Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1523/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1523/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 06/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1523/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài PT-TH Quảng Ngãi;
- VPUB: PVP, các Phòng n/cứu, TTHCC tỉnh, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(latin68).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và đồng bộ quy định pháp luật mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp.

3. Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

4. Việc triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch liên quan của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tạo ra sự đột phá trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong những năm tới.

II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

TT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

dự kiến

1

Tham mưu UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định và hướng dẫn của Trung ương.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì;

- Các sở, ban ngành phối hợp.

Thường xuyên

Văn bản hành chính

2

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì;

- Các sở, ban ngành phối hợp.

Thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3526/UBND- KSTTHC ngày 19/6/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định

3

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì;

- Các sở, ban ngành phối hợp.

Sau khi hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định

4

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh lại tên gọi “Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi” thành tên gọi “Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi” theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì;

- Sở Nội vụ phối hợp.

Thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3526/UBND- KSTTHC

Quyết định

5

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm lại 02 Phó Giám đốc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì;

- Sở Nội vụ phối hợp.

Thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3526/UBND- KSTTHC

Quyết định

6

Tiếp tục vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoạt động theo quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Trung ương, UBND tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì;

- Các sở, ban ngành phối hợp.

Thường xuyên

Văn bản hành chính

7

Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục, nội dung quy trình nội bộ của các TTHC thực hiện tại 03 cấp chính quyền.

- Các sở, ban ngành chủ trì;

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp.

Bắt đầu từ năm 2019

Quyết

định

8

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì;

- Các sở, ban ngành phối hợp.

Sau khi ban hành quy trình nội bộ

Quyết

định

9

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại 03 cấp chính quyền (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Các sở, ban ngành chủ trì;

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp.

Thường xuyên

Quyết định

10

Tham mưu trình công bố Chủ tịch UBND tỉnh danh mục TTHC được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì;

- Các sở, ban ngành phối hợp.

Thường xuyên

Quyết định

11

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về việc ủy quyền của Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, của Chủ tịch UBND cấp huyện cho công chức, viên chức quản lý được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa của cấp huyện được ký một số TTHC để giải quyết ngay tại chỗ những TTHC đơn giản khi tiếp nhận và thường xuyên phát sinh hồ sơ. Công bố danh mục các TTHC được ủy quyền trên địa bàn tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Nội vụ chủ trì;

- Các sở, ban ngành và địa phương phối hợp.

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

Quyết định

12

Tổ chức triển khai thực hiện và kiện toàn lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, như: về trụ sở làm việc, trang thiết bị làm việc; về đối tượng công chức, viên chức cử đến làm việc Bộ phận Một cửa; về danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa và về trách nhiệm cập nhật các TTHC, các quy trình giải quyết TTHC lên phần mềm một cửa điện tử tập trung.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì;

- Các sở, ban ngành và địa phương phối hợp.

Thường xuyên

Văn bản hành chính

13

Tham mưu UBND tỉnh quản lý thống nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và đảm bảo sự ổn định của tốc độ đường truyền mạng từ cấp xã tới cấp tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì;

- Các sở, ban ngành phối hợp.

Thường xuyên

Văn bản hành chính

14

Tự đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, tại Bộ phận Một cửa của cấp huyện, cấp xã qua hệ thống phần mềm.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì;

- Các sở, ban ngành và địa phương phối hợp.

Hàng năm

Báo cáo kết quả thực hiện

15

Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh cho đúng đối tượng được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã cho đến khi cấp thẩm quyền quy định chế độ mới.

Các sở, ban ngành và địa phương cử công chức, viên chức đến làm việc tại Bộ phận Một cửa.

Theo quy định pháp luật

Chi trả đầy đủ

16

Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp xã theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

UBND cấp huyện.

Trước ngày 01/10/2018

Văn bản hành chính

17

Tập huấn nghiệp vụ, sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì;

- Các sở, ban ngành và địa phương phối hợp.

Thường xuyên

Các lớp tập huấn theo kế hoạch

18

Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

- Các sở, ban ngành và địa phương;

- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Thường xuyên

Các quy định được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được dự toán trong tổng kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các nội dung cụ thể về kinh phí thực hiện được quy định tại Điều 38 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, địa phương chủ động tham mưu các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch này và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3526/UBND-KSTTHC ngày 19/6/2018, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh theo quy định.

2. Văn phòng UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc cơ quan hành chính các cấp thực hiện đúng nội dung, tiến độ đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Kết quả thực hiện Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1523/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


305

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115