Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 156/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh đeo thẻ công chức, viên chức và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về việc kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 36/TTr-SNV ngày 07/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Tổ Kiểm tra) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ - Tổ trưởng;

2. Ông Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Tổ phó;

3. Ông Phạm Văn Thuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Tổ phó;

4. Ông Lê Tiến Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Tổ viên;

5. Ông Phan Xuân Linh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Tổ viên;

6. Ông Giang Anh Trung - Chánh Thanh tra, Sở Nội vụ - Tổ viên kiêm thư ký;

7. Ông Vũ Xuân Trường - Trưởng phòng Quản lý CCVC, Sở Nội vụ - Tổ viên;

8. Ông Nguyễn Tuấn - Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ - Tổ viên;

9. Bà Trần Thị Hòa Cầm - PTP. Phụ trách Phòng NV5, Thanh tra tỉnh - Tổ viên;

10. Ông Hồ Kim Công - Phụ trách Phòng NC-NgV, VP UBND tỉnh - Tổ viên;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ Kiểm tra:

a) Thực hiện kiểm tra thường xuyên và đột xuất theo các nội dung của Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh về việc Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh và theo quy định của pháp luật;

b) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về UBND tỉnh theo định kỳ hàng quý, năm và theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổ trưởng Tổ Kiểm tra

a) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ Kiểm tra và dự trù kinh phí hoạt động của Tổ Kiểm tra, gửi Sở Tài chính thẩm định, cấp phát bổ sung vào kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Nội vụ.

b) Được trưng dụng công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ và đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan cử công chức, viên chức của ngành mình tham gia cùng Tổ Kiểm tra để thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Tổ Kiểm tra. Tổ trưởng Tổ Kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ Kiểm tra;

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ: 06 bản;
- LĐVP: Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT(T-QD10-16/1).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.083

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226