Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 167/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 10/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 167/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 24 tháng 8 năm 2000 ;
Căn cứ Nghị định số 168/HĐBT ngày 19 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp, các ngành ;
Căn cứ Quyết định số 110/2001/QĐ-UB ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các cấp chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố tại Tờ trình số 42/TTr-PCLB ngày 25 tháng 8 năm 2003 về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay thay đổi một số thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố như sau :

1.1- Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố làm Phó Ban thay ông Đỗ Phi Hùng ;

1.2- Ông Hà Viết Thanh, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố làm Ủy viên thay ông Nguyễn Văn Lai ;

1.3- Ông Phan Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố làm Ủy viên thay bà Đoàn Thị Tới ;

1.4- Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố làm Ủy viên thay ông Trần Sỹ Hào ;

1.5- Ông Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc thường trực Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố làm Ủy viên thay ông Phan Bá Đạt ;

1.6- Ông Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Ủy viên thay ông Phạm Hiếu.

Toàn bộ danh sách và phân công nhiệm vụ của 23 thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố (kèm theo quyết định).

Điều 2. - Thường trực Ban, Văn phòng Thường trực Ban và cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn :

2.1- Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đảm nhận ; địa chỉ số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ; điện thoại số : 8297623 - 8297614 ; fax : 8294764.

2.2- Giao Chi cục Quản lý nước và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ; đặt tại lầu 2, số 176 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ; điện thoại số : 8.232742 - 8257446 - 8297598 - 8233811 ; fax : 8232742 - 8257446.

2.3- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn trong công tác phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố ; địa chỉ số 291, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10 ; điện thoại số : 069652005 ; fax : 8656234.

Điều 3. - Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố có nhiệm vụ :

3.1- Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các quận-huyện và các ban-ngành để xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn ; khắc phục hậu quả do bão, lụt, thiên tai gây ra nhằm bảo vệ kinh tế-xã hội, dân cư trên địa bàn thành phố.

3.2- Tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão trước mùa mưa. Chủ động và kịp thời chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, ứng cứu đối phó khi có tình huống đột xuất do lụt, bão, thiên tai để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất ; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân ; tổng hợp tình hình, số liệu thống kê thiệt hại báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

3.3- Lập và trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm cho Văn phòng Thường trực Ban và Ủy ban nhân dân các quận-huyện theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ ; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

3.4- Cuối mùa mưa bão, tổ chức tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của thành phố ; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm tới trình Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các Bộ có liên quan.

3.5- Thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố đảm nhận nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, bộ máy của sở-ngành, đơn vị mình giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố ; nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để chỉ đạo giải quyết.

Điều 4. - Quyết định này thay thế các Quyết định số 41/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 4 năm 2002 ; số 2940/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 2002 ; số 98/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2002 ; số 156/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2002 ; số 411/QĐ-UB ngày 23 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ban-ngành thành phố, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5   
- Ban chỉ đạo PCLB Trung ương  
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn
- BCH PCLB TKCN Bộ Thủy sản
- Phân Ban chỉ đạo PCLB miền Nam
- BCH PCLB hồ Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ
- Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP, Ban TCCQ. TP
- Kho bạc Nhà nước TP, Các TCty 90, 91 đóng tại TP
- Các Đoàn thể : Hội ND, PN, MTTQ, Đoàn TNCS  
- Chi cục Quản lý nước và PCLB (4 bản)
- Đài TH, Đài TNND, Báo SGGP, Người LĐ,
 Thanh niên, Tuổi trẻ, Nhân dân
- VPHĐ-UB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN/HM).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

DANH SÁCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 167/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Ông Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban :

- Phụ trách chung ;

- Trực tiếp chỉ đạo các tình huống khẩn cấp (bão, lũ, lụt, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn) ;

- Chủ tài khoản Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố ; quyết định mức kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, điều hành Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố (theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ) ;

- Chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố.

2. Ông Nguyễn Khắc Ngân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố làm Phó Ban thường trực, phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai :

- Thay mặt Trưởng Ban giải quyết công việc khi Trưởng Ban đi vắng ;

- Làm Thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố và chỉ đạo trực tiếp Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;

- Phụ trách về tiêu thoát nước, chống ngập úng ngoại thành và vùng nông thôn ở các quận ven ;

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu - nộp Quỹ phòng chống lụt bão (doanh nghiệp, công dân) hàng năm và đề xuất sử dụng Quỹ phòng chống lụt bão thành phố.

3. Ông Phạm Tiến Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Phó Ban (phụ trách trực tiếp công tác tìm kiếm cứu nạn của thành phố) :

- Chỉ đạo trực tiếp Văn phòng Tìm kiếm cứu nạn thành phố ; điều động lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng cứu các tình huống khẩn cấp do thiên tai, lụt, bão gây ra ;

- Phối hợp với Công an thành phố và Bộ đội biên phòng thành phố xây dựng, lập kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

4. Ông Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chánh thành phố làm Phó Ban :

- Phụ trách công tác bảo đảm giao thông (thủy, bộ), an toàn bờ sông, rạch trong thành phố, hệ thống tiêu thoát nước chống ngập úng vùng nội thành và vùng ven thành phố theo Quyết định số 593/1998/QĐ-GTVT ngày 28-3-1998 của Bộ Giao thông Vận tải ;

- Tham gia theo dõi, phụ trách khối giao thông-công chánh trên địa bàn thành phố ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 9.

