Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1784/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 06/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1784/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1671/TTr-STP ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ của ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Có danh mục kèm theo).

Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp phát hành nội dung các thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện và cấp xã được công bố, công khai kèm theo Quyết định này đến UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng Kiểm soát TTHC-Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

01

Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

 

02

Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

 

03

Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

 

04

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

 

05

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Quốc tịch

 

06

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

07

Thủ tục công nhận việc kết hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn)

Hộ tịch

 

08

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

09

Thủ tục thẩm tra đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Hộ tịch

 

10

Thủ tục thẩm tra việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Hộ tịch

 

11

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

12

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

13

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

14

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ, thay đổi việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

15

Thủ tục đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

16

Thủ tục đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

17

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

18

Thủ tục cấp bản sao giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài từ sổ hộ tịch

Hộ tịch

 

19

Thủ tục cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài từ sổ hộ tịch

Hộ tịch

 

20

Thủ tục cấp bản sao giấy chứng tử có yếu tố nước ngoài từ sổ hộ tịch

Hộ tịch

 

21

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

22

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

23

Thủ tục thẩm tra nuôi con nuôi có yếu tố nước ở khu vực biên giới

Hộ tịch

 

24

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

 

25

Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

 

26

Thủ tục ghi chú vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú ly hôn)

Hộ tịch

 

27

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam (trực tiếp yêu cầu)

Lý lịch tư pháp

 

28

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài (trực tiếp yêu cầu)

Lý lịch tư pháp

 

29

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp (dùng trong trường hợp ủy quyền)

Lý lịch tư pháp

 

30

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan, tổ chức yêu cầu

Lý lịch tư pháp

 

31

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên

Bổ trợ tư pháp

 

32

Thủ tục cấp thẻ công chứng viên

Bổ trợ tư pháp

 

33

Thủ tục cấp lại thẻ công chứng viên

Bổ trợ tư pháp

 

34

Thủ tục miễn nhiệm công chứng viên

Bổ trợ tư pháp

 

35

Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng (do 01 công chứng viên thành lập)

Bổ trợ tư pháp

 

36

Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng (do 02 công chứng viên thành lập)

Bổ trợ tư pháp

 

37

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (do một công chứng viên thành lập)

Bổ trợ tư pháp

 

38

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (do hai công chứng viên thành lập)

Bổ trợ tư pháp

 

39

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng (trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động)

Bổ trợ tư pháp

 

40

Thủ tục thành lập Phòng công chứng

Bổ trợ tư pháp

 

41

Thủ tục giải thể Phòng Công chứng

Bổ trợ tư pháp

 

42

Thủ tục đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng

Bổ trợ tư pháp

 

43

Thủ tục chuyển đổi loại hình văn phòng công chứng

Bổ trợ tư pháp

 

44

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng khi được chuyển đổi loại hình văn phòng công chứng

Bổ trợ tư pháp

 

45

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Bổ trợ tư pháp

 

46

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Bổ trợ tư pháp

 

47

Thủ tục thành lập Văn phòng giám định

Bổ trợ tư pháp

 

48

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng giám định

Bổ trợ tư pháp

 

49

Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Bổ trợ tư pháp

 

50

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Bổ trợ tư pháp

 

51

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Bổ trợ tư pháp

 

52

Thủ tục thành lập văn phòng giao dịch tổ chức hành nghề luật

Bổ trợ tư pháp

 

53

Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn

Bổ trợ tư pháp

 

54

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Bổ trợ tư pháp

 

55

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh công ty luật nước ngoài

Bổ trợ tư pháp

 

56

Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật TTHH dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam (Công ty luật nước ngoài)

Bổ trợ tư pháp

 

57

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh công ty luật nước ngoài

Bổ trợ tư pháp

 

58

Thủ tục thẩm định hồ sơ cho phép thành lập đoàn luật sư

Bổ trợ tư pháp

 

59

Thủ tục đăng ký giải thể đoàn luật sư

Bổ trợ tư pháp

 

60

Thủ tục đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật

Bổ trợ tư pháp

 

61

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật

Bổ trợ tư pháp

 

62

Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Bổ trợ tư pháp

 

63

Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

Bổ trợ tư pháp

 

64

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh của trung tâm tư vấn pháp luật

Bổ trợ tư pháp

 

65

Thủ tục đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

Bổ trợ tư pháp

 

66

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

Bổ trợ tư pháp

 

67

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

Bổ trợ tư pháp

 

68

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài thương mại.

