Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 1629/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1629/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 453/TTr-STNMT ngày 09/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Danh mục và nội dung 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. Chi tiết có Phụ lục I đính kèm.

2. Bãi bỏ 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh, cụ thể:

a) Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

b) Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

c) Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa, bổ sung hoặc gỡ bỏ/thay thế quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này trong phần mềm Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. Hoàn thành trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC (05b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤC LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

2. Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

3. Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

 

Phần II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

1.1. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

1.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho nhân viên Bưu chính chuyển Văn thư Sở trong thời hạn ½ ngày, Văn thư Sở chuyển ngay hồ sơ cho phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng Sở và tiến hành giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp phép phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH soạn văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản từ chối trình lãnh đạo sở ký duyệt chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 10,5 ngày làm việc, phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH thẩm định hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo Sở xem xét.

Trong thời hạn ½ ngày lãnh đạo Sở xem xét ký tờ trình, trình UBND tỉnh

Trong thời hạn 02 ngày Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt kết quả. Nếu không chấp thuận soạn thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 01 ngày lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt kết quả giải quyết chuyển Văn phòng UBND tỉnh vào số, đóng dấu.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ/kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời hạn ½ ngày làm việc, Bộ phận Trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

2. Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

2.1. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

2.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

2.3. Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho nhân viên Bưu chính chuyển Văn thư Sở trong thời hạn ½ ngày, Văn thư Sở chuyển ngay hồ sơ cho phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng Sở và tiến hành giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp phép, phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH soạn văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản từ chối trình lãnh đạo sở ký duyệt chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 10,5 ngày làm việc, phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH thẩm định hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo Sở xem xét.

Trong thời hạn ½ ngày lãnh đạo Sở xem xét ký tờ trình trình UBND tỉnh

Trong thời hạn 02 ngày Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ được chấp thuận thì trình lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt kết quả. Nếu không chấp thuận soạn thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 01 ngày lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt kết quả giải quyết chuyển Văn phòng UBND tỉnh vào số, đóng dấu.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ/kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời hạn ½ ngày làm việc, bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

3. Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

3.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

3.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

3.3 Diễn giải quy trình

a) Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

- Đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho nhân viên Bưu chính chuyển Văn thư Sở trong thời hạn ½ ngày, Văn thư Sở chuyển ngay hồ sơ cho phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng Sở và tiến hành giải quyết hồ sơ:

Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện, phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH trình lãnh Sở văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công trả cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH thẩm định hồ sơ phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo Sở.

Trong thời hạn ½ ngày làm việc lãnh đạo Sở xem xét, kỳ tờ trình, trình UBND tỉnh.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ trình lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt.

Trong thời hạn ½ ngày lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt chuyển Văn phòng UBND tỉnh vào số, đóng dấu.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ/kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời hạn ½ ngày làm việc, bộ phận trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả hồ sơ/kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1629/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


68

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78