Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Thông tư 14/2014/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 1558/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 11/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 14/2014/TT-BTP , NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP , NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tây Ninh tại Tờ Trình số 1645/TTr-STP, ngày 02 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 14/2014/TT-BTP , NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP , NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, UBND tỉnh Tây Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thường xuyên, toàn diện đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn; góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa ra các giải pháp bảo đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Thông tư 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp phải được thực hiện thường xuyên và sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, giúp mọi người hiểu rõ những quy định của Thông tư.

- Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, thường xuyên, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, các cấp trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan Nhà nước đã được pháp luật quy định.

II. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư s14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Thông tư 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp và tập huấn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho lãnh đạo các sở, ngành, cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch, Chánh Văn phòng UBND cấp huyện, lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 7/2014

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, tập huấn Thông tư 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp cho đội ngũ lãnh đạo các phòng chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã và công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III/2014

2. Tuyên truyền, phổ biến Thông tư 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, các cơ quan thông tin đại chúng, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thông tư 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp trong phạm vi địa phương mình quản lý.

- Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn có các hình thức thích hợp để tổ chức triển khai phổ biến Thông tư 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp đến đội ngũ cán bộ, công chức cũng như tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của Nhân dân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III/2014

3. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau:

a) Xem xét đánh giá tình hình thi hành pháp luật (xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản quy định chi tiết; tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật; đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật).

b) Thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; báo cáo tình hình thi hành pháp luật).

c) Phối hợp và huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật (phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật; các hình thức tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; bảo đảm sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

III. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Thông tư số 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp, tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

b) Tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Hàng năm, trên cơ sở quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BTP , ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, trong đó lựa chọn lĩnh vực pháp luật trọng tâm để theo dõi.

d) Theo dõi và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

3. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố

a) Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của địa phương mình;

b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này;

c) Bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và yêu cầu cụ thể của từng hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tổ chức phối hợp thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị cơ quan Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cung cấp ý kiến phản ánh của dư luận xã hội về tình hình thi hành pháp luật.

6. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai và thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp cụ thể như sau:

a) Báo cáo kết quả triển khai

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp chậm nhất đến ngày 30/10/2014.

b) Báo cáo kết quả thực hiện

Căn cứ Điều 10 Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong các trường hợp sau đây:

- Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hàng năm (trước ngày 01/10 hàng năm).

- Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý; báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp.

- Báo cáo khi phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật hoặc thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra cho đời sống xã hội.

- Báo cáo về kết quả xử lý các kiến nghị theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

IV. Kinh phí thực hiện

 Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí tổng thể và chi tiết cho từng hoạt động được giao theo Kế hoạch hàng năm và bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

 Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Thông tư 14/2014/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.252

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89