Bổ trợ tư pháp

 

69

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài

Bổ trợ tư pháp

 

70

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài.

Bổ trợ tư pháp

 

71

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Bổ trợ tư pháp

 

72

Thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Bổ trợ tư pháp

 

73

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại việt nam

Bổ trợ tư pháp

 

74

Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên

Bổ trợ tư pháp

 

75

Thủ tục đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Bổ trợ tư pháp

 

76

Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của trung tâm hỗ trợ kết hôn

Bổ trợ tư pháp

 

77

Thủ tục chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Bổ trợ tư pháp

 

78

Thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

 

79

Thủ tục thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa trung tâm trợ giúp pháp lý với cộng tác viên

Trợ giúp pháp lý

 

80

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

 

81

Thủ tục chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa trung tâm trợ giúp pháp lý với cộng tác viên

Trợ giúp pháp lý

 

82

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

 

83

Thủ tục chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

 

84

Thủ tục đại diện ngoài tố tụng

Trợ giúp pháp lý

 

85

Thủ tục hòa giải trong trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

 

86

Thủ tục tham gia tố tụng

Trợ giúp pháp lý

 

87

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trợ giúp pháp lý

 

88

Thủ tục trợ giúp pháp lý lưu động

Trợ giúp pháp lý

 

89

Thủ tục đề nghị tham gia làm cộng tác viên

Trợ giúp pháp lý

 

90

Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

 

91

Thủ tục thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

 

92

Thủ tục bán đấu giá tài sản để thi hành án

Bán đấu giá

 

93

Thủ tục bán đấu giá tài sản của tổ chức, cá nhân

Bán đấu giá

 

94

Thủ tục bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Bán đấu giá

 

95

Thủ tục bán đấu giá tài sản nhà nước được xử lý bằng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bán đấu giá

 

96

Thủ tục công chứng Hợp đồng bán đấu giá bất động sản

Công chứng

 

97

Thủ tục công chứng di chúc

Công chứng

 

98

Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền

Công chứng

 

99

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản

Công chứng

 

100

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch khác

Công chứng

 

101

Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch khác

Công chứng

 

102

Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

Công chứng

 

103

Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế

Công chứng

 

104

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Công chứng

 

105

Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng

Công chứng

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

1

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

Hộ tịch

 

2

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

Hộ tịch

 

3

Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Hộ tịch

 

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản

Chứng thực

 

5

Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch

Chúng thực

 

6

Thủ tục chứng thực giấy ủy quyền

Chứng thực

 

7

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

Chứng thực

 

8

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế

Chứng thực

 

9

Thủ tục chứng thực hợp đồng về nhà ở (ở đô thị)

Chứng thực

 

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

Hộ tịch

 

2

Thủ tục đăng ký khai tử

Hộ tịch

 

3

Thủ tục đăng ký kết hôn

Hộ tịch

 

4

Thủ tục đăng ký lại việc sinh

Hộ tịch

 

5

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Hộ tịch

 

6

Thủ tục đăng ký lại việc tử

Hộ tịch

 

7

Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn

Hộ tịch

 

8

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

Hộ tịch

 

9

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Hộ tịch

 

10

Thủ tục đăng ký giám hộ

Hộ tịch

 

11

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

 

12

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi

Hộ tịch

 

13

Thủ tục đăng lại việc nuôi con nuôi

Hộ tịch

 

14

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế

Hộ tịch

 

15

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Hộ tịch

 

16

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

 

17

Thủ tục thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

Hộ tịch

 

18

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch

Hộ tịch

 

19

Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Hộ tịch

 

20

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Chứng thực

 

21

Thủ tục chứng thực bản sao tử bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Chứng thực

 

22

Thủ tục chứng thực di chúc

Chứng thực

 

23

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

Chứng thực

 

24

Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê nhà chung cư

Chứng thực

 

25

Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền

Chứng thực

 

26

Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

 

27

Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

 

28

Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Chứng thực

 

29

Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

 

30

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chứng thực

 

31

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

 

32

Thủ tục chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế

Chứng thực

 

33

Thủ tục chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế

Chứng thực

 

34

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận tài thừa kế

Chứng thực

 

35

Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Chứng thực

 

36

Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

 

37

Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

 

38

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Chứng thực

 

39

Thủ tục chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Chứng thực

 

40

Thủ tục chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

 

41

Thủ tục chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

 

42

Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Chứng thực

 

43

Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

 

B. DANH MỤC TTHC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ (*)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số

01

Thủ tục Ghi chú vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (Ghi chú ly hôn).

