Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh
Ngày ban hành: 21/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2010/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC ĐẶT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2008/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành như sau:

1. Sửa đổi Điều 10:

Điều 10. Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh

Khi thay đổi địa điểm đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức phải báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này để theo dõi và cập nhật thông tin quản lý.

2. Sửa đổi Điều 11:

Điều 11. Thay đổi tên chi nhánh

Khi thay đổi tên chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức phải báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) kèm theo Quyết định thay đổi tên chi nhánh gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này để theo dõi và cập nhật thông tin quản lý.

Nếu thấy tên được thay đổi của chi nhánh trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản báo cho tổ chức và cơ quan chủ quản của tổ chức biết để khắc phục, điều chỉnh”.

3. Sửa đổi Điều 14:

Điều 14. Tạm ngừng hoạt động

Trong thời hạn ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng hoạt động của chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, tổ chức phải báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này để theo dõi và cập nhật thông tin quản lý.

Văn bản báo cáo việc tạm ngừng hoạt động phải nêu rõ thời hạn tạm ngừng hoạt động. Trong trường hợp các văn bản pháp luật liên quan có quy định thời hạn tạm ngừng hoạt động thì tổ chức phải chấp hành theo quy định đó. Trong trường hợp không có quy định và tổ chức không xác định được thời hạn tạm ngừng hoạt động thì khi hoạt động trở lại, tổ chức phải báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu BC-CNVPĐD) cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này”.

Điều 2. Bãi bỏ điểm b, Khoản 1, Điều 12.

Điều 3. Bãi bỏ các quy định trái với Quyết định này trong các Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố căn cứ Quyết định này điều chỉnh các quy định có liên quan của Quy chế tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- TVTU; TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Trung tâm Công báo TP;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Mẫu BC-CNVPĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

BÁO CÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

Kính gửi:

- Sở (quản lý lĩnh vực Chi nhánh/VPĐD hoạt động)…………;
- UBND quận, huyện (nơi Chi nhánh/VPĐD đặt trụ sở)………

 

Số TT

Thông tin đã đăng ký

(theo quyết định cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc theo thời điểm báo cáo nếu đã có sự thay đổi so với dăng ký ban đầu)

Thông tin báo cáo thay đổi nội dung đã đăng ký

(theo quyết định thay đổi của chính nhánh, văn phòng đại diện)

Chú thích hoặc tài liệu đính kèm (nếu có)

1

Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện

 

 

 

2

Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện

 

 

 

3

Địa điểm đặt trụ sở (số nhà, tên đường, địa bàn xã, phường, quận, huyện)

 

 

 

4

Thông tin liên lạc (Số điện thoại, Số fax, hộp thư/trang tin điện tử…)

 

 

 

5

Thờigian hoạt động (theo quyết định cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện); thời gian đăng ký tạm ngừng hoạt động, hoạt động trở lại

 

 

 

 

 

TRƯỞNG CHI NHÁNH/VPĐD

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ngày 21/06/2010 sửa đổi Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 54/2008/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113