Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015

Số hiệu: 190/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 29/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 19 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 52 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 (gồm 15 Nghị quyết; 37 Quyết định). Trong đó hết hiệu lực toàn bộ 48 văn bản (14 Nghị quyết; 34 Quyết định), hết hiệu lực một phần 04 văn bản (01 Nghị quyết; 03 Quyết định). (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT.T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (N30);
- Lưu: VT, Ktr01/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015
(Ban hành kèm
theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Nghị quyết

1

Nghị quyết

Số 78/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2015/NQ- HĐND ngày 30/6/2015 của HĐND tỉnh về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/7/2015

2

Nghị quyết

Số 79/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào ngun nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Được thay thế bằng Nghị quyết số 05/2015/NQ- HĐND ngày 30/6/2015 của HĐND tỉnh về Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

09/7/2015

3

Nghị quyết

Số 84/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006

Về Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin vđăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 06/2015/QĐ- UBND ngày 30/6/2015 của HĐND tỉnh về Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/7/2015

4

Nghị quyết

S 91/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 03/2015/NQ- HĐND ngày 30/6/2015 của HĐND tỉnh về thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/7/2015

5

Nghị quyết

Số 92/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 03/2015/NQ- HĐND ngày 30/6/2015 của HĐND tỉnh về thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/7/2015

6

Nghị quyết

Số 93/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 03/2015/NQ- HĐND ngày 30/6/2015 của HĐND tỉnh về thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/7/2015

7

Nghị quyết

S 94/2007/NQ-HĐND ngày 29/6/2007

Về việc ban hành Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 05/2015/NQ- HĐND ngày 30/6/2015 của HĐND tỉnh về Lệ phí cấp Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Cà Mau.

09/7/2015

8

Nghị quyết

S15/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về việc ban hành Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2015/NQ- HĐND ngày 30/6/015 của HĐND tỉnh về Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/7/2015

9

Nghị quyết

Số 13/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Về các nguyên tắc tiêu chí các định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tập trung cho các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bng Nghị quyết số 09/2015/NQ- HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh cho các huyện, thành phố giai đoạn 2016-2020.

18/12/2015

10

Nghị quyết

Số 12/2014/NQ -HĐND ngày 10/12/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2015.

Hết hiệu lực theo thời gian.

31/12/2015

11

Nghị quyết

Số 13/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2015.

Hết hiệu lực theo thời gian.

31/12/2015

12

Nghị quyết

Số 14/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2015.

Hết hiệu lực theo thời gian.

31/12/2015

13

Nghị quyết

Số 16/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành danh mục dự án thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 12/2015/NQ- HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 tỉnh Cà Mau.

31/12/2015

14

Nghị quyết

Số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về Chương trình việc làm tỉnh Cà Mau năm 2015.

Hết hiệu lực theo thời gian.

31/12/2015

II. Quyết định

15

Quyết định

S01/2001/QĐ-UBND ngày 08/01/2001

Về việc ban hành Quy định về quy hoạch trại tôm giống trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2015/QĐ- UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

23/9/2015

16

Quyết định

S 83/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trên lĩnh vực kinh tế hợp táchợp tác xã tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2015/QĐ- UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

04/9/2015

17

Quyết định

Số 87/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004

Về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tôm ging trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2015/QĐ- UBND ngày 14/9/2015 của UBND tnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

23/9/2015

18

Quyết định

S 18/2006/QĐ-UBND ngày 23/03/2006

Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ.

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2015/QĐ- UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

15/10/2015

19

Quyết định

Số 48/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2015/QĐ- UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

29/4/2015

20

Quyết định

S 21/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2015/QĐ- UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên vùng bin ven bờ, vùng lộng tỉnh Cà Mau.

24/12/2015

21

Quyết định

S 33/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội tàu tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2015/QĐ- UBND ngày 31/8/2015 của UBND tnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội tàu tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Cà Mau.

09/9/2015

22

Quyết định

S15/2008/QĐ-UBND ngày 02/7/2008

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2015/QĐ- UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong quản lý nhà nước đi với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

13/12/2015

23

Quyết định

Số 25/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2015/QĐ- UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

20/9/2015

24

Quyết định

S 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/11/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 26/2015/QĐ- UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.

17/9/2015

25

Quyết định

Số 34/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2014/QĐ- UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

09/01/2015

26

Quyết định

Số 36/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2015/QĐ- UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.

09/9/2015

27

Quyết định

Số 13/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2015/QĐ- UBND ngày 10/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

19/4/2015

28

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010

Về việc Quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận đất ở đi với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2015/QĐ- UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

27/8/2015

29

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

Ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2015/QĐ- UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

08/11/2015

30

Quyết định

S 06/2010/QĐ-UBND ngày 26/3/2010

Về việc ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2015/QĐ- UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý giá, phân cấp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/01/2015

31

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 5 của Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2015/QĐ- UBND ngày 06/10/2015 của UBND tỉnh ban nh Quy định về quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

15/10/2015

32

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2015/QĐ- UBND ngày 11/02/2015 của UBND tnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Cà Mau.

20/02/2015

33

Quyết định

S 07/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011

Về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2015/QĐ- UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau.

22/4/2015

34

Quyết định

Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 14/7/2011

Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2015/QĐ- UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

28/10/2015

35

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2015/QĐ- UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

21/11/2015

36

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2015/QĐ- UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

30/10/2015

37

Quyết định

Số 06/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

Ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 37/2014/QĐ- UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

09/01/2015

38

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền công nhận và khen thưởng các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 45/2015/QĐ- UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền công nhận và khen thưởng các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

26/12/2015

39

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2012

Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2015/QĐ- UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

04/5/2015

40

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012

Về việc ban hành bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ phải kê khai giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ- UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh ban hành bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

13/6/2015

41

Quyết định

Số 15/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 21/2007/QĐ- UBND ngày 18/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển tnh Cà Mau

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2015/QĐ- UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ, vùng lộng tỉnh Cà Mau.

24/12/2015

42

Quyết định

S 18/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2015/QĐ- UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

21/6/2015

43

Quyết định

S 19/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2014/QĐ- UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

09/01/2015

44

Quyết định

S 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012

Ban hành Quy chế xét tặng “Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển” tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2015/QĐ- UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau.

03/5/2015

45

Quyết định

S 24/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2015/QĐ- UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

30/10/2015

46

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014

Ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2015/QĐ- UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

19/11/2015

47

Quyết định

S 32/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2015/QĐ- UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/12/2015

48

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cà Mau Quy định hệ số điều chỉnh giá đt năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2015/QĐ- UBND ngày 18/12/2015 của UBND tnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

31/12/2015

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Nghị quyết

49

Nghị quyết

Số 118/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 Về đặt một số tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Bãi bỏ việc đặt tên 18 tuyến đường theo Nghị quyết số 118/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 của HĐND tỉnh về đặt một số tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Được thay thế bi Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 30/6/2015 của HĐND tỉnh về đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Ngọc Hiển.

14/7/2015

II. Quyết định

50

Quyết định

S30/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 Ban hành Quy định về quản lý đầu tư ng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Khoản 2, khoản 3 Điều 4;

- Khoản 2 Điều 17 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bsung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Cà Mau.

26/4/2015

51

Quyết định

Số 10/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực: Giáo dục, dạy nghề, Y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Khoản 1, Điều 1; Điều 4; Điều 7;

- Khoản 3 và khoản 4 Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

11/7/2015

52

Quyết định

Số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giản thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Khoản 2, Điều 2;

- Điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 và điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

28/3/2015

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64