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm Phó Ban :

- Phụ trách công tác kế hoạch đầu tư cho việc đầu tư xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả lũ, lụt, bão và thiên tai gây ra đối với các sở-ngành, quận-huyện ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Thủ Đức.

6. Ông Phạm Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố làm Phó Ban :

- Phụ trách về nguồn vốn ngân sách địa phương phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả lụt, bão và các vấn đề tài chánh phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai ;

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng Tài chánh - Kế hoạch và Đầu tư quận-huyện để tổ chức hướng dẫn thu-nộp và sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão thu theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 1.

7. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố làm Phó Ban :

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối tài nguyên-môi trường thành phố ; phối hợp với các sở-ngành có liên quan và quận-huyện trong việc phòng chống và khắc phục tác hại do nước gây ra, khắc phục hậu quả do tràn dầu, ô nhiễm nguồn nước ; quản lý khai thác cát, đá, sỏi trong lòng sông, hạn chế thiệt hại, tổn thất do sạt lở đối với bờ sông và bờ bao ven sông, rạch ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Nhà Bè.

8. Ông Lê Thành Bảo Đức, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý nước và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố) :

- Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng ;

- Tham mưu và đề xuất, giải quyết một số công việc do Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố giao ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão các huyện Bình Chánh, Hóc Môn ; quận 2, 8, 12, Bình Thạnh.

9. Ông Đặng ái Việt, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố) làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn cho ngư dân và phương tiện hoạt động nghề cá trên biển (ngành thủy sản) theo Nghị định số 72/1998/NĐ-CP và số 80/2002/NĐ.CP của Chính phủ ;

- Bảo vệ các vùng nuôi trồng thủy-hải sản của thành phố ;

- Phụ trách và điều hành hệ thống thông tin, liên lạc vô tuyến điện ngành thủy sản thành phố ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ (phối hợp với thành viên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố).

10. Ông Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và các công trình trọng điểm phòng chống lụt bão thành phố ; tham gia theo dõi, phụ trách khối Công an trên địa bàn thành phố ; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố trong công tác tìm kiếm, cứu nạn ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 7.

11. Ông Ngô Bá Trắc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác đảm bảo an toàn mạng lưới điện, nguồn điện thành phố và bảo đảm nguồn điện đầy đủ cho các trạm bơm điện để bơm chống ngập úng ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 5.

12. Ông Trần Thắng Công, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên địa bàn thành phố khi có bão, lụt và suốt mùa mưa bão ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 10.

13. Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác đảm bảo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão ; dự báo bão, lũ, triều cường… theo Quyết định số 581/QĐ.TTg ngày 25-7-1997 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu, đề xuất các vấn đề khí tượng thủy văn cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

14. Ông Trần Đình Thọ, Phó Giám đốc Sở Thương mại thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách vật tư, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm…, phục vụ khắc phục hậu quả lũ, lụt, bão ; tham gia theo dõi, phụ trách khối thương mại trên địa bàn thành phố ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 6.

15. Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Trưởng Phòng Hành chánh quản trị-Sở Y tế thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách chỉ đạo hệ thống bệnh viện, trạm xá cấp cứu, phòng trừ dịch bệnh, khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt ; tham gia theo dõi, phụ trách khối y tế trên địa bàn thành phố ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 11.

16. Ông Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác vận động cứu trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Tân Bình.

17. Ông Trần Trung Dũng, Phó Giám đốc thường trực Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác cứu trợ thiên tai, giải quyết các vấn đề chính sách xã hội ở các quận-huyện bị thiên tai theo Nghị định số 07/2000/NĐ-CP của Chính phủ ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 3.

18. Ông Hà Viết Thanh, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối công nghiệp ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Phú Nhuận.

19. Ông Nguyễn Trường Xuân, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố) làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão các công trình thủy lợi thành phố, trong đó có hai hệ thống công trình lớn : kênh Đông Củ Chi và Hóc Môn - Bắc Bình Chánh ; hỗ trợ các quận-huyện chống úng, chống hạn ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão huyện Củ Chi.

20. Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối xây dựng ; phối hợp với các ngành khác về an toàn nhà ở, công trình xây dựng ven sông, rạch ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 4.

21. Ông Phan Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố làm Ủy viên :

- Phụ trách các vấn đề về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai tại thành phố ;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận Gò Vấp.

22. Ông Trần Đình Cử, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố làm Ủy viên :

- Đại diện Cục Thuế thành phố chỉ đạo các phòng chức năng và Chi cục Thuế các quận-huyện, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện đề xuất giao và thực hiện chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

23. Ông Phạm Văn Sơn, Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố làm Ủy viên :

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trong công tác tìm kiếm cứu nạn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân ;

- Kiểm tra, ngăn chặn tàu thuyền không cho ra khơi khi có tín hiệu báo bão, lũ, thời tiết có nguy cơ gây ra tai họa. Tổ chức ứng cứu và bắn pháo hiệu theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 167/2003/QĐ-UB ngày 10/09/2003 về việc kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7