Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2001/QĐ-UB về việc hợp nhất Ban Kinh tế Thành ủy vào Viện Kinh tế thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 18/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 05/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ HỢP NHẤT BAN KINH TẾ THÀNH ỦY VÀO VIỆN KINH TẾ THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết nghị của Ban Thường vụ Thành ủy khóa VI tại phiên họp ngày 3/3/1999 và Thông báo số 33TB/TU ngày 6/2/2001 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa VII về hợp nhất tổ chức;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 15/TCCQ ngày 13/02/2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay hợp nhất Ban Kinh tế Thành ủy vào Viện Kinh tế thành phố.

Viện Kinh tế thành phố là cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Viện Kinh tế thành phố có tư cách pháp nhân, được cấp kinh phí nghiên cứu khoa học và hoạt động theo phương thức gán thu bù chi, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Viện Kinh tế có các nhiệm vụ :

1. Nghiên cứu đề xuất các vấn đề về phát triển, về chính sách kinh tế - xã hội và quản lý kinh tế của thành phố.

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học về kinh tế của thành phố và khu vực.

3. Tổ chức dịch vụ về tư vấn và cung cấp thông tin kinh tế.

4. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế.

5. Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Viện Kinh tế do Viện trưởng phụ trách, có một số Phó Viện trưởng giúp việc theo sự phân công của Viện trưởng.

Tổ chức bộ máy của Viện Kinh tế thành phố gồm các phòng, tổ chuyên môn, Hội đồng khoa học và các đơn vị trực thuộc.

Biên chế của Viện do Ủy ban nhân dân thành phố giao, trước mắt giữ nguyên biên chế hiện có của Viện và số biên chế do Ban Kinh tế Thành ủy chuyển sang.

Điều 4. Giao Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố cùng với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định tại Quyết định số 137/QĐ-UB ngày 3/8/1988 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Viện Kinh tế thành phố trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Trưởng Ban Kinh tế Thành ủy, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận
- Như điều 6
- Ban TCCBCP (để báo cáo)
- Ban Kinh tế Trung ương (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND.TP và các Ban HĐND
- TTUBND.TP
- Ban TCTU, Các sở ngành TP
- UBND các quận huyện  
- Công an thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Ngân hàng Nhà nước
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (3b)
- VPUB : các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2001/QĐ-UB về việc hợp nhất Ban Kinh tế Thành ủy vào Viện Kinh tế thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53