Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1806/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 23/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 23 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - THUỶ ĐIỆN QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/ND-CP của Chính phủ ngày 07 tháng 5 năm 2007 về việc Quản lý an toàn đập;

Căn cứ Văn bản số 2217/EVN-KTSX ngày 07/06/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác Phòng, chống lụt bão vận hành hồ chứa mùa lũ năm 2010;

Xét đề nghị của Công ty Thủy điện Quảng Trị tại Văn bản số 409/TTr-TĐQT-KH ngày 19/08/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp về công tác Phòng, chống lụt bão Công trình Thuỷ lợi- Thuỷ điện Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Trị, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Hướng Hoá và Đakrông, Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan và Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NN
.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG. CHỐNG LỤT BÃO CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI- THUỶ ĐIỆN QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:/QĐ-UBND Ngày tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH:

Công trình Thuỷ lợi- Thuỷ điện Quảng Trị được xây dựng từ năm 2003 và hoàn thành tháng 11 năm 2007, công trình được xây dựng với các mục đích:

- Điều tiết lưu lượng dòng chảy để bổ sung nước tưới và cấp nước sinh hoạt cho hạ du, cấp nước tưới tiêu cho 12.287 ha lúa,

- Giảm lũ cho hạ du với dung tích phòng lũ 30 triệu m3,

- Cung cấp điện lên lưới điện Quốc gia phục vụ kinh tế, xã hội.

Bảng Thông số kỹ thuật chính công trình Thuỷ lợi -Thuỷ điện Quảng Trị

TT

Thông số

Đơn vị đo

Số lượng

I

Thông số hồ chứa

 

 

1

Diện tích lưu vực Flv

km2

159

2

Dòng chảy trung bình năm Qo

m3/s

8,88

3

Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P = 0,1%

m3/s

2790

4

Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P = 0,5%

m3/s

2310

5

Mực nước lớn nhất - MNLN (lũ 0,1%)

m

482,20

6

Mực nước lớn nhất - MNLN (lũ 0,5%)

m

481,39

7

Mực nước dâng bình thường - MNDBT

m

480

8

Mực nước trước lũ

m

476,16

9

Mực nước xả hàng năm - MNXHN

m

461

10

Mực nước chết -MNC

m

450

11

Dung tích toàn bộ Wtb

106m3

162,99

12

Dung tích hữu ích Whi

106m3

141,26

13

Dung tích chết Wc

106m3

21,73

14

Dung tích phòng lũ Wfl

106m3

30

15

Diện tích mặt hồ ở MNDBT

km2

8,61

II

Đập dâng chính

 

 

1

Loại

m

Bê tông bản mặt

2

Cao trình đỉnh tường chắn sóng

m

486,40

3

Cao trình đỉnh đập

m

485,20

4

Chiều rộng đỉnh đập

m

8

5

Chiều cao lớn nhất

m

75

6

Chiều dài theo đỉnh

m

498,91

III

Công trình xả

 

 

1

Tràn xả mặt có cửa van cung

 

Đỉnh rộng

2

Cao độ ngưỡng tràn

m

471,27

3

Số lượng và kích thước cửa van

n (BxH)

3(10 x 8,8)

4

Khả năng xả khi mực nước thượng lưu (MNTL) 482,20 m

m3/s

1668

5

Khả năng xả khi MNTL 481,39 m

m3/s

1473

6

Khả năng xả khi MNTL 480,00 m

m3/s

1159

IV

Cửa lấy nước

 

 

1

Kiểu

 

Tháp

2

Số lượng khoang

-

01

3

cao độ ngưỡng cửa lấy nước

m

422,5

V

Nhà máy thuỷ điện

 

 

1

Lưu lượng lớn nhất (Qmax)

m3/s

21,6

2

Cột nước lớn nhất (Hmax)

m

376,24

3

Cột nước tính toán (Htt)

m

334,12

4

Cột nước nhỏ nhất Hmin

m

324,12

5

Công suất lắp máy Nlm

MW

64

6

Điện lượng bình quân năm Eo

106kWh

217,4

7

Số tổ máy

Tổ

2

II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TIẾT CHỐNG LŨ.

1. Quy định các thời kỳ trong mùa lũ:

- Thời kỳ lũ sớm: Từ 01 tháng 8 đến 15 tháng 9;

- Thời kỳ lũ chính vụ : Từ 16 tháng 9 đến 05 tháng 11;

- Thời kỳ lũ muộn: Từ 06 tháng 11 đến 31 tháng 12.

2. Quy định điều tiết nước trong thời kỳ lũ sớm và lũ chính vụ.

2.1. Quy định về mực nước trước lũ: Không vượt quá 476,16m.

2.2. Nguyên tắc vận hành: Duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước trước lũ 476,16m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện và chế độ đóng mở cửa van đập tràn phù hợp với điều kiện thời tiết tại thời điểm. Công ty Thủy điện Quảng Trị phải đảm bảo an toàn đập và điều tiết hồ chứa một cách linh hoạt đáp ứng nhu cầu công trình đa chức năng.

