Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 17/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 18/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ NGÀNH ĐIỆN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương (tại Báo cáo số 93/BC-SCT ngày 21/5/2019).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ NGÀNH ĐIỆN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng6 năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tuợng áp dụng

1. Quy định này quy định thống nhất việc tổ chức, phối hợp của các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư cấp điện cho khách hàng sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng trên địa bàn tỉnh theo hướng một cửa liên thông gồm các thủ tục: Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên không theo chu kỳ; ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

2. Quy định này áp dụng cho:

a) Khách hàng sử dụng điện có nhu cầu sử dụng điện đấu nối vào lưới điện trung áp. Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục đầu tư công trình điện chuyên dùng.

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng, bao gồm: Sở Công Thương; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện); Ban Quản lý Khu kinh tế; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

c) Công ty Điện lực Phú Yên và các Điện lực trực thuộc có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục và đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng.

Điều 2. Những nguyên tắc chung

1. Đảm bảo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Cơ chế “một cửa liên thông” trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp theo nguyên tắc sau:

a) Công ty Điện lực Phú Yên và các Điện lực trực thuộc là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng với ngành điện và cơ quan nhà nước.

b) Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo “cơ chế một cửa liên thông” từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện. Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc làm đầu mối chủ động luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến cơ quan nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ quan nhà nước để chuyển trả khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

c) Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước về hướng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc. Các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc đầu mối để trả lời khách hàng thông qua cơ chế một cửa điện tử/điện thoại/email. Các văn bản, thông báo,... của cơ quan nhà nước gửi cho khách hàng trong quá trình giải quyết thủ tục cũng được chuyển đồng thời cho bộ phận một cửa để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết.

3. Toàn bộ thủ tục và Quy định thực hiện cấp điện qua lưới điện trung áp được công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, trên website của Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và UBND các huyện, thị xã, thành phố và trên website chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung để các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp điện qua lưới điện trung áp thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc để phục vụ kiểm tra, giám sát.

Chương II

QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC TRONG ĐẦU TƯ CẤP ĐIỆN CHUYÊN DÙNG

Điều 3. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Đối với công trình do ngành điện đầu tư thực hiện theo trình tự sau:

a) Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường. Thời gian thực hiện: Không quá 03 ngày làm việc.

b) Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc gửi hồ sơ đến các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 5 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; chấp thuận xây dựng công trình; cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: Không quá 05 ngày làm việc.

c) Các cơ quan nhà nước trả kết quả xử lý hoặc thông báo các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trực tiếp cho Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc.

d) Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc thực hiện thi công công trình và ký kết Hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện với khách hàng. Thời gian thực hiện: Không quá 02 ngày làm việc.

(Lưu đồ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp do ngành Điện đầu tư theo Phụ lục 1 kèm theo Quy định này).

2. Đối với công trình do khách hàng đầu tư thực hiện theo trình tự sau:

a) Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, bộ phận một cửa Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng cụ thể thủ tục cấp điện và cách thức thực hiện các thủ tục của cơ quan nhà nước, thực hiện tiếp nhận các hồ sơ có liên quan và chủ động liên hệ khách hàng để bổ sung các hồ sơ còn thiếu, cần hoàn thiện trong quá trình thực hiện dịch vụ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, in Biên nhận hồ sơ giao khách hàng và hẹn thời gian giải quyết từng loại thủ tục phù hợp theo thời gian quy định.

b) Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập thỏa thuận đấu nối. Thời gian thực hiện: Không quá 02 ngày làm việc.

c) Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 4 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với trạm biến áp có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; chấp thuận xây dựng công trình; cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: Không quá 05 ngày làm việc.

d) Các cơ quan nhà nước thông báo trực tiếp cho khách hàng các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và gửi kết quả xử lý về Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc để trả cho khách hàng.

đ) Khách hàng tiến hành thi công xây dựng công trình điện. Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc hỗ trợ tư vấn khách hàng trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật.

e) Sau khi thi công hoàn thành công trình điện, khách hàng gửi hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện đến bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc. Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc phối hợp khách hàng nghiệm thu đóng điện và ký kết Hợp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện: Không quá 03 ngày làm việc

(Lưu đồ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp do khách hàng đầu tư theo Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện các thủ tục

1. Sở Công Thương thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung Hợp phần Quy hoạch đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA không có hoặc không phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên đã được phê duyệt.

2. Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công công trình. Trong đó:

a) Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận, xử lý hồ sơ các công trình điện có liên quan đến tuyến đường do Sở quản lý.

b) UBND cấp huyện tiếp nhận, xử lý hồ sơ các công trình điện có liên quan đến đường đô thị, đường huyện, thị xã, thành phố, đường xã theo phân cấp thuộc phạm vi địa giới hành chính quản lý.

c) Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; cấp giấy phép xây dựng đối với dự án đầu tư công trình điện do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; các dự án đầu tư công trình điện khác tại khu vực ngoài đô thị chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt liên quan đến phạm vi địa giới hành chính từ hai huyện, thị xã, thành phố trở lên.

d) Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, UBND cấp huyện thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; trong đó:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án được triển khai trên địa bàn 02 huyện/thị xã/thành phố trở lên.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án triển khai trong các khu công nghiệp.

c) Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án triển khai trong Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

d) UBND cấp huyện thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án được triển khai trên địa bàn (trừ các dự án quy định tại điểm a, b, c).

4. Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc thực hiện các thủ tục: Khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối; nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Điều 5. Công tác phối hợp giữa Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc và cơ quan nhà nước

1. Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc chủ động giao hồ sơ yêu cầu của khách hàng chuyển đến cơ quan nhà nước trong buổi làm việc tiếp theo kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và liên hệ nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả của cơ quan nhà nước theo đúng lịch hẹn khi có nghiệp vụ phát sinh để chuyển khách hàng. Mọi giao dịch chứng từ giữa Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc và cơ quan nhà nước đều phải cập nhật ngày, tháng, năm cũng như có chữ ký xác nhận giữa 2 bên giao/nhận trong quá trình giao nhận chứng từ và luân chuyển hồ sơ.

2. Cơ quan nhà nước tiến hành thẩm định, xem xét giải quyết hồ sơ khách hàng theo thời gian quy định, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì có hướng dẫn, phản hồi ngay cho người giao hồ sơ Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc hoặc chậm nhất trong 01 ngày làm việc, hôm sau thì cơ quan nhà nước có văn bản thông báo gửi Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc đề nghị khách hàng hoàn thiện hồ sơ (nếu có). Các trường hợp trong quá trình thẩm định, xem xét nếu thấy cần phải hiệu chỉnh, cần hẹn khảo sát, nghiệm thu hiện trường,... thì cơ quan nhà nước gửi văn bản trực tiếp cho khách hàng, đồng thời có thông báo chuyển bộ phận một cửa Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết. Các trường hợp thẩm định, xem xét nếu không chấp thuận thì cơ quan nhà nước phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc thông báo cho nhau các đầu mối, các đơn vị theo phân cấp hoặc ủy quyền giải quyết các thủ tục, thiết lập cơ chế liên lạc, trao đổi thông tin giữa các bộ phận chức năng qua điện thoại, thư tín, hệ thống công nghệ thông tin để giảm bớt số thủ tục và thời gian thực hiện của khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc,... các đơn vị cần thống nhất tìm biện pháp tháo gỡ hoặc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Chương III

THIẾT LẬP CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG VÀ GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Điều 6. Quy định cơ chế một cửa điện tử

1. Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Phú Yên phối hợp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thiết lập kết nối điện tử theo dõi tiến trình dịch vụ và ghi nhận kết quả giải quyết. Theo đó, các thông tin đăng ký tiếp nhận, kết quả xử lý, trở ngại khách hàng của cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc sẽ được thông báo:

a) Thể hiện trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, trên website của Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Thể hiện trên Website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

2. Hệ thống thông tin trên Website Chăm sóc khách hàng, Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc và các sở, ngành UBND các cấp được kết nối đồng bộ dữ liệu qua phần mềm chức năng để tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, ghi nhận tiến trình xử lý và phối hợp trong khảo sát hiện trường. Phần mềm có thể đáp ứng được mức độ dịch vụ công cấp 3 phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển “hồ sơ điện tử” từ phía khách hàng và cơ quan nhà nước - Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc qua việc điện tử hóa các thủ tục cấp điện của Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc và cơ quan nhà nước.