Hộ tịch

194227

02

Thủ tục thẩm tra nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Hộ tịch

194523

03

Thủ tục đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194524

04

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

194525

05

Thủ tục Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

Trợ giúp
pháp lý

194526

06

Thủ tục Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý với cộng tác viên

Trợ giúp
pháp lý

194527

07

Thủ tục Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp
pháp lý

194528

08

Thủ tục Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý với cộng tác viên

Trợ giúp
pháp lý

194530

09

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Trợ giúp
pháp lý

194531

10

Thủ tục Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo

Trợ giúp
pháp lý

194532

11

Thủ tục cấp thẻ công chứng viên

Bổ trợ
tư pháp

194533

12

Thủ tục cấp lại thẻ công chứng viên

Bổ trợ
tư pháp

194534

13

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài thương mại

Bổ trợ
tư pháp

194536

14

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Bổ trợ
tư pháp

194538

15

Thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Bổ trợ
tư pháp

194539

16

Thủ tục đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

Bổ trợ
tư pháp

194543

17

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

Bổ trợ
tư pháp

194545

18

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của trung tâm trọng tài

Bổ trợ
tư pháp

194546

19

Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên

Bổ trợ
tư pháp

194541

20

Thủ tục đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật

Bổ trợ
tư pháp

194547

21

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật

Bổ trợ
tư pháp

194548

22

Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Bổ trợ
tư pháp

194549

23

Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

Bổ trợ
tư pháp

194550

24

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh của trung tâm tư vấn pháp luật

Bổ trợ
tư pháp

194551

25

Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Bổ trợ
tư pháp

194553

26

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Bổ trợ
tư pháp

194554

27

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Bổ trợ
tư pháp

194555

28

Thủ tục thành lập văn phòng giao dịch tổ chức hành nghề luật

Bổ trợ
tư pháp

194556

29

Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn

Bổ trợ
tư pháp

194557

30

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Bổ trợ
tư pháp

194558

31

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh công ty luật nước ngoài

Bổ trợ
tư pháp

194559

32

Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam (Công ty luật nước ngoài)

Bổ trợ
tư pháp

194560

33

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh công ty luật nước ngoài

Bổ trợ
tư pháp

194561

34

Thủ tục thẩm định hồ sơ cho phép thành lập đoàn luật sư

Bổ trợ
tư pháp

194562

35

Thủ tục đăng ký giải thể đoàn luật sư

Bổ trợ
tư pháp

194563

36

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan, tổ chức yêu cầu

Lý lịch
tư pháp

194564

37

Thủ tục bán đấu giá tài sản nhà nước được xử lý bằng đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bán đấu giá

194457

38

Thủ tục đăng ký hoạt động của trung tâm hỗ trợ kết hôn

Bổ trợ
tư pháp

194591

39

Thủ tục quyết định gia hạn hoạt động của trung tâm hỗ trợ kết hôn

Bổ trợ
tư pháp

194592

40

Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của trung tâm hỗ trợ kết hôn

Bổ trợ
tư pháp

194593

41

Thủ tục đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp
pháp lý

194587

42

Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp
pháp lý

194588

43

Thủ tục thành lập Phòng công chứng

Bổ trợ
tư pháp

194589

44

Thủ tục giải thể Phòng công chứng

Bổ trợ
tư pháp

194590

45

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

Hộ tịch

194565

46

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi thực tế

Hộ tịch

194566

47

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi, bổ sung hộ tịch.

Hộ tịch

194567

48

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Hộ tịch

194568

49

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

194569

50

Thủ tục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Hộ tịch

194570

51

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt

Chứng thực

194571

52

Thủ tục chứng thực giấy ủy quyền

Chứng thực

194572

53

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chứng thực

194573

54

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

194574

55

Thủ tục chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế

Chứng thực

194575

56

Thủ tục chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế

Chứng thực

194576

57

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Chứng thực

194577

58

Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Chứng thực

194578

59

Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

194579

60

Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

194580

61

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Chứng thực

194581

62

Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Chứng thực

194582


63

Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

194583

64

Thủ tục chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

194584

65

Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

194585

66

Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

193860

67

Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

193865

68

Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

193889

69

Thủ tục Đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194586

70

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

193899

71

Thủ tục công nhận việc kết hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn)

Hộ tịch

194120

72

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194149

73

Thủ tục thẩm tra đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Hộ tịch

194154

74

Thủ tục thẩm tra việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Hộ tịch

194155

75

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194156


76

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194157

77

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194158

78

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194161

79

Thủ tục đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194167

80

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194180

81

Thủ tục cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài từ sổ hộ tịch

Hộ tịch

194259

82

Thủ tục cấp bản sao giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài từ sổ hộ tịch

