Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1450/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 18/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1450/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s23/TT-STP ngày 25/3/2016, Tờ trình số 26/TTr-STP ngày 4/4/2016, Tờ trình số 34/TT-STP ngày 11/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bổ sung và điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016, cụ thể:

1. Bổ sung danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016, gồm 15 văn bản (Phụ lục 1 đính kèm);

2. Điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Lào Cai năm 2016 (Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của y ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016) như sau: đưa ra khỏi chương trình xây dựng: 01 văn bản; điều chỉnh thời gian trình ban hành: 01 văn bản; điều chỉnh cơ quan chủ trì xây dựng và trình ban hành văn bản: 02 văn bản (Phụ lục 2 đính kèm).

Điều 2. Các Sở, ban, ngành được phân công chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan được phân công xây dựng văn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kim tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng Thông tin điệu tử;
- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

PHỤ LỤC 1

BỔ SUNG DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 1450/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên loại văn bản

Nội dung

Lý do ban hành

Cơ quan chủ trì xây dng và trình

Cơ quan phối hp chính

Thi gian trình UBND tỉnh

Ghi chú

1.

Quyết định

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 63 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải; điểm b, khoản 5 Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải

Sở Giao thông vận tải

Các sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Quý II/2016

 

2.

Quyết định

Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các doanh nghiệp nhà nước do y ban nhân dân tỉnh Lào Cai làm đại diện sở hữu

Thc hin quy đnh ti khoản 1, Điều 12, Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 v giám sát đu tư vn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vn từ nhà nước có hiu lc từ 01/12/2015

Sở Tài chính

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội

Quý II

 

3.

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh

Triển khai Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và phòng, chống thiên tai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài chính; Sở Nội vụ; UBND) các huyện, thành ph

Quý III

 

4.

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết đnh số 26/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai

Cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Nâng cao cht lượng đánh giá cơ quan hành chính nhà nước (giai đoạn 2016-2020)

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành ph

Quý III

 

5.

Quyết định

Ban hành Quy chế giám sát đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Đảm bảo triển khai Quyết đnh số 15/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của y ban nhân dân tỉnh; Nhm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giám sát đấu giá quyn sử dụng đất, kịp thời phát hiện, xử lý nhng hành vi vi phạm, đảm bảo khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện đu giá quyn sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi ích hp pháp cho tchức, cá nhân có liên quan

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp

Quý II

 

6.

Quyết định

Ban hành Quy định tiêu chun, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện quy định tại đim d, Khoản 1, Điều 2 của Thông tư liên tch s23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Sở Tư pháp thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuc tỉnh

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Quý III

 

7.

Quyết định

Ban hành Quy định về việc phi hp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đi ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Thay thế Quyết đnh số 34/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về việc phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đi ngoi tại Cửa khu Quc tế Lào Cai)

Cho phù hp với sự phát triển của các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tình hình thực tế tại địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph

Quý III

 

8.

Quyết định

Quy định thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành đ phù hp với quy định tại TT 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015

Sở Tài chính

STư pháp; Công an tỉnh

Quý III

Trình thưng trực HĐND (Kỳ họp thứ 2

9.

Quyết định

Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện theo Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 80-TB/TU ngày 26/11/2015 về việc xây dựng quy định hỗ trợ ngân sách địa phương cho các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Các quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Quý III

Trình thường trực HĐND (Kỳ họp thứ 2

10.

Quyết định

Quy định nội dung và mức chi xóa mù chữ và chống tái mù chữ, củng cố duy trì kết quả phổ cập giáo dục trên đa bàn tỉnh Lào Cai

Duy trì nhiệm vụ xóa mù chữ và tái mù chữ trên địa bàn tỉnh; thực hiện Đán xóa mù chữ và giáo dục sau khi biết chữ giai đoạn 2015-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính; y ban nhân dân các huyện, thành phố

Quý III

Trình thường trực HĐND (Kỳ họp thứ 2

11.

Quyết định

Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện Thông tư s18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện thành phố

Quý III

Trình thường trực HĐND (Kỳ họp thứ 2

12.

Quyết định

Quy định Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành đphù hp với quy định tại TT 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Quý III

Trình thường trực HĐND (Kỳ họp th 2

13.

Quyết định

Quy định Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành đphù hp với quy định tại Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trưng

Quý III

Trình thường trực HĐND (Kỳ họp thứ 2

14.

Quyết đnh

Quy định Phí tham quan khu di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014, cho phù hp với thực tế tại địa phương

Sở Tài chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph

Quý III

Trình thường trực HĐND (Kỳ họp th 2

15.

Quyết định

Điều chỉnh phân cấp nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương đối với các khoản thu: Tiền cho thuê mặt đất và tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Thực hiện quy định tại tiết 3.1, đim 3, mục II Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; đảm bảo việc thu ngân sách phù hp với cấp quản lý

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph

Quý III

Trình thường trực HĐND (Kỳ họp thứ 2

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 1450/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Tên loại văn bản

Nội dung

Lý do điu chỉnh

Cơ quan chủ trì xây dựng và trình

Cơ quan phối hợp chính

Thời gian trình UBND tỉnh

Ghi chú

I

Danh mục văn bản đưa ra khỏi chương trình xây dựng năm 2016

1

Quyết định

Ban hành Quy định hệ s quy đi từ quặng thành phẩm ra quặng nguyên khai

Cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản dưới hình thức văn bản cá biệt

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Thuế tỉnh

Quý I

Văn bản năm 2015 chuyển sang

II

Danh mục văn bản điu chỉnh thời gian ban hành

1

Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế phi hp thực hiện rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chờ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phm pháp lut (thay thế Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu của Luật Ban hành văn bản quy phm pháp lut của HĐND, UBND) do đó hin ti chưa đủ cơ sở pháp lý đxây dựng dự thảo văn bản này

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Q II/2016

Chuyển từ quý II sang quý IV

III

Danh mục văn bản điều chỉnh điều chỉnh cơ quan chủ trì xây dựng và trình ban hành văn bản

1

Quyết định

Quy định về Giải thưởng Báo chí Lào Cai (Thay thế Quyết đnh s655/2003/QĐ-UBND ngày 31/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại cuộc họp ngày 29/3/2016 ti Thông báo số 119/TB-VPUBND ngày 05/4/2016

Sở Nội vụ

Các cơ quan đơn vị; UBND các huyện

Quý II

Chuyển từ Sở Nội vụ sang Sở Thông tin và Truyền thông

2

Quyết định

Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai (Gộp 02 Quyết định quy định vGiải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai và Quyết định quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng Lào Cai)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại cuộc họp ngày 29/3/2016 ti Thông báo số 119/TB-VPUBND ngày 05/4/2016;

Sở Nội vụ

Các cơ quan đơn vị; UBND các huyện

Quý II

Chuyển từ Sở Nội vụ sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1450/QĐ-UBND ngày 18/05/2016 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.001

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113