Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1481/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký Xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2025 do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 1481/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 01/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ THƯ KÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 25-TB/TU ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy về kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa tháng 3 năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 80/TTr-SNN&PTNT, ngày 23 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký Xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động), cụ thể như sau:

I. Ban soạn thảo gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban;

3. Ông Võ Nguyên Nam, Giám đốc Sở Công thương - Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên; viên; viên;

5. Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành

6. Ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành

7. Ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng Cục Thống kê - Thành viên;

8. Mời ông Nguyễn Hồng Đức, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên;

9. Mời ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang - Thành viên.

II. Tổ thư ký gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Hứa Quang Lập, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổ trưởng;

2. Ông Hà Minh Dởn - Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Tổ phó;

3, Ông Trần Hoàng Hải - Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp - Cục Thống kê - Thành viên;

4. Ông Trần Anh Dũng, Trưởng Phòng Khoa học Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Xuân, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Thành viên;

6. Ông Võ Thành Minh, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

7. Mời ông Trần Huyện Tỉnh, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên;

8. Ông Trần Chế Linh, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thư ký tổng hợp.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ thư ký:

1. Các thành viên trong Ban soạn thảo có trách nhiệm xây dựng nội dung Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chỉ đạo thành viên Tổ thư ký thực hiện các hoạt động phục vụ xây dựng nội dung Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch các đầu công việc để thực hiện xây dựng Chương trình hành động (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt);

- Xây dựng đề cương chi tiết dự thảo Chương trình hành động;

- Tổ chức khảo sát thực tế trong và ngoài tỉnh; học tập kinh nghiệm nước ngoài (khi có đề xuất cụ thể), tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo;

- Phối hợp cùng các sở, ban, ngành và các viện, trường, chuyên gia ứng dụng các phương pháp như kinh tế lượng… để có cơ sở khoa học tính toán, phân tích và đưa ra các mô hình dự báo như mô hình hồi quy…;

- Biên tập, hoàn chỉnh nội dung Chương trình hành động và tham mưu trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động này.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan hỗ trợ cung cấp tài liệu, thông tin để phục vụ kịp thời theo yêu cầu của Tổ thư ký. Ngoài thành phần của Ban soạn thảo và Tổ thư ký, các sở, ban, ngành tỉnh được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình để phục vụ cho việc xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy cũng như Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Kinh phí và sử dụng con dấu cho hoạt động của Ban soạn thảo và Tổ thư ký.

- Kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo và Tổ thư ký được chi và thanh quyết toán từ nguồn kinh phí Chương trình trọng điểm Tam nông, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được cấp dự toán hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chi cho các hoạt động phục vụ xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm các nội dung chi như sau:

+ Chi phí văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, chi phí cho các cuộc họp, tọa đàm, hội nghị, hội thảo...;

+ Chi thù lao kiêm nhiệm cho thành viên Ban soạn thảo và Tổ thư ký được áp dụng theo mức: Ban soạn thảo là 300.000 đồng/người/tháng và Tổ thư ký là 200.000 đồng/người/tháng.

+ Chi công tác phí cho các chuyến làm việc với các sở, ban, ngành, viện, trường, chuyên gia và doanh nghiệp liên quan trong và ngoài tỉnh; và các khoản chi khác có liên quan.

- Trong quá trình hoạt động, những văn bản do Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Những văn bản do Phó Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ban soạn thảo và Tổ thư ký tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Nưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1481/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký Xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2025 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123