Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1910/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn

Số hiệu: 1910/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 10/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1910/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2140/TTr-SNN ngày 03 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 29/7/2014; thay thế 07 thủ tục thuộc lĩnh vực lâm nghiệp (từ thủ tục 32 đến 38), thay thế 06 thủ tục thuộc lĩnh vực kiểm lâm (từ thủ tục 39 đến 44), thay thế 01 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng ban hành tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; thay thế 02 thủ tục thuộc lĩnh vực thủy sản (thủ tục 47, 48) ban hành tại Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của đơn vị; rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ theo văn bản pháp luật hiện hành và hướng dẫn tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phát hành bộ thủ tục hành chính đã được công bố đến các đơn vị theo thành phần nơi nhận của quyết định này.

Điều 4. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã; cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia của Chính phủ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-
Bộ Tư pháp;
-
TT. Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND tỉnh;
- Ủ
y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
-
Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Trần Văn Vĩnh);
-
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (BTP);
-
Báo Đồng Nai; Đài PT-TH Đồng Nai;
-
Trung tâm Công báo tỉnh Đồng Nai;
-
Lưu: VT, HC

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỞ

 

I. Lĩnh vực nông nghiệp

 

1

Thủ tục cấp giấy công nhận cây đầu dòng

 

2

Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng

 

3

Thủ tục cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

 

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè

 

5

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè

 

6

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

 

7

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chất lượng phân bón

 

8

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

 

9

Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm hàng hóa xuất khẩu đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và vật tư chuyên dùng trong chăn nuôi

 

10

Thủ tục chứng nhận đánh giá và công bố hợp chuẩn quá trình tổ chức thu mua mía nguyên liệu

 

11

Thủ tục công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

 

II. Lĩnh vực lâm nghiệp

12

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa ba loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập

 

13

Thủ tục khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

 

14

Thủ tục khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy, tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

 

15

Thủ tục khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng tổ chức

 

16

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con

 

17

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống

 

18

Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm: Cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

 

19

Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

 

20

Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách)

 

21

Thủ tục thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép thiết kế, tỉa thưa rừng trồng trong trường hợp có tận thu lâm sản

 

22

Thủ tục khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức

 

23

Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh

 

24

Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng

 

25

Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

 

26

Thẩm định và phê duyt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

 

III. Lĩnh vực thủy lợi

27

Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

28

Thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

29

Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

 

30

Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thy lợi

 

31

Thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

 

32

Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

 

IV. Lĩnh vực thủy sản

33

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản

 

34

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

 

35

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

 

36

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

 

37

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

 

38

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

 

39

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

 

40

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

 

41

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

 

42

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

 

43

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản

 

44

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản

 

45

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

 

46

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản

 

47

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản

 

48

Thủ tục cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

 

49

Thủ tục cấp mới giấy phép khai thác thủy sản

 

50

Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

 

51

Thủ tục cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

 

52

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

 

53

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

 

54

Thủ tục đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá

 

55

Thủ tục chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

 

V. Lĩnh vực: Thú y

56

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

 

57

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

 

58

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

 

59

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

 

60

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

 

61

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

 

62

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y)

 

63

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

 

64

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

 

65

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

 

66

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

 

67

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

 

68

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

 

69

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

 

70

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

 

71

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

 

72

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y)

 

73

Thủ tục đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh

 

74

Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

 

75

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

 

76

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

 

VI. Lĩnh vực: Kiểm lâm

77

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu

 

78

Thủ tục giao nộp gấu cho Nhà nước

 

79

Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

 

80

Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm

 

81

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang nguy cấp quý hiếm

 

82

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm

 

83

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường

 

VII. Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật

84

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

85

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

 

86

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (hội thảo, hội nghị, tư vấn) thuốc bảo vệ thực vật, phân bón (phân bón vô cơ và phân bón khác), giống cây trồng

 

87

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

 

88

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

89

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

90

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

VIII. Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

91

Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản vận chuyển và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP)

 

92

Thủ tục cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

93

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

IX. Lĩnh vực: Phát triển nông thôn

94

Thủ tục phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn

 

95

Thủ tục Phê duyệt dự án, hoặc phương án cánh đồng lớn

 

96

Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

 

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

I

Lĩnh vực Lâm nghiệp

 

1

Thủ tục trồng cao su trên đất rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

 

2

Thủ tục phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình

 

3

Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình

 

4

Thủ tục khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình

 

5

Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

 

6

Thủ tục khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

 

7

Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền th hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rộng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

 

II

Lĩnh vực Kiểm lâm

 

8

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

 

9

Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm

 

10

Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ

 

11

Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu.

 

12

Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

13

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

14

Thủ tục đăng ký nuôi bổ sung loài động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

 

III.

Lĩnh vực Quản lý chất lượng

 

15

Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản

 

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

I

Lĩnh vực lâm nghiệp

 

1

Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

 

2

Thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

 

3

Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

 

4

Thủ tc khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là tổ chức

 

5

Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ của chủ rừng là hộ gia đình

 

6

Thủ tục khai thác cây trồng trong vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán của chủ rừng là hộ gia đình

 

7

Thủ tục khai thác tận dụng các cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức, chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ)

 

8

Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng trồng bằng vốn tự đầu tư)

 

9

Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng)

 

II.

Lĩnh vực thủy sản

 

10

Thủ tục kiểm tra, chứng nhận cơ sở kinh doanh thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã)

 

11

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận ATTP trong kinh doanh thủy sản (thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã)

 

III.

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

12

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

 

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực nông nghiệp

1. Thủ tục cấp giấy công nhận cây đầu dòng

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận cây đầu dòng gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có cây đầu dòng.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy công nhận cây đầu dòng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

+ Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có). Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: Nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 48 ngày làm việc. Cụ thể:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập hội đồng bình tuyển cây đầu dòng.

Trong thời hạn ba mươi lăm (35) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập, hội đồng bình tuyển tiến hành thẩm định cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá của hội đồng bình tuyển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định cấp hoặc không cấp giấy công nhận cây đầu dòng; trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn, nêu rõ lý do.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01, Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Thẩm định, công nhận cây đầu dòng: 2.000.000 đồng/cây.

- Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 100.000 đồng/lần. Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy công nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTV11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

2. Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có vườn cây đầu dòng.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy công nhận vườn cây đầu dòng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

+ Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây, báo cáo về vườn cây đầu dòng. Báo cáo về vườn cây đầu dòng phải có các nội dung: Nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; nhận xét về sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 33 ngày làm việc. Cụ thể:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập tổ thẩm định vườn cây đầu dòng.

Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập, tổ thẩm định tiến hành thẩm định vườn cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá của tổ thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định cấp hoặc không cấp giấy công nhận vườn cây đầu dòng; trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn, nêu rõ lý do.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01, Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Thẩm định, công nhận vườn cây đầu dòng: 500.000 đồng/vườn.

- Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 100.000 đồng/lần. Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy công nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTV11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

3. Thủ tục cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước khi hết hạn ba (03) tháng, nếu chủ nguồn giống có nhu cầu đăng ký công nhận lại phải gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị công nhận lại (tự soạn).

+ Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất.

+ Sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận gần nhất.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc. Cụ thể:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Thẩm định, công nhận lại cây đầu dòng: 1.400.000 đồng/cây.

- Thẩm định công nhận lại vườn cây đầu dòng: 350.000/vườn.

- Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 100.000 đồng/lần.

Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy công nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTV11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Nếu không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.

+ Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè an toàn.

+ Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

+ Bản sao chụp chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (chỉ áp dụng đối với cơ sở sơ chế, chế biến).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc. Cụ thể:

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập đoàn thẩm định từ 02 - 05 người để tiến hành thẩm định, đánh giá các cơ sở xin cấp giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thành lập đoàn thẩm định, đoàn thẩm định có trách nhiệm thông báo cho cơ sở kế hoạch kiểm tra trước thời điểm tiến hành thẩm định, đánh giá ít nhất là 05 (năm) ngày làm việc. Kế hoạch kiểm tra nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn và yêu cầu kiểm tra.

- Trong thời hạn 05(năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc ngày có kết quả thử nghiệm mẫu của đoàn kiểm tra, cơ sở đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp chưa đủ điều kiện đã được nêu rõ trong biên bản kiểm tra. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, đoàn thẩm định có quyền xem xét, đánh giá các báo cáo khắc phục (nếu cần thiết sẽ cử đại diện kiểm tra lại). Nếu đạt yêu cầu, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc có kết quả kiểm tra lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Bảo vệ thực vật.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 2).

- Bản thuyết minh điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả/sản xuất, chế biến chè (Phụ lục 3).

Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về sản xuất rau, quả và chè an toàn.

5. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Nếu không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè an toàn.

+ Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè (nếu thay đổi so với đăng ký lần đầu).

+ Bản sao chụp chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (đối với những người mới được bổ sung).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (áp dụng đối với cơ sở sơ chế, chế biến trong các trường hợp: Khi cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan đến cơ sở trong giấy chứng nhận; khi giấy chứng nhận hết hiệu lực; khi bị thu hồi giấy chứng nhận).

+ Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận).

+ Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với các trường hợp: Giấy chứng nhận gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng; khi phát hiện có sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận).

+ Biên bản kiểm tra, đánh giá định kỳ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè của các cơ quan chức năng theo qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- 01 ngày làm việc đối với các trường hợp:

+ Giấy chứng nhận gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc.

+ Giấy chứng nhận gốc vẫn còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng.

+ Khi phát hiện có sai sót trên giấy chứng nhận do lỗi của cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

- 20 ngày làm việc trong các trường hợp:

+ Khi cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan đến cơ sở trong giấy chứng nhận.

+ Khi giấy chứng nhận hết hiệu lực.

+ Khi bị thu hồi giấy chứng nhận.

Trong trường hợp cơ sở có kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm theo qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt loại A, thời hạn xem xét và cấp lại giấy chứng nhận là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận không thành lập đoàn kiểm tra.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Bảo vệ thực vật.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp/ cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 2).

- Bản thuyết minh điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả/sản xuất, chế biến chè (Phụ lục 3).

Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về sản xuất rau, quả và chè an toàn.

6. Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gửi 01 (một) bộ hồ sơ công bố hợp quy qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận công bố hợp quy.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu:

+ Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c)Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận, hồ sơ bao gồm:

Bản công bố hợp quy theo mẫu Phụ lục 13 của Thông tư số 55/2012/TT- BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp giấy chứng nhận hợp quy của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (tên giống, nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật).

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, hồ sơ bao gồm:

Bản công bố hợp quy theo mẫu Phụ lục 13 của Thông tư số 55/2012/TT- BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bản chính biên bản kiểm định đồng ruộng theo Phụ lục 5 của Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc chỉ định cấp.

Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật).

Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Không có.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân; tổ chức.

g) Mẫu đơn, tờ khai:

- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận: Bản công bố hợp quy (Phụ lục 13).

- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng:

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu (Phụ lục 13).

+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục 14).

Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo bằng văn bản.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chất lượng phân bón

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận Bản tiếp nhận công bố hợp quy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Trường hợp nội dung hồ sơ chưa phù hợp quy định hiện hành: Sở có văn bản trả lời trong vòng 04 ngày.

- Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của cơ quan công bố hợp quy.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy: Bản công bố hợp quy; bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng...); bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp.

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: Bản công bố hợp quy; bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng...); kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn; quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001; kế hoạch giám sát định kỳ; báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện 05 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản công bố hợp quy (Mẫu 13).

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Mẫu 14).

Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn; nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh để nộp lại.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy: Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định (Phụ lục 13); bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp; bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng…).

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định (Phụ lục 13); bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm, tính năng, công dụng …); kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận; quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu tại Phụ lục 02 hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001; kế hoạch giám sát định kỳ; báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: Đối tượng được chứng nhận hợp quy; tài liệu kỹ thuật (số hiệu, tên) sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu đánh giá, thời gian đánh giá;…) và các lý giải cần thiết; Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận); Các thông tin cần bổ sung và tài liệu khác liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Nông nghiệp).

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Bản công bố hợp quy (Mẫu 13).

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Mẫu 14).

Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

- Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 96/2001/QĐ-BNN ngày 26/9/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục hàng hóa thức ăn chăn nuôi bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng.

- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”.

9. Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm hàng hoá xuất khẩu đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và vật tư chuyên dùng trong chăn nuôi

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua bưu điện về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ:

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp CFS nêu rõ những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

Bước 3. Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đối với trường hợp cấp mới:

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Phụ lục II.a, Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) của doanh nghiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có).

Đối với trường hợp đề nghị cấp CFS lần đầu tiên, phải đăng ký hồ sơ thương nhân với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (Phụ lục II, Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ); bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục III, Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Đối với trường hợp cấp lại:

Đơn đề nghị cấp lại CFS (Phụ lục II.b, Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Đối với trường hợp khi phát hiện có sai sót do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cấp lại CFS mới (cá nhân, tổ chức không phải nộp đơn), đồng thời thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận. Người nhận nộp lại CFS đã cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Đối với trường hợp cấp mới: 05 ngày làm việc.

- Đối với trường hợp cấp lại: 04 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (giấy chứng nhận lưu hành tự do có hiệu lực tối đa 02 năm kể từ ngày cấp).

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đối với trường hợp cấp mới:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Phụ lục II.a, Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (Phụ lục II, Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục III, Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

- Đối với trường hợp cấp lại: Đơn đề nghị cấp lại CFS (Phụ lục II.b, Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mới CFS phải đăng ký hồ sơ thương nhân với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi đề nghị cấp CFS lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp CFS khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH ngày 05/4/2004.

- Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

- Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

10. Thủ tục chứng nhận đánh giá và công bố hợp chuẩn quá trình tổ chức thu mua mía nguyên liệu

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gửi 02 (hai) bộ hồ sơ trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (địa phương nơi cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu:

+ Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy (Phụ lục III, Mẫu 2.CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật).

Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố.

Bản sao y bản chính giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực.

+ Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy (Phụ lục III, Mẫu 2.CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);.

Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố.

Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (Phụ lục III, Mẫu 1.KHKSCL, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.

Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực.

Báo cáo đánh giá hợp chuẩn/hợp quy (Phụ lục III, Mẫu 5.BCĐG, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ) kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, tờ khai:

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục III, Mẫu 1.KHKSCL).

- Bản công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy (Phụ lục III, Mẫu 2.CBHC/HQ).

- Báo cáo đánh giá hợp chuẩn/hợp quy (Phụ lục III, Mẫu 5.BCĐG).

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện TTHC: Bản tiếp nhận công bố.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương pháp đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.

11. Thủ tục công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gửi 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp quy qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (địa phương nơi cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu:

+ Đối với hồ sơ được gửi qua đường bưu điện: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi trực tiếp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận, hồ sơ bao gồm:

Bản công bố hợp quy (Phụ lục 15, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp giấy chứng nhận hợp quy của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (tên giống, nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật).

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, hồ sơ bao gồm:

Bản công bố hợp quy (Phụ lục 15, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Bản chính biên bản kiểm định đồng ruộng và phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc chỉ định cấp.

Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật).

Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục 14, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Mẫu đơn, tờ khai:

- Bản công bố hợp quy (Phụ lục 13).

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục 14).

Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện TTHC: Bản tiếp nhận công bố.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

II. Lĩnh vực lâm nghiệp

12. Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa ba loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân xây dựng và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

+ Báo cáo hiện trạng rừng; các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng cho địa phương, đơn vị.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng (Quyết định 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ).

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng.

- Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng.

13. Thủ tục khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác.

+ Bản thuyết minh thiết kế khai thác.

+ Sơ đồ khu khai thác.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã… có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác (Phụ lục 1, Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác (thời hạn của giấy phép khai thác tối đa là 12 tháng kể từ ngày ban hành).

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

14. Thủ tục khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ của tổ chức.

+ Bản thuyết minh hồ sơ thiết kế khai thác.

+ Sơ đồ khu khai thác.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác tận dụng, tận thu và trả kết quả cho chủ rừng.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác (Phụ lục 1, Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

15. Thủ tục khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký khai thác.

+ Thuyết minh thiết kế khai thác.

+ Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác của chủ rừng là tổ chức.

+ Sơ đồ vị trí khu khai thác.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có ý kiến thì chủ rừng được khai thác theo quyết định đã phê duyệt.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai:

- Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác (Phụ lục 1).

- Bản đăng ký khai thác (Phụ lục 3).

Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời (trường hợp sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, không có văn bản trả lời thì chủ rừng được khai thác theo quyết định đã phê duyệt).

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

16. Thủ tục cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh cây con.

+ Nguồn gốc và mã số lô giống, phẩm chất kỹ thuật của lô cây con.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo sản xuất cây con ở vườn ươm, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Mẫu đơn, tờ khai: Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp (Phụ lục 14, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy chứng nhận (Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

17. Thủ tục cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Thông báo thu hoạch giống.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo thu hoạch giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Các tổ chức, cá nhân.

g) Mẫu đơn, tờ khai: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (Phụ lục 15, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Lệ phí, phí:

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy.

- Phí công nhận nguồn gốc lô giống: 750.000 đồng/01 lô giống.

Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

18. Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm: Cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến Phòng Lâm nghiệp - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy mẫu đơn theo quy định và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn theo hướng dẫn. Sau đó nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Lâm nghiệp.

Bước 3: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Bước 4: Thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định nguồn giống tại hiện trường. Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân đứng đơn biết để bổ sung theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hoàn thành công tác thẩm định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ công nhận vườn giống cho tổ chức hoặc cá nhân đứng đơn.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Các tổ chức, cá nhân.

g) Mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng của tỉnh (Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT- BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Công nhận cây trội: 450.000 đồng/cây.

- Vườn cây đầu dòng: 1.000.000 đồng/giống.

- Lâm phần tuyển chọn: 750.000 đồng/nguồn giống.

- Rừng giống chuyển hóa, rừng giống trồng: 2.750.000 đồng/rừng giống. Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ công nhận.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

19. Thủ tục khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ của chủ rừng là tổ chức.

+ Bản thuyết minh hồ sơ thiết kế khai thác.

+ Bản đồ khu khai thác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác (Phụ lục 1, Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác (thời hạn có hiệu lực: 12 tháng kể từ khi ban hành).

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

20. Thủ tục khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký khai thác.

+ Bảng dự kiến sản phẩm khai thác.

+ Bản đồ khu khai thác.

+ Hồ sơ thiết kế, dự án lâm sinh đối với khai thác tận dụng thực hiện các biện pháp lâm sinh.

+ Đề cương nghiên cứu khoa học, kế hoạch đào tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với khai thác tận dụng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định.

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có ý kiến thì được khai thác tận dụng theo hồ sơ đã đăng ký.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: Các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai:

- Bản đăng ký khai thác (Phụ lục 3).

- Bảng dự kiến sản phẩm khai thác (Phụ lục 2).

Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

i) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời (trường hợp sau thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, không có văn bản trả lời thì được khai thác tận dụng theo hồ sơ đã đăng ký).

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

21. Thủ tục thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép thiết kế, tỉa thưa rừng trồng trong trường hợp có tận thu lâm sản

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Biên bản xét duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp (bản sao).

+ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (bản sao).

+ Phương án thiết kế khai thác theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực khai thác của đơn vị.

+ Tờ trình xin phê duyệt phương án thiết kế tỉa thưa rừng của đơn vị.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc; sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Lệ phí mức lao động thẩm định thiết kế khai thác gỗ rừng trồng.

- Mức lệ phí công/m3: 0,128.

Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

- Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế kỹ thuật và thẩm định thiết kế khai thác rừng.

22. Thủ tục khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác tận dụng của tổ chức.

+ Bản thuyết minh hồ sơ thiết kế khai thác.

+ Bản đồ khu khai thác.

+ Văn bản cho phép chuyển rừng của cấp có thẩm quyền hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng.

+ Văn bản giao nhiệm vụ khai thác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Biên bản xác nhận của Kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho chủ rừng hoặc đơn vị

khai thác biết để bổ sung theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho chủ rừng hoặc đơn vị khai thác.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức, đơn vị có chức năng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ khai thác.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác (Phụ lục 1, Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng.

- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

23. Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Căn cứ kế hoạch sản xuất lâm nghiệp của đơn vị, được thể hiện trong kế hoạch sản xuất - tài chính hàng năm do đơn vị xây dựng, đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Bước 2: Đơn vị xây dựng dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực dự án của đơn vị và tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán.

Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ của người nộp. Phòng Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở) sẽ phối hợp cùng các phòng, ban và các sở, ngành liên quan xem xét, kiểm tra, thẩm định dự án. Ghi nhận bằng biên bản thẩm định và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản xét duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp (bản sao).

+ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (bản sao).

+ Dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực dự án của đơn vị.

+ Tờ trình xin phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh của đơn vị.

- Số lượng hồ sơ: 06 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc; sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Từ 1 tỷ trở xuống: 0,1188.

- Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ: 0,1188 - 0,1073.

Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

- Quyết định số 4361/2002/QĐ-BNN ngày 17/10/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc Dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách.

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

- Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức lao động điều tra quy hoạch rừng.

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

24. Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Căn cứ kế hoạch sản xuất - tài chính hàng năm do đơn vị xây dựng, đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

- Bước 2: Đơn vị xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực thực hiện các hạng mục phòng cháy của đơn vị và tờ trình xin phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ của người nộp. Phòng Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở) sẽ phối hợp cùng các phòng, ban và các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định phương án, ghi nhận bằng biên bản thẩm định.

- Bước 4: Sau khi phương án được các các sở, ngành thống nhất thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cho đơn vị biết và đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả; tiếp theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt tổng dự toán kinh phí cho tất cả các đơn vị trên toàn tỉnh.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản xét duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp (bản sao).

+ Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (bản sao).

+ Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực thực hiện các hạng mục phòng cháy của đơn vị.

+ Tờ trình xin phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị.

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Lệ phí thẩm định.

- Mức lệ phí:

+ Từ 01 tỷ trở xuống: 0,1188;

+ Từ 01 tỷ đến dưới 05 tỷ: 0,1188 - 0,1073.

Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

- Thông tư Liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 04/8/2005 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

25. Thủ tục Phê duyệt và Thẩm định phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định

Bước 5: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

b) Cách thức thực hiện

Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ

- Tên thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị thẩm định và phê duyệt phương án của chủ rừng là tổ chức (Ban hành kèm theo Phụ lục VI của Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014);

+ Bản thuyết minh Phương án quản lý rừng bền vững (Ban hành kèm theo Phụ lục II (đối với rừng tự nhiên), Phụ lục III (đối với rừng trồng) của Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014);

+ Hệ thống bản đồ;

+ Bản sao tài liệu, số liệu điều tra, thu thập;

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo bằng văn bản cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định; Trong 20 ngày làm việc khi hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định phương án và gửi văn bản thẩm định cho chủ rừng.

- Trường hợp Hội đồng thẩm định thống nhất với nội dung phương án và hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Sở Nông nghiệp PTNT phê duyệt phương án, trả kết quả cho chủ rừng.

- Trường hợp phải bổ sung, giải trình ý kiến thẩm định thì chủ rừng hoàn chỉnh phương án và có văn bản tiếp thu ý kiến giải trình kèm theo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được, hồ sơ, Sở Nông nghiệp PTNT phê duyệt phương án, trả kết quả cho chủ rừng.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong vòng thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp PTNT phải thông báo cho chủ rừng biết; sau khi chủ rừng hoàn chỉnh hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Nông nghiệp PTNT phê duyệt theo quy định .

đ) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm và các Sở ngành liên quan.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Các chủ rừng là tổ chức

f) Lệ phí: Không

g) Mẫu đơn, tờ khai: Giấy đề nghị thẩm định và phê duyệt phương án theo phụ lục VI của Thông tư số 38//2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

h) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản phê duyệt phương án

i) Điều kiện thực hiện TTHC: không

j) Căn cứ pháp lý của TTHC: Điều 10 của Thông tư số 38//2014/TT-BNNPTNT ngày 03/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phương án quản lý rừng bền vững.

26. Thẩm định và phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án trồng rừng thay thế, gửi 05 bộ hồ sơ (bao gồm: 01 bộ chính, 04 bộ sao) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định. Trường hợp phải xác minh thực địa, thì thời gian thẩm định phương án không được kéo dài quá 15 (mười lăm) ngày làm việc.

- Bước 3: Trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho chủ dự án đã gửi để biết.

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt phương án. Trường hợp không đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét phê duyệt phương án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trả lời cho chủ dự án gửi đề nghị biết lý do.

- Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, UBND cấp tỉnh phải phê duyệt phương án; trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rõ lý do để trả lời cho chủ dự án đã gửi đề nghị biết.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế (Phụ lục 01).

+ Phương án trồng rừng thay thế (Phụ lục 02).

+ Bản đồ thiết kế và các tài liệu liên quan.

Số lượng bộ hồ sơ: 05 bộ (01 bản chính và 04 bản sao)

d) Thời hạn giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 20-35 ngày; UBND cấp tỉnh phải phê duyệt phương án 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tổ chức khoa học có liên quan.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

g) Mẫu đơn, tờ khai:

+ Đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế (Phụ lục 01).

+ Phương án trồng rừng thay thế (Phụ lục 02).

Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

III. Lĩnh vực thủy lợi

27. Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 1, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Tùy từng hoạt động cụ thể mà tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép, phải có văn bản sau, cụ thể:

Đối với các hoạt động dưới đây phải có hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan, bao gồm:

Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có.

Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng.

Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện.

Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản.

Chôn phế thải, chất thải.

Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.

Đối với các hoạt động dưới đây phải có dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan, bao gồm:

Khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Đối với các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới phải có bản sao sổ đăng kiểm và mang theo bản chính để đối chiếu. Trừ các trường hợp dưới đây:

Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.

Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

Đối với các hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác phải có Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan.

+ Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép.

+ Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi.

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

+ Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp (trừ các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7, 10, 15, 25 ngày làm việc tùy loại hoạt động tương ứng kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp:

+ Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;

+ Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

+ Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

Thời hạn giải quyết là: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m:

Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Các hoạt động:

+ Khai thác du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ;

+ Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện;

+ Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản;

+ Chôn chất thải, phế thải;

+ Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Các hoạt động:

+ Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có;

+ Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng

Thời hạn giải quyết là 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 1, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

28. Thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết

quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 2, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: UBND tỉnh Đồng Nai (Trong thời hạn < 7, 10, 15, 25 ngày làm việc tùy loại hoạt động tương ứng kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.)

- Các hoạt động:

+ Trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m.

+ Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp:

Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.

Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

Thời hạn giải quyết là: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Các hoạt động:

+ Khai thác du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

+ Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện.

+ Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản.

+ Chôn chất thải, phế thải.

+ Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác.

Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Các hoạt động:

+ Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có.

+ Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng.

+ Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai .

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 2, Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

29. Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo mẫu quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 2, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).

+ Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn <7, 10, 15, 25 ngày làm việc tùy loại hoạt động tương ứng kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Các hoạt động:

+ Trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m.

+ Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trừ các trường hợp:

Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật.

Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

Thời hạn giải quyết là: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Các hoạt động:

+ Khai thác du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

+ Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện.

+ Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản.

+ Chôn chất thải, phế thải.

+ Nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác.

Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

- Các hoạt động:

+ Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có.

+ Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng.

+ Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: Đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước.

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Phụ lục 2, Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Quyết định số 62/2007/QÐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

30. Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 3, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.

+ Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

+ Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp bộ trở lên.

+ Bản sao có chứng thực về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai. Trong thời hạn <7 ngày làm việc tùy loại hoạt động tương ứng kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 03, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xin cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 1.00m3/ngày đêm: Mức thu là 300.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 1.00m3 đến dưới 5.00m3/ngày đêm: Mức thu là 900.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 5.00m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.200.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 4.200.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 100.000 đồng/giấy phép/lần.

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

31. Thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 4, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp.

+ Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).

+ Báo cáo phân tích chất lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp bộ trở lên.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai. Trong thời hạn < 7 ngày làm việc tùy loại hoạt động tương ứng kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 04, Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định đề án, báo cáo xin gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 1.00m3/ngày đêm: Mức thu là 150.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 1.00m3 đến dưới 5.00m3/ngày đêm: Mức thu là 450.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 5.00m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm: Mức thu là 1.100.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.100.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 50.000 đồng/giấy phép/lần.

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

32. Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

+ Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện theo đúng quy định.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và CMND của người ủy quyền.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 4, Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp.

+ Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).

+ Báo cáo phân tích chất lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp bộ trở lên.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Đồng Nai. Trong thời hạn <7 ngày làm việc tùy loại hoạt động tương ứng kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (Phụ lục 4, Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định đề án, báo cáo điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi:

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 1.00m3/ngày đêm: Mức thu là 150.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 1.00m3 đến dưới 5.00m3/ngày đêm: Mức thu là 450.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 5.00m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm: Mức thu là 1.100.000 đồng/đề án.

+ Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm: Mức thu là 2.100.000 đồng/đề án.

- Lệ phí cấp giấy phép: Mức thu là 50.000 đồng/giấy phép/lần.

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành mức thu, mức trích, cơ quan thu và đối tượng miễn giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV. Lĩnh vực thủy sản

33. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ hàng khi vận chuyển thủy sản phải khai báo kiểm dịch ít nhất 03 ngày đối với thủy sản giống và phải khai báo ít nhất 02 ngày đối với thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản trước khi xuất hàng với Chi cục Thủy sản khi vận chuyển ra khỏi tỉnh.

- Bước 2: Ngay sau khi nhận được hồ sơ cơ quan kiểm dịch động vật kiểm tra nội dung khai báo và các giấy tờ có liên quan; nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ hàng hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

+ Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ tình hình dịch bệnh thủy sản tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật xác nhận khai báo kiểm dịch, thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch và chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch.

- Bước 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi thủy sản được tập trung tại nơi quy định, cơ quan kiểm dịch động vật phải tiến hành kiểm dịch.

