Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1512/QĐ-BNN-TCCB năm 2009 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị tháng 4 năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1512/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 28/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1512/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, CÔNG CHỨC DỰ BỊ THÁNG 4 NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ; Nghị định số Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức ở các cơ quan Nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ;
Xét báo cáo về kết quả kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị ngày 16 - 18/ 4/2009 của Hội đồng tuyển dụng công chức;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 68 thí sinh đủ điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị tháng 4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh sách kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: căn cứ quy định hiện hành về tuyển dụng công chức để hướng dẫn các đơn vị gửi giấy báo và yêu cầu thí sinh đủ điểm trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển; trình Bộ xem xét, quyết định tuyển dụng người trúng tuyển vào công chức, công chức dự bị theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. Tin học &TK và Vp Bộ (th/báo trên Website);
- Lưu VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1512/QĐ-BNN-TCCB năm 2009 phê duyệt danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị tháng 4 năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.078
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224