Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1862/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 22/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1862/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thực hiện trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tư pháp Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố trình Chủ tịch UBND Thành phố công bố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND Thành phố công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Như Điều 4;
- C/PVP UBND TP;
- NC, TH; HCTC;
- Lưu VT, Th.NC (2b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực Hộ tịch

1

Bổ sung hộ tịch (đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch từ 1911 - đến 31/7/1956 hiện đang lưu giữ tại Sở Tư pháp hoặc những trường hợp đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân thành phố)

1.

2

Cải chính hộ tịch (đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch từ 1911 đến 31/7/1956 hiện đang lưu giữ tại Sở Tư pháp)

2.

3

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

3.

4

Cấp bản sao từ sổ gốc Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn từ năm 1911 đến 31/7/1956 hiện đang lưu trữ tại Sở Tư pháp.

4.

5

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh (trường hợp đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại UBND thành phố Hà Nội hoặc từ năm 1911 - đến 31/7/1956 thuộc 36 phố cổ Hà Nội)

5.

6

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

6.

7

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

7.

8

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

8.

9

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

9.

10

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

10.

11

Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

11.

12

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

12.

13

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam

13.

14

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

14.

15

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam (theo thủ tục xin đích danh)

15.

16

Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam (theo thủ tục xin không đích danh)

16.

17

Đăng ký việc bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

17.

18

Đăng ký việc cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài

18.

19

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

19.

20

Đăng ký việc thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài

20.

21

Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

21.

22

Đăng ký việc xác định lại dân tộc hộ tịch có yếu tố nước ngoài

22.

23

Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài

23.

24

Điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài

24.

25

Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh từ năm 1911 đến 30/7/1956 hiện đang lưu trữ tại Sở Tư pháp)

25.

26

Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con.

26.

27

Thay đổi hộ tịch (những trường hợp đăng ký khai sinh còn lưu giữ tại Sở Tư pháp từ 1911 đến 31/7/1956)

27.

28

Xác định lại dân tộc (đối với những trường hợp đăng ký khai sinh từ 1911 đến 31/7/1956 hiện đang lưu giữ tại Sở Tư pháp)

28.

29

Xác định lại giới tính (đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch từ 1911 đến 31/7/1956 hiện đang lưu giữ tại Sở Tư pháp)

29.

30

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

30.

II. Lĩnh vực lý lịch tư pháp

1

Cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

31.

2

Cấp phiếu Lý lịch tư pháp công dân nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam

32.

III. Lĩnh vực quốc tịch

1.

Nhập quốc tịch Việt Nam

33.

2.

Trở lại quốc tịch Việt Nam

34.

3.

Xác nhận có quốc tịch Việt Nam

35.

4.

Xác nhận là người gốc Việt Nam

36.

5.

Thông báo có quốc tịch Việt Nam

37.

6.

Thôi quốc tịch Việt Nam

38.

IV. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

1

Bổ nhiệm công chứng viên đối với người không được miễn đào tạo nghề công chứng

39.

2

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động (trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng)

40.

3

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

41.

4

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

42.

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng

43.

6

Cung cấp thông tin về nội dung hoạt động của Văn phòng công chứng

44.

7

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

45.

8

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

46.

9

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

47.

10

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

48.

11

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do một công chứng viên thành lập)

49.

12

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

50.

13

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

51.

14

Thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do hai công chứng viên thành lập)

52.

15

Thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do một công chứng viên trở lên thành lập)

53.

16

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

54.

17

Thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp

55.

18

Thủ tục miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp

56.

19

Cầm cố tài sản

57.

20

Cấp bản sao văn bản công chứng

58.

21

Công chứng đấu giá tài sản

59.

22

Công chứng di chúc

60.

23

Công chứng giấy ủy quyền

61.

24

Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

62.

25

Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

63.

26

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu động sản

64.

27

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

65.

28

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

66.

29

Công chứng hợp đồng đổi nhà ở

67.

30

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng

68.

31

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

69.

32

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

70.

33

Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở

71.

34

Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở

72.

35

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

73.

36

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

74.

37

Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở

75.

38

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

76.

39

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

77.

40

Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất

78.

41

Công chứng hợp đồng thuê nhà ở

79.

42

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

80.

43

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

81.

44

Công chứng hợp đồng ủy quyền

82.

45

Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

83.

46

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

84.

47

Công chứng hủy bỏ thỏa thuận phân chia di sản

85.

48

Công chứng hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản

86.

49

Công chứng sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

87.

50

Công chứng văn bản khai nhận di sản

88.

51

Công chứng văn bản nhường di sản thừa kế

89.

52

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

90.

53

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

91.

54

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

92.

55

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

93.

56

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch

94.

57

Nhận lưu giữ di chúc, công bố di chúc

95.

58

Cấp Giấy đăng ký hành nghề cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

96.

59

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Công ty luật nước ngoài

97.

60

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

98.

61

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh.

99.

62

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn

100.

63

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư

101.

64

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc tiêu hủy dưới hình thức khác

102.

65

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

103.

66

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

104.

67

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài

105.

68

Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên sang công ty TNHH một thành viên

106.

69

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

107.

70

Phê chuẩn Điều lệ Đoàn luật sư

108.

71

Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư

109.

72

Thành lập Đoàn luật sư

110.

73

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

111.

74

Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

112.

IV. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

113.

2

Chấm dứt hợp đồng giữa Trung tâm với cộng tác viên

114.

3

Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghệ luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

115.

4

Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác

116.

5

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

117.

6

Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

118.

7

Khiếu nại về việc từ chối vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý, thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

119.

8

Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý

120.

9

Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên

121.

10

Thành lập chi nhánh trợ giúp pháp lý

122.

11

Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

123.

12

Thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng

124.

13

Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với cộng tác viên

125.

14

Thay thế Trợ giúp viên pháp lý/ Luật sư/ cộng tác viên tham gia tố tụng

126.

15

Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

127.

16

Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

128.

17

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải

129.

18

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng

130.

19

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng

131

20

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

132.

21

Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý

133.

22

Yêu cầu/ đề nghị trợ giúp pháp lý

134.

V. Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản

1

Bán đấu giá bất động sản

135.

2

Bán đấu giá tài sản là động sản

136.

VI. Các lĩnh vực tư pháp khác

1

Giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực tư pháp

137.

2

Giải quyết tố cáo liên quan đến lĩnh vực tư pháp

138.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1862/QĐ-UBND ngày 22/04/2011 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!