+ Nếu nghi thủy sản mắc bệnh truyền nhiễm, cơ quan kiểm dịch lấy mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh.

+ Trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm dịch động vật phải gửi mẫu tới phòng xét nghiệm để kiểm tra các chỉ tiêu bệnh.

+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận mẫu, phòng xét nghiệm phải thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan kiểm dịch động vật.

+ Trường hợp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, cơ quan kiểm dịch động vật phải thông báo cho chủ hàng biết để lấy mẫu kiểm tra lại. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, phòng xét nghiệm phải thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan kiểm dịch động vật.

- Bước 4: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ kết quả kiểm tra, nếu thủy sản đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thủy sản giống đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 12 giờ trước khi vận chuyển.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (Phụ lục 2, Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

+ Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có).

+ Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có).

+ Giấy phép của cơ quan kiểm lâm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc những loài có trong danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các phụ lục của Công ước CITES.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp lấy mẫu xét nghiệm là 07 ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (Phụ lục 2, Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

Phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển (từ tỉnh này sang tỉnh khác): 30.000 đồng/lần.

Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản.

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

34. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 2 ảnh màu 4x6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (Mẫu số 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề theo TT 04/2012/TT-BTC)

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài Chính

35. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 2 ảnh màu 4 x6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ðơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mẫu 1, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 100.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

36. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 2 ảnh màu 4 x6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ðơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mẫu 1, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề:100.000 đồng/lần (theo qui định tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú Y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

37. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 2 ảnh màu 4 x6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mẫu số 1, Thông tư số 01/2002/TT-BTS)

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC)

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài Chính.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

38. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y,nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ðơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mẫu số 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS).

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 100.000 đồng/lần (theo qui định tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

39. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ðơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mẫu 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề: 100.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

40. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai):

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mẫu số 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/ 2012 của Bộ tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/ 2012 của Bộ tài chính.

41. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mẫu số 01, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 100.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

42. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

+ 02 ảnh màu 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mẫu số 1, Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Phí, lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 100.000 đồng/lần (theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05/9/2002 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

43. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản.

+ Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 01, Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

44. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản.

+ Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản, Phụ lục 01, Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh tại cơ sở: 142.500 đồng.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh cho cơ sở: 40.000 đồng. (Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

45. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai .

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh giống thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 01);

- Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở (Phụ lục 02);

(Theo Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản:

+ Công suất > 20 triệu con/năm: 468.500 đồng.

+ Công suất từ 10 đến 20 triệu con/năm: 399.000 đồng.

+ Công suất từ 5 đến 10 triệu con/năm: 255.000 đồng.

+ Công suất đến 5 triệu con/năm: 170.000 đồng.

- Phí kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh giống thủy sản: 145.500 đồng.

- Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cho các cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm:

+ Cơ sở do Trung ương quản lý: 420.000 đồng;

+ Cơ sở do địa phương quản lý: 291.000 đồng.

- Phí cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất giống thủy sản: 70.000 đồng/lần cấp.

(Theo thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/ 7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

46. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản) hoặc giấy chứng nhận tập huấn.

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 01);

- Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở (Phụ lục 02);

(Theo thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

47. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin đăng ký kinh doanh phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản.

+ Bản sao văn bằng (tối thiểu trung cấp thú y, nuôi trồng thủy sản).

+ Giấy phép kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 04).

- Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 06).

(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Phí, lệ phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở: 142.500 đồng.

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở: 40.000 đồng. (Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

48. Thủ tục cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xin cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại tỉnh Đồng Nai (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc (trong trường hợp kinh doanh có điều kiện) để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (theo mẫu).

+ Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao có chứng thực).

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng mục đích hoặc hợp đồng thuê mặt bằng, bản sao hộ khẩu thường trú, giấy chứng minh nhân dân).

+ Giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thủy sản.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý tiếp nhận hồ sơ xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản của cơ sở. Nếu cơ sở đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản. Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh (Phụ lục 01, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện, sản xuất kinh doanh giống thủy sản.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Có .

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

49. Thủ tục cấp mới giấy phép khai thác thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác và điền đầy đủ thông tin

theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép khai thác.

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (bản sao có chứng thực).

+ Có bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định (bản sao có chứng thực).

+ Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của UBND tỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Phí và lệ phí cấp mới giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003.

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

50. Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin cấp lại giấy phép có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất giấy phép) theo mẫu quy định, kèm theo giấy phép cũ (trừ trường hợp mất giấy phép);

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện

(nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (theo Phụ lục 10 của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản - nay là Bộ NNPTNT).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 đồng/lần (theo Phụ lục A, Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản về mức phí, lệ phí).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

51. Thủ tục cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

- Bước 2: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng của Chi cục Thủy sản hoặc các trạm để lấy mẫu đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (còn hạn sử dụng - bản sao có chứng thực).

+ Giấy phép đã được cấp (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (theo Phụ lục số 09, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác thủy sản: 20.000 đồng (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ.

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

52. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

- Bước 2: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An) để lấy mẫu tờ khai đăng ký tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: (Áp dụng đối với tàu lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 cv trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên):

+ Hồ sơ kỹ thuật đóng mới hoặc cải hoán (nếu có).

+ Hồ sơ máy chính tàu (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá đạt yêu cầu (hồ sơ đã đầy đủ).

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: Phụ lục số 10, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

h) Phí, lệ phí:

- Phí và lệ phí cấp giấy: 40.000 đồng.

- Phí kiểm tra được thu:

+ Lần đầu, định kỳ: 3.500 đồng/TĐK và 2.000 đồng/cv.

+ Gia hạn: 1.500 đồng/TĐK và 1.000 đồng/cv.

Theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện phải đầy đủ theo quy định (theo Thông tư số 02/2006/TT- BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản).

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003;

- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ;

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản;

- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản.

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

53. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Bước 2: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu tờ khai đăng ký tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đối với tàu cá có chiều dài đường nước dưới 15m mà không lắp máy và lắp máy có tổng công suất dưới 20cv:

Tờ khai đăng ký tàu cá;

Hợp đồng đóng mới hoặc giấy mua bán tàu cá và biên lai nộp phí trước bạ hoặc giấy tờ khác có giá trị xác định nguồn gốc hợp pháp của tàu cá;

Văn bản chấp thuận đóng mới/cải hoán tàu cá.

+ Đối với tàu cá có công suất máy chính bằng 20cv trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước bằng 15m trở lên:

Tờ khai đăng ký tàu cá;

Giấy chứng minh nguồn gốc của tàu:

Đối với tàu cá đóng mới:

Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính);

Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác và BVNL thủy sản.

Đối với tàu cá cải hoán:

Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc);

Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác và BVNL thủy sản.

Đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu:

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính);

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính).

Đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu:

Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính);

Hợp đồng thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam (bản chính);

Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan đăng ký cũ cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.

Biên lai nộp phí trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

Ảnh tàu khổ 9 x 12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng 02 bên mạn tàu).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá: Phụ lục số 04, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.

h) Phí, lệ phí: Phí và lệ phí cấp mới: 40.000 đồng (theo Quyết định số

31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản;

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

54. Thủ tục đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Làm thủ tục xin đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá.

- Bước 2: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản hoặc các Trạm để lấy mẫu tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá.

+ Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc chứng minh thư nhân dân (bản sao).

+ Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá: Phụ lục số 09, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.

h) Phí, lệ phí:

- Phí và lệ phí cấp mới: 40.000 đồng.

- Phí và lệ phí cấp lại: 20.000 đồng.

