Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 161/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 161/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 02/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 161/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính ;
Theo Thông báo số 995/TB-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả chuyến thăm và làm việc của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 297/TT-NN ngày 14 tháng 4 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 147/TTr-SNV ngày 14 tháng 5 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố
Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm Công nghệ sinh học), trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Công nghệ sinh học là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp một phần kinh phí để hoạt động thường xuyên từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Trụ sở Trung tâm Công nghệ sinh học, tạm thời đặt tại số 176, đường Hai Bà Trưng, quận 1 (Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau khi xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm Công nghệ sinh học đặt tại Trại giống cây trồng Đồng Tiến, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Điều 2. Trung tâm Công nghệ sinh học có nhiệm vụ :

2.1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố về định hướng phát triển, xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, xử lý môi trường, công nghiệp thực phẩm và y dược học.

2.2. Nghiên cứu, ứng dụng và tiếp nhận, triển khai các quy trình, kỹ thuật hiện đại về công nghệ sinh học (công nghệ gien, công nghệ tế bào động- thực vật, công nghệ vi sinh, công nghệ lên men,...) phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp và xử lý môi trường.

2.3. Quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gien phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, lọc thuần, phục tráng và nhân nhanh các giống cây- con bằng công nghệ sinh học.

2.4. Sản xuất thử, trao đổi và mua, bán các sản phẩm công nghệ sinh học được chấp nhận để đưa vào phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, xử lý môi trường và bảo vệ sức khỏe.

2.5. Phối hợp với các Viện, Trường, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để tham gia hoặc hợp đồng, hợp tác thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học.

2.6. Phối hợp với Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố từ khâu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sinh học đến đưa ra ứng dụng sản xuất đại trà.

2.7. Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học tiên tiến phục vụ sản xuất; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phổ cập kiến thức công nghệ sinh học cho các đối tượng khai thác ứng dụng có liên quan.

2.8. Được ký hợp đồng thuê chuyên gia, cán bộ khoa học-kỹ thuật theo từng lĩnh vực để phục vụ cho chương trình nghiên cứu công nghệ sinh học và công tác chuyên môn của Trung tâm.

Điều 3. Trung tâm Công nghệ sinh học do Giám đốc quản lý và điều hành theo chế độ Thủ trưởng; có một số Phó Giám đốc (trình độ Tiến sĩ chuyên ngành) giúp việc Giám đốc. Các chức danh này do Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ.

3.1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Trung tâm, phù hợp yêu cầu hoạt động thực tế; đảm bảo tuyển dụng, sử dụng, bố trí đội ngũ nghiên cứu viên, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao về chuyên ngành phù hợp và đủ phẩm chất, năng lực và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3.2. Trung tâm Công nghệ sinh học có Hội đồng khoa học-công nghệ gồm các Nhà khoa học có uy tín về lĩnh vực công nghệ sinh học. Hội đồng hoạt động theo quy chế riêng do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3.3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm và quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học-công nghệ của Trung tâm, thông qua Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban Dân vận Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố
- Công an thành phố (PC13)
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT,VX.  
- Tổ CNN, VX.
- Lưu (CNN/Đ)  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 161/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110
DMCA.com Protection Status