bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố.

4

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND

16/12/2010

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Yên Bái.

 

Được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Yên Bái.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành từ 01/01/2007 đến hết ngày 31/12/2010 hết hiệu lực thi hành một phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.643
DMCA.com Protection Status

IP: 100.25.214.89