Theo Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sổ thuyền viên tàu cá.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2003;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản; trong đó có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều trong Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thủy sản.

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính.

55. Thủ tục chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Đồng Nai (khu phố 3, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản công bố hợp quy.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa và các tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm.

+ Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp kết quả kiểm nghiệm, khảo nghiệm, thử nghiệm (nếu có).

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc bản sao chứng chỉ ISO:9001.

+ Kế hoạch giám sát định kỳ.

+ Báo cáo đánh giá hợp quy.

+ Nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;

- Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

V. Lĩnh vực: Thú y

56. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở liên hệ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y tại nơi đăng ký (Trạm Thú y hoặc Chi cục Thú y).

- Bước 3: Cán bộ Chi cục Thú y kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Chi cục tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tiến hành thẩm định điều kiện vệ sinh thú y cơ sở theo quy định.

- Bước 4: Kết quả thẩm định (trả lời trong thời gian 10 ngày kể từ ngày cơ sở được thẩm định).

+ Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu: Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cho cơ sở và giấy chứng nhận có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp.

+ Trường hợp kết quả thẩm định không đạt: Chi cục Thú y yêu cầu cơ sở sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt và tiến hành thẩm định lại khi cơ sở đã khắc phục xong.

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y và Bộ phận trả kết quả tại nơi cơ sở nộp hồ sơ đăng ký.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (02 bản).

+ Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh. (Bản sao có chứng thực).

+ Các giấy tờ có liên quan đến việc thành lập cơ sở.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y; kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Xét nghiệm chẩn đoán được các cơ quan chức năng công nhận.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 05, giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí: Thu phí tổn kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu lý hóa, vi sinh… theo quy định của từng loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh. (Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y; danh mục đối tượng thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

57. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ Đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và ít nhất có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá chín (09) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề.

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với một cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

58. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Bản kê các dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết để hành nghề.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá chín (09) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

59. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa; trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4x6.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề. (Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

60. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ Đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và ít nhất có hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

61. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề.

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

62. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa. (Trong thời gian 04 ngày các Trạm phải hoàn tất hồ sơ gửi về Phòng Thanh tra kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực, văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

63. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu).

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có chứng thực văn bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt).

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), trong trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và phạm vi hành nghề phải phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

+ Địa điểm hành nghề do thuê mướn phải có hợp đồng giữa hai bên và có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Người có hộ khẩu ở ngoài tỉnh Đồng Nai thì phải có giấy tạm trú (KT3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp một chứng chỉ cho một loại hình hành nghề.

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

64. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

65. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho chủ cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

- Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

66. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên chuẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

67. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

68. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (áp dụng cho nhân viên xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC, ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

69. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin gia hạn chứng chỉ hành nghề để thành lập Doanh nghiệp hoặc Công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thú y Cộng đồng Chi cục Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề.

- Thu 225.000 đồng đối với phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề.

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

70. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho cơ quan kiểm dịch tại khu cách ly kiểm dịch theo quy định. Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký kiểm dịch.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan kiểm dịch có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tiến hành kiểm dịch.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Tiến hành kiểm dịch: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại điểm cách ly kiểm dịch theo quy định.

- Bước 4: Kết quả kiểm dịch:

+ Trường hợp đủ điều kiện: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; thu phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định.

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và tiến hành xử lý theo quy định.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Người dân đến đăng ký tại Trạm Thú y địa phương, Chi cục Thú y và tiến hành thực hiện các thủ tục như trên.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đăng ký kiểm dịch theo quy định kèm theo một trong các giấy tờ sau:

+ Phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có).

+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y ủy quyền kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện. (Theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Thu phí kiểm dịch sản phẩm động vật:

+ Thịt đông lạnh: Từ 12 tấn đến 24 tấn: 630.000đồng/lô hàng, < 12 tấn: 90 đồng/kg.

+ Phủ tạng, phụ phẩm, huyết gia súc, lòng đỏ và lòng trắng trứng làm thực phẩm: 90 đồng/kg.

+ Đồ hộp các loại (thịt, gan): 135 đồng/kg.

+ Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sữa và các sản phẩm sữa làm thực phẩm: 28.000 đồng/tấn. (Thu tối đa 10 triệu đồng/lô hàng).

+ Yến: 1.100 đồng/kg.

+ Mật ong: 6.700 đồng/tấn.

+ Sữa ong chúa: 3.000 đồng/kg.

+ Sáp ong: 27.000 đồng/tấn.

+ Kén tằm: 13.500 đồng/tấn.

+ Lông vũ, lông mao, xương, móng, sừng: 9.000 đồng/tấn.

+ Da: Trăn: 100 đồng/m, cá sấu: 4.500 đồng/tấm, da tươi, da muối: 900 đồng/tấm.

+ Bột huyết, bột xương, bột phụ phẩm, bột thịt, bột lông vũ, bột cá, bột váng sữa và các loại khác làm thức ăn chăn nuôi: 11.000 đồng/tấn.

+ Thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật: 2.000 đồng/tấn.

+ Sừng mỹ nghệ: 500 đồng/cái.

+ Phế liệu tơ tằm: 13.500 đồng/tấn.

+ Trứng gia cầm: Thương phẩm: 4,5 đồng/quả; trứng giống, trứng lộ: 5,5 đồng/quả.

+ Trứng đà điểu: 7 đồng/quả.

+ Trứng chim cút: 1 đồng/quả.

+ Trứng tằm: 27.000 đồng/hộp.

+ Tinh dịch: 70 đồng/liều.

- Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh: 30.000 đồng/lần cấp.

(Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ngày 08/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

71. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trạm Thú y cấp huyện. Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo thời gian, địa điểm và nội dung kiểm dịch cho người nộp hồ sơ (01 ngày làm việc).

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Tiến hành kiểm dịch: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại điểm cách ly kiểm dịch theo quy định.

- Bước 4: Kết quả kiểm dịch.

+ Trường hợp đủ điều kiện: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; thu phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định.

+ Trường hợp không đủ điều kiện: Không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và tiến hành xử lý theo quy định.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:

- Người dân đến đăng ký tại Trạm Thú y địa phương và tiến hành thực hiện thủ tục, trình tự như trên.

- Hướng dẫn người dân (chủ hàng) đưa phương tiện vận chuyển đến điểm kiểm dịch của chi cục thú y để phúc kiểm và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật ra ngoài tỉnh theo quy định.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

Giấy đăng ký kiểm dịch theo quy định kèm theo một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

+ Giấy chứng nhận tiêm phòng.

+ Phiếu kết quả xét nghiệm các bệnh động vật.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y ủy quyền kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 01, giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Thu phí kiểm dịch động vật:

+ Trâu, bò, ngựa, lừa: 5.500 đồng/con.

+ Lợn: >15 kg: 1.000 đồng/con, <15 kg: 500 đồng/con.

+ Dê: 3.000 đồng/con.

+ Chó, mèo: 3.000 đồng/con.

+ Khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn: 4.500 đồng/con.

+ Hổ, báo, voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng: 27.000 đồng/con.

+ Rắn, tắc kè, thằn lằn, kỳ nhông: 500 đồng/con.

+ Trăn, cá sấu, kỳ đà: 4.500 đồng/con.

+ Chim cảnh các loại: 4.500 đồng/con.

+ Chim làm thực phẩm: 30 đồng/con.

+ Gia cầm các loại: 100 đồng/con gia cầm trưởng thành; 50 đồng/con gia cầm con dưới 01 tuần tuổi.

+ Thỏ: 500 đồng/con.

+ Đà điểu: 01 ngày tuổi: 1.000đồng/con, trưởng thành: 4.500 đồng/con.

