Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1727/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch quản lý Sở Tư pháp Bình Định 2016

Số hiệu: 1727/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 20/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1727/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 52/TTr-STP ngày 12/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (Phụ lục I) và thủ tục hành chính bãi bỏ (Phụ lục II) trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 29/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính nêu trên đã được công bố tại Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 28/7/2009; Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 28/7/2009; Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh và Quyết định số 4547/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh

 

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Sở Tư pháp

II

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện

 

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

UBND cấp huyện

2

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

3

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

4

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

5

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

6

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

7

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

8

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

9

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

UBND cấp huyện

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

UBND cấp huyện

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

UBND cấp huyện

12

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

UBND cấp huyện

13

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

14

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

UBND cấp huyện

15

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

16

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

III

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã

 

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

UBND cấp xã

2

Đăng ký khai sinh

UBND cấp xã

3

Đăng ký kết hôn

UBND cấp xã

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND cấp xã

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND cấp xã

6

Đăng ký khai tử

UBND cấp xã

7

Đăng ký khai sinh lưu động

UBND cấp xã

8

Đăng ký kết hôn lưu động

UBND cấp xã

9

Đăng ký khai tử lưu động

UBND cấp xã

10

Đăng ký giám hộ

UBND cấp xã

11

Đăng ký chấm dứt giám hộ

UBND cấp xã

12

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

UBND cấp xã

13

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND cấp xã

14

Đăng ký lại khai sinh

UBND cấp xã

15

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

UBND cấp xã

16

Đăng ký lại kết hôn

UBND cấp xã

17

Đăng ký lại khai tử

UBND cấp xã

 

PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

 

I

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

 

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-246721-TT

2

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-246724-TT

3

Ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Sở Tư pháp

 

4

Đăng ký lại việc khai sinh có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-246735-TT

5

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-248031-TT

6

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-248033-TT

7

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-248041-TT

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-248105-TT

9

Chấm dứt đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn đối với trường hợp không đề nghị gia hạn

Sở Tư pháp

T-BDI-248121-TT

10

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-248094-TT

11

Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-248098-TT

12

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-248122-TT

13

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Sở Tư pháp

T-BDI-248102-TT

II

Thủ tục hành chính cấp huyện

 

 

1

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

UBND cấp huyện

T-BDI-150015-TT

2

Đăng ký việc bổ sung hộ tịch

UBND cấp huyện

T-BDI-150041-TT

3

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)

UBND cấp huyện

T-BDI-150057-TT

4

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

UBND cấp huyện

T-BDI-150069-TT

5

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

UBND cấp huyện

T-BDI-150095-TT

III

Thủ tục hành chính cấp xã

 

 

1

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch

UBND cấp xã

T-BDI-155549-TT

2

Đăng ký việc bổ sung hộ tịch

UBND cấp xã

T-BDI-155397-TT

3

Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)

UBND cấp xã

T-BDI-155556-TT

4

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

UBND cấp xã

T-BDI-155558-TT

5

Đăng ký việc giám hộ

UBND cấp xã

T-BDI-155528-TT

6

Đăng ký việc chấm dứt giám hộ

UBND cấp xã

 

7

Đăng ký khai sinh

UBND cấp xã

T-BDI-155356-TT

8

Đăng ký kết hôn

UBND cấp xã

T-BDI-155351-TT

9

Đăng ký khai tử

UBND cấp xã

T-BDI-155399-TT

10

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND cấp xã

T-BDI-155542-TT

11

Đăng ký khai sinh quá hạn

UBND cấp xã

T-BDI-155395-TT

12

Đăng ký khai tử quá hạn

UBND cấp xã

T-BDI-155513-TT

13

Đăng ký lại việc sinh

UBND cấp xã

T-BDI-155366-TT

14

Đăng ký lại việc kết hôn

UBND cấp xã

T-BDI-155353-TT

15

Đăng ký lại việc tử

UBND cấp xã

T-BDI-155515-TT

16

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND cấp xã

T-BDI-155717-TT

17

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

UBND cấp xã

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1727/QĐ-UBND ngày 20/05/2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định 299/QĐ-BTP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.843

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!