Hộ tịch

194255

83

Thủ tục cấp bản sao giấy chứng tử có yếu tố nước ngoài từ sổ hộ tịch

Hộ tịch

194263

84

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194266

85

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

194270

86

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam (trực tiếp yêu cầu)

Lý lịch tư pháp

194284

87

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (trực tiếp yêu cầu)

Lý lịch tư pháp

194286

88

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp (qua ủy quyền)

Lý lịch tư pháp

194288

89

Thủ tục công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản

Công chứng

194296

90

Thủ tục công chứng di chúc

Công chứng

194306

91

Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền

Công chứng

194322

92

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản

Công chứng

194368

93

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch khác

Công chứng

194370

94

Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch khác

Công chứng

194377

95

Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

Công chứng

194382

96

Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế

Công chứng

194396

97

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Công chứng

194403

98

Thủ tục Cấp bản sao văn bản công chứng

Công chứng

194406

99

Thủ tục Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý

Trợ giúp
pháp lý

194408

100

Thủ tục Đại diện ngoài tố tụng

Trợ giúp
pháp lý

194409

101

Thủ tục Hòa giải trong trợ giúp pháp lý

Trợ giúp
pháp lý

194411

102

Thủ tục Tham gia tố tụng

Trợ giúp
pháp lý

194417

103

Thủ tục Trợ giúp pháp lý lưu động

Trợ giúp
pháp lý

194423

104

Thủ tục Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý

Trợ giúp
pháp lý

194425

105

Thủ tục bán đấu giá tài sản để thi hành án

Bán đấu giá

194431

106

Thủ tục bán đấu giá tài sản của tổ chức, cá nhân

Bán đấu giá

194445

107

Thủ tục bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Bán đấu giá

194451

108

Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên

Bổ trợ tư pháp

194467

109

Thủ tục miễn nhiệm công chứng viên

Bổ trợ tư pháp

194470

110

Thủ tục thành lập văn phòng công chứng (do một công chứng viên thành lập)

Bổ trợ tư pháp

194474

111

Thủ tục thành lập văn phòng công chứng (do hai công chứng viên thành lập)

Bổ trợ tư pháp

194478

112

Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (do một công chứng viên thành lập)

Bổ trợ tư pháp

194481

113

Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (do hai công chứng viên thành lập)

Bổ trợ tư pháp

194482

114

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng (trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động)

Bổ trợ tư pháp

194483

115

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Bổ trợ tư pháp

194484

116

Thủ tục cấp thẻ giám định viên tư pháp

Bổ trợ tư pháp

194488

117

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Bổ trợ tư pháp

194489

118

Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Hộ tịch

194230

119

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Hộ tịch

194490

120

Thủ tục chứng thực bảo sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Chứng thực

194496

121

Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch

Chứng thực

194497

122

Thủ tục chứng thực giấy ủy quyền

Chứng thực

194498

123

Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

Chứng thực

194499

124

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế

Chứng thực

194500

125

Thủ tục đăng ký khai sinh

Hộ tịch

194243

126

Thủ tục đăng ký lại việc sinh

Hộ tịch

194501

127

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Hộ tịch

194502

128

Thủ tục đăng ký khai tử

Hộ tịch

194503

129

Thủ tục đăng ký lại việc tử

Hộ tịch

194505

130

Thủ tục đăng ký khai tử quá hạn

Hộ tịch

194506

131

Thủ tục đăng ký kết hôn

Hộ tịch

194507

132

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

Hộ tịch

194508

133

Thủ tục đăng ký giám hộ

Hộ tịch

194509

134

Thủ tục thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

Hộ tịch

194510

135

Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Hộ tịch

194511

136

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi

Hộ tịch

194512

137

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Hộ tịch

194513

138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt

Chứng thực

194514

139

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất

Chứng thực

194515

140

Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê nhà

Chứng thực

194594

141

Thủ tục chứng thực hợp đồng ủy quyền

Chứng thực

194595

142

Thủ tục chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

194596

143

Thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

194597

144

Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Chứng thực

194598

145

Thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Chứng thực

194599

146

Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Chứng thực

194240

147

Thủ tục Chứng thực di chúc

Chứng thực

194233

(*) Ghi chú: Lý do đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính nêu trên là do hết hiệu lực thi hành, công bố bị trùng, sai thẩm quyền giải quyết, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1784/QĐ-UBND ngày 06/09/2013 công bố, công khai thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ của ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!