+ Ong nuôi: 500 đồng/đàn.

Vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển:

+ Xe ô tô: 40.000 đồng/lần/xe(Chưa tính thuốc sát trùng và nhiên liệu).

+ Các loại xe khác: 10.000 đồng/xe (chưa tính thuốc sát trùng và nhiên liệu).

- Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh: 30.000 đồng/lần cấp. (Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

72. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (áp dụng cho nhân viên kinh doanh thuốc thú y)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận chứng chỉ hành nghề thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp xin gia hạn chứng chỉ hành nghề để thành lập Doanh nghiệp hoặc Công ty hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thú y Cộng đồng Chi cục Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký gia hạn hành nghề thú y (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp.

+ Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).

+ 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Thu 100.000 đồng đối với lệ phí cấp lại cho một loại hình hành nghề (theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

- Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

73. Thủ tục đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh; ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, chủ cơ sở chăn nuôi đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh liên hệ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y (Phòng Dịch tễ) để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh tại nơi đăng ký (Trạm Thú y hoặc Chi cục Thú y).

- Bước 3: Cán bộ Chi cục Thú y (Phòng Dịch tễ) kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Chi cục tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

Trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tiến hành thẩm định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định.

- Bước 4: Đề nghị công nhận: (Gửi hồ sơ đề nghị Cục Thú y công nhận trong thời gian 15 ngày kể từ ngày cơ sở được thẩm định).

+ Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu: Chi cục Thú y gửi hồ sơ đề nghị Cục Thú y cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và giấy chứng nhận có giá trị 06 tháng đến 02 năm đối với từng bệnh kể từ ngày cấp:

+ Đối với bệnh cúm gia cầm: Có giá trị 06 tháng.

+ Đối với bệnh Newcastle và Gumboro: có giá trị 01 năm.

+ Đối với bệnh lở mồm long móng và dịch tả heo: có giá trị 02 năm.

+ Trường hợp kết quả thẩm định không đạt: Chi cục Thú y yêu cầu cơ sở sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt và tiến hành thẩm định lại khi cơ sở đã khắc phục xong.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y và Bộ phận trả kết quả tại nơi cơ sở nộp hồ sơ đăng ký.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;

+ Tờ trình về điều kiện vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;

+ Biên bản thẩm định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;

+ Kết quả xét nghiệm tiêm phòng về các bệnh đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;

+ Kết quả kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (VSTY) vùng, cơ sở đăng ký an toàn dịch bệnh;

+ Bảng đánh giá điều kiện VSTY theo quy chuẩn 0179.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thẩm định: Trong thời gian 10 kể từ khi Chi cục Thú y nhận hồ sơ hợp lệ.

- Cấp giấy chứng nhận: Trong thời gian 15 ngày kể từ khi vùng, cơ sở được thẩm định đạt yêu cầu.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Thú y.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Chẩn đoán - Xét nghiệm được các cơ quan chức năng công nhận.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

g) Phí, lệ phí:

- Lệ phí: Cấp giấy chứng nhận: 70.000 đồng/lần.

- Phí: Kiểm tra cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch:

+ Thẩm định vùng an toàn dịch bệnh (là 01 huyện) (hạn 06 tháng đến 02

năm)/lần 3.600.000 đồng.

+ Thẩm định cơ sở chăn nuôi tư nhân (do xã, huyện quản lý) là cơ sở an toàn dịch bệnh (hạn 06 tháng đến 02 năm)/lần 300.000 đồng.

+ Thẩm định cơ sở, trại chăn nuôi (do tỉnh hoặc Trung ương quản lý), cơ sở an toàn dịch bệnh là xã và cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở an toàn dịch bệnh (hạn 06 tháng đến 02 năm)/lần 1.040.000 đồng.

- Phí tổn kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, lý hóa, huyết thanh.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật (Mẫu 1a, ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh (Mẫu 1b, ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh (Mẫu 4a ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh (Mẫu 4b, ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh, bao gồm các nội dung sau:

+ Lập báo cáo mô tả vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh về địa điểm, địa lý tự nhiên, đặc điểm sản xuất chăn nuôi;

+ Hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. Mỗi vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh có một tờ trình riêng.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thú y.

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.

- Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

- Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/10/2010 của Chính phủ.

74. Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) liên hệ Phòng Chăn nuôi - Chi cục Thú y để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận ATTP về Chi cục Thú y theo một trong các hình thức sau:

Bước 3: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chứng nhận ATTP cán bộ Chi cục Thú y kiểm tra tính pháp lý và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chứng nhận ATTP và thông báo bằng văn bản.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ Chi cục tiếp nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Chi cục Thú y sẽ có văn bản thông báo cho cơ sở biết.

Bước 4:

- Thẩm xét hồ sơ: Thực hiện đối với các cơ sở đã được đánh giá, phân loại theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thẩm tra hồ sơ: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở SX, kinh doanh thực phẩm (nếu cần trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá, phân loại theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Nếu kết quả thẩm xét, thẩm định đạt yêu cầu: Cấp giấy chứng nhận ATTP và chứng nhận này có giá trị 03 năm kể từ ngày cấp.

Nếu kết quả thẩm xét, thẩm định không đạt yêu cầu: Chi cục Thú y trả lời bằng văn bản những nội dung chưa đạt và tiến hành thẩm định lại khi cơ sở đã khắc phục xong.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Thú y (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận ATTP về Chi cục Thú y theo một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai.

- Gián tiếp:

+ Gửi qua Email (channuoicctydn@gmail.com), Fax (0613878193) (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

+ Gửi theo đường bưu điện: Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trả kết quả: Tại Phòng Chăn nuôi - Chi cục Thú y.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP (Mẫu 01);

Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 02);

Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập;

Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về ATTP có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh;

Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe;

Giấy chứng nhận ATTP (đối với trường hợp cơ sở xin cấp lại giấy chứng nhận ATTP khi hết hạn, có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP);

Bản photo kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại theo Thông tư số 14/2011/TT- BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; các cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm thuộc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép kinh doanh.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP (Phụ lục số 02, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục số 03, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

Lệ phí cấp chứng nhận ATTP và phí thẩm định, kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

STT

Nội dung khoản thu

Đơn vị

Mức thu (VNĐ)

1

Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

- Cấp lần đầu

- Cấp lại (gia hạn)

 


01 lần cấp

 


150.000

150.000

2

Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn về an toàn thực phẩm

01 lần cấp/01 chứng chỉ

30.000

3

Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (động vật, sản phẩm động vật tươi sống; trứng gia cầm các loại)

01 lần/cơ sở

500.000

4

Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm

4.1

Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ

01 lần/cơ sở

1.000.000

4.2

Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu < 100 triệu đồng/tháng

01 lần/cơ sở

2.000.000

4.3

Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng

01 lần/cơ sở

3.000.000

5

Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm (động vật, sản phẩm động vật tươi sống; trứng gia cầm các loại):

- Cửa hàng bán lẻ thực phẩm

- Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm

 

01 lần/cơ sở

 500.000

1.000.000

6

Phí kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm

6.1

Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ

01 lần/cơ sở

500.000

6.2

Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu < 100 triệu đồng/tháng

01 lần/cơ sở

1.000.000

6.3

Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng

01 lần/cơ sở

1.500.000

Thu theo Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cơ sở được cấp chứng nhận ATTP.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ATTP phải đầy đủ theo quy định.

- Khi gửi hồ sơ:

+ Nếu gửi hồ sơ trực tiếp: Khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao.

