Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 170/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 21/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 61/TTr-VP ngày 19/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; BHXH tỉnh, Điện lực tỉnh;

- VP UBND tnh:
+ LĐVP, các phòng, đơn vị;
+ Lưu: VT, TTPVHCC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 170/-UBND ngày 21/3/2019 của y ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan theo ngành dọc Trung ương tại địa phương có thủ tục hành chính tiếp nhn và trả kết quả tại Trung tâm (sau đây gọi chung là các cơ quan).

2. Công chức, viên chức, sỹ quan công an làm việc tại Trung tâm (sau đây gọi chung là công chức, viên chức).

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Vị trí, chc năng

1. Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; có con dấu để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Trung tâm thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định; theo dõi, đánh giá, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử, phần mềm đánh giá, phiếu góp ý của Trung tâm để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân.

2. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên tổng hợp kết quả, báo cáo Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Quản lý cơ sở vật chất, vận hành hệ thống mạng, đảm bảo cho Trung tâm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

4. Cung cấp văn phòng phẩm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; đảm bảo giữ gìn cảnh quan, môi trường làm việc.

Điều 5. Trách nhiệm của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm

1. Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; đồng thời có trách nhiệm sau:

a) Là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Kịp thời đề xuất Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết những nội dung vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động của Trung tâm; tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

c) Phối hợp với các cơ quan, kịp thời lập danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

2. Phó Giám đốc Trung tâm

Là người giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm; được Giám đốc Trung tâm phân công, theo dõi, phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công; được ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt.

Điều 6. Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm

1. Công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả do các cơ quan cử đến làm việc tại Trung tâm

Công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 5, Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 và Điều 15 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; đồng thời có quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Được đảm bảo các trang thiết bị và điều kiện làm việc; được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định hiện hành.

b) Đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị mình; trao đi với các phòng, ban chuyên môn, công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ làm rõ nguyên nhân các hồ sơ quá hạn; kịp thời báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và Giám đốc Trung tâm để phối hợp xử lý, giải quyết theo quy định.

c) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo biên lai thu phí, lệ phí và trực tiếp quản lý số tiền đã thu; có trách nhiệm bàn giao số tiền thu được cho cơ quan, đơn vị theo quy định.

d) Thường trực tại nơi làm việc đúng thời gian quy định, trường hợp đi công tác hoặc có lý do vng thì phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp quản lý đcử người khác thay thế, đồng thời thông báo bằng văn bản đến Giám đốc Trung tâm để theo dõi, quản lý.

2. Công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cử đến làm việc tại Trung tâm

a) Thực hiện theo dõi, kiểm soát việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, quản lý hành chính, quản trị mạng, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm; đề xuất mua sắm, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ các hoạt động của Trung tâm; thực hiện công tác thông tin, báo cáo, tổng hợp theo quy định.

b) Chấp hành nghiêm Quy chế, quy định của Trung tâm và các quy định của pháp luật hiện hành.

c) Trong quá trình giải quyết công việc được giao, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Giám đốc Trung tâm để giải quyết theo quy định.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác khi Giám đốc Trung tâm phân công.

Điều 7. Chế độ làm việc

1. Công tác quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Trung tâm được thực hiện theo chế độ thủ trưởng.

2. Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và chấp hành thời gian làm việc theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

3. Các văn bản thuộc thẩm quyền tham mưu của Trung tâm được thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Thời gian làm việc

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và của Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Thời gian bàn giao hồ sơ: Vào cuối buổi sáng và cuối buổi chiều, Trung tâm giành 30 phút để thực hiện việc bàn giao hồ sơ.

Điều 9. Chế độ họp và báo cáo

1. Định kỳ hàng tháng (ngày cuối cùng của tuần thứ tư hàng tháng) Trung tâm tiến hành họp để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng tới; định kỳ 06 (sáu) tháng và 01 (một) năm họp kiểm điểm công tác của từng công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm để đánh giá, nhận xét hàng năm theo quy định (thời gian tiến hành họp sau thời gian tiếp nhận và trả kết quả).

2. Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, Trung tâm có trách nhiệm thống kê tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung liên quan báo cáo Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời thông báo tới các cơ quan có thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm.

Điều 10. Mối quan hệ công tác của Trung tâm với các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Văn phòng

Trưng tâm là đơn vị cấp phòng trực thuộc Văn phòng, có mối quan hệ phối hợp công tác với các phòng, trung tâm, đơn vị đthực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Mối quan hệ công tác của Trung tâm với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, có mối quan hệ với các cơ quan như sau:

Trung tâm trực tiếp theo dõi, đánh giá, nhận xét việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức do các cơ quan cử đến Trung tâm làm việc trên cơ sở kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện Quy chế của Trung tâm.

Việc nhận xét đánh giá hàng năm của Trung tâm được thực hiện trước ngày 05 tháng 12 hàng năm. Trung tâm gửi một bản cho các cơ quan theo dõi, tng hợp, đánh giá chung và một bản cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm biết.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Trung tâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm thực hiện các nội dung quy định trong Quy chế này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc phát hiện nội dung chưa phù hợp, các cơ quan kịp thời phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


684

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97