3. Quy định điều tiết hồ chứa trong thời kỳ lũ muộn.

- Căn cứ nhận định của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương thuộc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Trị, nếu mùa lũ có khả năng kết thúc sớm, hồ được phép tích dần lên cao trình mực nước dâng bình thường 480m;

- Khi mực nước hồ đã ở cao trình 480m, nếu xảy ra lũ muộn, được xả xuống hạ du lưu lượng bằng lượng đến, giữ mực nước hồ không vượt quá 480m.

4. Vận hành đảm bảo an toàn công trình.

- Khi mực nước hồ Quảng Trị đã ở mức 480m mà dự báo lũ sông Rào Quán tiếp tục lên, mực nước hồ có thể vượt cao trình 480,3m, bắt đầu chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình: Mở dần hoặc mở liên tiếp các cửa xả mặt để khi mực nước hồ đạt cao trình 480,3m;

- Việc mở các cửa xả phải tiến hành lần lượt để tổng lưu lượng xả xuống hạ du không được lớn hơn tổng lưu lượng nước về hồ.

III. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY THUỶ ĐIỆN QUẢNG TRỊ; BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH QUẢNG TRỊ; TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUẢNG TRỊ; ĐÀI PHÁT THANH- TRUYỀN HÌNH QUẢNG TRỊ; CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUÁ TRÌNH XẢ LŨ

1. Công ty Thuỷ điện Quảng Trị

- Công ty Thủy điện Quảng Trị vận hành hồ chứa theo đúng qui trình được Bộ Công thương phê duyệt có tính đến an toàn đập với hiệu quả cắt lũ, phát điện và điều tiết nước nông nghiệp cho hạ lưu;

- Trước khi vận hành đóng, mở các cửa xả của hồ Thuỷ lợi- Thuỷ điện Quảng Trị, Giám đốc Công ty Thuỷ điện Quảng Trị phải thông báo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa, Ủy ban nhân dân huyện ĐaKrông trước 24 h, để chỉ đạo phòng chống lụt bão toàn tỉnh và khu vực; thông báo bằng văn bản đến Công ty Cổ phần Sông Cầu, Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Trị; Uỷ ban nhân dân các xã: Hướng Tân, Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Uỷ ban nhân dân xã Đakrông, Thị trấn KrôngKlang, xã Triệu Nguyên, Mò Ó, Ba Lòng; huyện Đakrông để thông tin lại cho nhân dân chủ động phòng tránh;

- Trong quá trình vận hành công trình nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Giám đốc Công ty Thuỷ điện Quảng Trị có trách nhiệm xử lý khẩn cấp, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị để chỉ đạo;

- Trong thời gian phòng chống lụt bão và xả lũ, các công trình thủy điện bậc thang phía dưới phải phối hợp nhịp nhàng, kịp thời để giảm bớt thiệt hại về người và của.

2. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị

- Tổ chức thường trực, theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và việc vận hành công trình Thuỷ lợi- Thuỷ điện Quảng Trị trong mùa lũ để chỉ đạo các đơn vị phối hợp phòng chống lũ lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn công trình đầu mối và hạ du;

- Khi nhận được thông báo điều tiết xả lũ hồ chứa Thuỷ lợi- Thủy điện Quảng Trị, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị triển khai ngay các biện pháp đối phó phù hợp với từng tình huống tại các khu vực chịu ảnh hưởng nhằm hạn chế tác hại do việc điều tiết xả lũ gây ra.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện Hướng Hoá và Đakrông

- Có những thông báo cần thiết cho nhân dân các xã, khu vực ven sông Rào Quán biết vào mùa mưa lũ sẽ có những đợt xả lũ bất thường để nhân dân phòng tránh;

- Sau khi nhận được thông báo về xả lũ, khẩn trương thông báo cho Uỷ ban nhân dân các xã: Hướng Tân, Tân Hợp, Đakrông, Thị trấn KrôngKlang, Triệu Nguyên, Mò Ó, Ba Lòng biết về thông tin, tình hình xả lũ để thông báo trực tiếp bằng mọi hình thức cho người dân các thôn, bản được biết để có biện pháp đối phó kịp thời.

4. Trung tâm Khí tuợng thuỷ văn tỉnh Quảng Trị

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản tin dự báo bão, lũ lụt cho các đơn vị liên quan và Công ty Thuỷ điện Quảng Trị.

5. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Trị

- Thông báo kịp thời thời gian xả lũ cho nhân dân được biết ngay sau khi nhận được thông báo của Công ty Thủy điện Quảng Trị;

- Đưa tin kịp thời, chính xác về tình hình thời tiết trong mùa mưa lũ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Công ty Thuỷ điện Quảng Trị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan phải kiến nghị, đề xuất để UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định điều chỉnh bổ sung hợp lý./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1806/QĐ-UBND ngày 23/09/2010 ban hành Quy chế phối hợp về công tác Phòng, chống lụt bão công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!