Điều 7. Giám sát tiến độ thực hiện

1. Khách hàng giám sát tiến độ giải quyết các thủ tục của cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc thông qua việc theo dõi tiến trình giải quyết trên website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc sẽ tổ chức nhắn tin SMS cho khách hàng để thông báo việc đã tiếp nhận dịch vụ và hẹn thời gian thực hiện, tiến độ giải quyết liên quan đến các thủ tục thực hiện của Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc và cơ quan nhà nước để khách hàng theo dõi và chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết các thủ tục.

2. Các trường hợp giải quyết chậm tiến độ, khách hàng có thể phản ánh đến bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc; trực tiếp trên đường dây nóng của UBND tỉnh (qua số điện thoại: 02573568666 hoặc hotline 19009056). Các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc phải gửi thư xin lỗi đến khách hàng nếu giải quyết chậm tiến độ và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không khắc phục kịp thời.

Chương IV

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 8. Quy định công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ

Các loại hồ sơ tiếp nhận, phát sinh trong quá trình giải quyết dịch vụ cho khách hàng được cơ quan nhà nước hoặc Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc quản lý và lưu trữ các hồ sơ tiếp nhận do khách hàng cung cấp (thông qua bộ phận một cửa) tương ứng với thủ tục thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm giải quyết theo quy định.

Điều 9. Chế độ báo cáo

Công ty Điện lực Phú Yên báo cáo bằng văn bản định kỳ trước ngày 14 hàng tháng cho Sở Công Thương các nội dung: (i) tổng số công trình trạm biến áp chuyên dùng do ngành điện đầu tư, tổng sổ công trình trạm biến áp do khách hàng đầu tư; (ii) thời gian giải quyết các thủ tục của ngành điện và cơ quan nhà nước so với quy định ; (iii) các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có);... để Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh giám sát kết quả thực hiện tiếp cận điện năng của cơ quan nhà nước và ngành điện.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Công Thương có trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, phổ biển, hướng dẫn việc thực hiện theo nội dung trong Quy định này và các quy định có liên quan.

b) Chủ trì kiểm tra, tổng hợp báo cáo và đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh.

c) Định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả, đánh giá thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh và đề xuất UBND tỉnh xử lý các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo Quy định này.

d) Hướng dẫn, theo dõi việc áp dụng Quy định này tại các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có trách nhiệm:

a) Hiệu chỉnh thủ tục hành chính liên quan đến trách nhiệm phân công phù hợp với Quy định này tại các đơn vị chức năng trực thuộc.

b) Công bố, niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục hành chính được phân công thực hiện theo Quy định này trên trang thông tin điện tử cơ quan.

3. Công ty Điện lực Phú Yên có trách nhiệm:

a) Nghiên cứu đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, công việc liên quan đến tiếp cận điện năng của đơn vị mình theo Quy định này.

b) Chủ động làm việc với khách hàng có yêu cầu sử dụng điện để tổng hợp số liệu nhu cầu cấp điện, lập kế hoạch, phương án đầu tư, bố trí vốn, mua sắm thiết bị, vật tư, đấu thầu... theo hướng đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

c) Hướng dẫn khách hàng có yêu cầu cấp điện về các thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị thực hiện liên quan đến tiếp cận điện năng.

d) Niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc, trên trang thông tin điện tử của mình về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết liên quan đến tiếp cận điện năng để khách hàng biết và thực hiện theo quy định.

đ) Phối hợp với sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc xây dựng chương trình một cửa liên thông để tiếp nhận hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết dịch vụ khách hàng tại các bộ phận chuyên môn của Công ty Điện lực Phú Yên hoặc Điện lực trực thuộc và đơn vị trực thuộc của các Sở, ngành, UBND cấp huyện.

4. Khách hàng sử dụng điện có yêu cầu đấu nối, cấp điện từ lưới điện trung áp có trách nhiệm:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu, quy mô sử dụng điện, tiến độ yêu cầu cấp điện. Trường hợp tự đầu tư thì lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thi công có đủ năng lực hoạt động xây dựng; bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thi công công trình đấu nối vào lưới điện trung áp đúng tiến độ yêu cầu, tiết kiệm chi phí.

b) Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tiếp cận điện năng cho Sở Công Thương.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương có nhiệm vụ làm đầu mối kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu gặp vướng mắc, khó khăn, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Sở Công Thương bằng văn bản để đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216