Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1774/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TẦM VÓC CON NGƯỜI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2030 TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2012 - 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 316/TTr-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Sơn La, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Toa - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban.

2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo:

- Ông Trần Bảo Quyến - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban.

- Ông Phạm Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ông Trương Văn Thắm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bà Phạm Thị Doan - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Sa Văn Khuyên - Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Tổ thư ký

- Ông Hồ Minh Sơn - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Bà Lương Thị Bích Hiền - Chuyên viên phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bà Hoàng Thị Thanh Hiền - Chuyên viên Văn phòng, Sở Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Sơn La theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện kế hoạch theo quy định. Phân công phụ trách các đơn vị cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị được phân công phụ trách trong việc triển khai thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất các biện pháp về thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết theo kế hoạch nhằm động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động, đồng thời rút kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo đạt kết quả cao hơn.

2. Chế độ hoạt động

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, mọi chế độ được thực hiện theo quy định hiện hành. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Giao cho Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và cơ quan thường trực để triển khai thực hiện nhiệm vụ trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. Việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định trên cơ sở đề xuất của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo là các phòng, ban chuyên môn, công chức của cơ quan thường trực, cơ quan có lãnh đạo đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo. Trong trường hợp cần thiết Ban Chỉ đạo được phép thành lập tổ công tác giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện đề án.

Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, phòng VHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D30b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1774/QĐ-UBND ngày 19/08/2013 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252