+ Nếu gửi hồ sơ gián tiếp (qua Email, Fax, bưu điện) thì khi nhận giấy chứng nhận phải mang theo bản chính của những giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu với bản sao.

k) Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT- BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung, sửa đổi thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2013, bãi bỏ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

75. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp là doanh nghiệp hoặc công ty giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thú y Cộng đồng Chi cục Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu 04).

+ Tờ trình điều kiện kinh doanh (theo mẫu 06).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).

+ Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (mẫu được quy định theo Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

h) Phí, lệ phí:

- Lệ phí cấp một chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y cho một loại hình thu: 70.000 đồng.

- Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y trước khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thu (đối với cửa hàng): 225.000 đồng.

- Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y trước khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thu (đối với đại lý): 450.000 đồng.

(Thu theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

76. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

- Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).

+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

+ Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp là doanh nghiệp hoặc công ty giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thú y Cộng đồng Chi cục Thú y).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu 05).

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí:

- Lệ phí gia hạn một giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y cho một loại hình thu: 70.000 đồng.

- Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y trước khi được gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thu (đối với cửa hàng): 225.000 đồng.

- Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y trước khi được gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thu (đối với đại lý): 450.000 đồng.

(Thu theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y).

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

VI. Lĩnh vực: Kiểm lâm

77. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ (chủ nuôi gấu lập hồ sơ đề nghị vận chuyển gấu gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh đồng Nai).

- Bước 2: Thẩm định, kiểm tra.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ vận chuyển gấu thẩm định, kiểm tra chíp điện tử (đối với các cá thể gấu đã gắn chíp điện tử), lập biên bản xác nhận số gấu vận chuyển đi và cấp giấy phép vận chuyển gấu theo quy định.

- Bước 3: Trả kết quả.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai hoặc qua bưu điện theo địa chỉ khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị di chuyển gấu.

+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thì còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm nơi chuyển gấu tới.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

g) Phí, lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị di chuyển gấu tại Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển.

j) Điều kiện thực hiện TTHC:

- Chỉ được phép vận chuyển các cá thể gấu được quy định tại Khoản 1, Điều 7 của quy chế quản lý gấu nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Hạt Kiểm lâm (Chi cục Kiểm lâm đối với nơi không có Hạt Kiểm lâm) kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi;

- Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

78. Thủ tục giao nộp gấu cho Nhà nước a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ nuôi gấu nộp đơn đề nghị tự nguyện chuyển giao gấu tại:

+ Chi cục Kiểm lâm quyết định việc chuyển giao cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

+ Cục Kiểm lâm quyết định việc chuyển giao gấu do chủ nuôi gấu tự nguyện giao trên phạm vi cả nước.

Các cá thể gấu do chủ trại nuôi gấu tự nguyện giao cho Nhà nước được chuyển giao như sau:

Các cơ sở cứu hộ gấu, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã;

Các vườn thú, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước để phục vụ mục đích nghiên cứu, trưng bày và giáo dục môi trường;

Các trại nuôi có đủ điều kiện quy định tại quy chế này tự nguyện nuôi gấu nhằm mục đích cứu hộ, bảo tồn gấu;

Các tổ chức khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Bước 2: Nhận kết quả: Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ) như sau: Công chức trả kết quả vào sổ theo dõi; trả bản gốc sau khi đã photo 02 bản lưu; trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai hoặc qua bưu điện theo địa chỉ khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị (theo mẫu tại Phụ lục 07, Quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai (kèm hồ sơ về nguồn gốc của gấu).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đơn đề nghị tự nguyện giao gấu, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản chấp thuận, cho phép tổ chức, cá nhân tiếp nhận gấu.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho nhà nước (theo mẫu tại Phụ lục VII, quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận cho phép tổ chức cá nhân tiếp nhận gấu.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

79. Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ: Chủ nuôi gấu lập hồ sơ đăng ký trại nuôi gửi Chi cục Kiểm lâm.

- Bước 2: Thẩm định.

+ Thành lập Hội đồng Thẩm định: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu có trách nhiệm thành lập Hội đồng Thẩm định gồm: Chi cục Kiểm lâm làm chủ tịch Hội đồng với các thành viên là đại diện của Chi cục Thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường và chính quyền cấp xã nơi có trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận để thẩm định hồ sơ.

+ Nhiệm vụ của Hội đồng Thẩm định: Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất của trại nuôi gấu đề nghị cấp giấy chứng nhận; lập biên bản thẩm định để làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu nếu đảm bảo các điều kiện quy định.

+ Thời gian thẩm định: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thành lập Hội đồng Thẩm định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi thành lập, Hội đồng Thẩm định phải hoàn thành biên bản thẩm định.

+ Bước 3: Trả kết quả: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi gấu phải xem xét cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (Phụ lục số 04, Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho trại có đủ điều kiện hoặc có văn bản trả lời cho chủ nuôi gấu về những điều kiện hay thủ tục chưa đạt yêu cầu.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm Lâm Đồng Nai hoặc qua bưu điện theo địa chỉ khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05) có xác nhận của chính quyền cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

+ Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh;

+ Bản sao chứng thực hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y;

- Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thẩm định: 05 ngày làm việc kể từ khi thành lập Hội đồng Thẩm định;

- Trả kết quả: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân nuôi nhốt gấu.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05) có xác nhận của chính quyền cấp xã theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của quy chế quản lý gấu ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng nhận đăng ký trại nuôi.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

80. Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Chủ rừng hoặc chủ gỗ nộp hồ sơ xin đóng búa kiểm lâm. Nộp hồ sơ tại bộ phận Pháp chế Hạt Kiểm lâm.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ, xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ theo quy định trước khi đóng búa kiểm lâm.

Trường hợp khối lượng gỗ đo tính thực tế sai số vượt quá 15% so với khối lượng gỗ trong lý lịch khai báo với cơ quan Hải quan, thì yêu cầu chủ gỗ lập lại lý lịch gỗ trước khi đóng búa kiểm lâm. Nếu khối lượng gỗ vượt khối lượng được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì yêu cầu chủ gỗ báo cáo cơ quan đã cho phép nhập khẩu gỗ giải quyết, khi được phép mới đóng búa kiểm lâm.

- Bước 3. Sau khi kiểm tra hồ sơ, xác minh xong đối tượng, nguồn gốc gỗ nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn chủ rừng hoặc chủ gỗ bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ công chức kiểm lâm được giao nhiệm vụ tiến hành đóng búa kiểm lâm.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm.

+ Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập.

+ Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp.

- Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

g) Lệ phí: Không.

h) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

j) Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm.

- Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

81. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ lưu công văn.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường (trừ những loài thủy sinh) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cán bộ, công chức trả cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã quý hiếm có trách nhiệm ký kết giao nhận.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng (theo mẫu tại Phụ biểu 3- B và 4-B, mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo động vật hoang dã, quy định tại Phụ lục I, II, III của Công ước CITES và nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam. (Theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ).

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực.

+ Bản sao hộ khẩu thường trú có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ biểu 3-B: Hồ sơ đăng ký nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã, quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Phụ biểu 4-B: Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ước CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

82. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cây nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ lưu công văn.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cán bộ, công chức trả giấy chứng nhận đăng ký trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp quý hiếm có trách nhiệm ký kết giao nhận.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.

Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, khu phố 3, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký trồng cấy nhân tạo (theo mẫu tại Phụ biểu 3-A và 4-A mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I, II, III của Công ước CITES và nhóm I, II theo quy định của pháp luật Việt Nam tại Nghị định 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực.

+ Bản sao hộ khẩu thường trú có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ biểu 3-A: Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Phụ biểu 4-A: Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(Theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp).

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp.

83. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Tổ chức Hành chính, Chi cục Kiểm lâm, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: