Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 141/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 141/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 17/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2019 của Thanh tra Chính phủ vê việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 06/TTT-P5 ngày 03 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Ban Nội chính Trung ương (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục Chống tham nhũng - TTCP (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HgĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà)

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hoà về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 9499/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và Công văn số 10522/UBND-NC ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc tiếp tục thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Công văn số 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ tướng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

- Duy trì thực hiện thường xuyên các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về PCTN; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác PCTN; tích cực chủ động phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tham nhũng; góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN với điều kiện, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm phát hiện, ngăn chặn, kịp thời xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện công tác PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp PCTN hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm, tiềm ẩn, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

- Công tác PCTN tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải được triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể, tránh hình thức, chiếu lệ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, với các nội dung trọng tâm sau:

- Xây dựng các kế hoạch: Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2020; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Kế hoạch thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác PCTN; Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập; Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính.

- Thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng: Công khai, minh bạch chế độ định mức tiêu chuẩn, công tác cán bộ; minh bạch tài sản, thu nhập....

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN.

- Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về PCTN.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi ban hành Kế hoạch thanh tra hành chính, phải đề ra ít nhất 01 cuộc thanh tra trách nhiệm về công tác PCTN; đối với các cơ quan, đơn vị có ít hoặc không có đơn vị trực thuộc phải ban hành Quyết định kiểm tra nội bộ.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến

Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến về PCTN gắn với việc phát huy dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến trọng tâm:

- Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN gồm: Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 0/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018; Kế hoạch số 2163/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 9153/KH-UBND ngày 11/9/2019 và Kế hoạch số 9677/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN” giai đoạn 2019 - 2021, giai đoạn 2019 - 2020; Kế hoạch số 9499/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Công văn số 10522/UBND-NC ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN...

Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

Hình thức tuyên truyền: Lồng ghép vào các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương; sử dụng các hình thức truyền thống như báo, đài, trang thông tin điện tử, tổ chức hội nghị....; kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể (công đoàn, phụ nữ, các hiệp hội...) để giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương chọn nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp, hấp dẫn, sáng tạo, thiết thực.

2.2. Việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy

Các cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy; xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy cụ thể và triển khai thực hiện hiệu quả.

3. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

Tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định, trong đó, tập trung một số nội dung sau:

3.1. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp, các ngành phải tổ chức thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thời gian, hình thức và nội dung công khai được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan; trong đó tập trung vào một số lĩnh vực: Tài chính - ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; công tác đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư; công tác cán bộ.

Ngoài hình thức công khai theo quy định, phải chọn thêm hình thức công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương và đơn vị trực thuộc để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đối tượng và thời gian kiểm tra phải cụ thể, rõ ràng.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chủ động tham mưu UBND tỉnh về việc thực hiện công khai, minh bạch thông tin, tài liệu, hoạt động của UBND tỉnh theo đúng quy định.

3.2. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chủ động rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành mới văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành.

Thực hiện nghiêm việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ trên nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đảm bảo hiệu quả hoạt động; có cơ chế và phân công giám sát việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại cơ quan, đơn vị.

Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại cơ quan, đơn vị mình.

3.3. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả thực hiện phải có đánh giá cụ thể trong Báo cáo công tác PCTN định kỳ.

3.4. Chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức

Xây dựng và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình theo quy định tại Mục 4 Chương II Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương V Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định; trường hợp không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức trong năm 2019 phải nêu rõ lý do trong Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 của cơ quan, đơn vị.

3.5. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

- Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai; tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

3.6. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định tại Điều 72, Điều 73 Luật Phòng, chống tham nhũng và Mục 1 Chương X Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Triển khai đầy đủ, kịp thời trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm người đúng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, gửi về Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh; kịp thời chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực.

3.7. Cải cách hành chính và phương thức thanh toán

a) Về cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ); Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hoà về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 3777/QĐ- UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh); Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết kịp thời các công việc của người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện việc chấm điểm, xếp hạng cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị theo Quy chế của UBND tỉnh.

Tiếp tục áp dụng, duy trì, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN/ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị mình và báo cáo kết quả định kỳ theo quy định. Những cơ quan, đơn vị chưa thực hiện ISO phải có báo cáo rõ lý do không triển khai về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, xem xét xử lý.

b) Về thực hiện phương thức thanh toán

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam; Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hưởng lương từ Ngân sách nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản theo quy định; không để cơ quan, đơn vị nào không thực hiện quy định này. Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện trả lương qua tài khoản phải có báo cáo rõ lý do, vướng mắc, khó khăn và tồn tại để xem xét, giải quyết.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

4.1. Công tác tự kiểm tra nội bộ

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi mình quản lý nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (thực hiện cuộc kiểm tra đối với ít nhất từ 02 đơn vị trở lên).

4.2. Công tác thanh tra, kiểm tra gắn đấu tranh PCTN

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tiến hành thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như: Quản lý sử dụng đất đai (nhất là quy hoạch sử dụng đất); khai thác tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư; công tác cán bộ (tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức...). Quá trình kiểm tra, thanh tra phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; tránh chồng chéo, hình thức, gây phiền hà cho cơ sở, doanh nghiệp. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện dứt điểm các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các vụ việc liên quan đến tham nhũng được phát hiện phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

4.3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử

Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử; đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng từ những năm trước chuyển qua theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2019 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Kế hoạch PCTN giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà (ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng (được lồng ghép chung trong Kế hoạch công tác PCTN).

Nội dung Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 phải bám sát yêu cầu, đảm bảo mục tiêu, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể.

Thời hạn xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2020: Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2020, gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 15/02/2020 để kiểm tra, hướng dẫn kịp thời.

- Chỉ đạo, đôn đốc, đảm bảo 100% đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2020.

- Thực hiện báo cáo kết quả công tác PCTN định kỳ, gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

2. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ tổng hợp kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công khai Kế hoạch công tác PCTN năm 2020; các báo cáo về công tác PCTN định kỳ (hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2020) của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định.

3. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, trong đó lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

4. Sở Nội vụ

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy chế công khai tài chính, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công. Hướng dẫn, kiểm soát việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

- Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách; việc chi tiêu công, nhất là mua sắm và đầu tư công.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc quản lý, sử dụng và công khai tài chính ngân sách, tài sản nhà nước; việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng Ngân sách nhà nước; việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn...

- Tham mưu UBND tỉnh về việc công khai, minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách; tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh trong việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra đối với 05 đến 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy. Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy của các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành thực hiện công khai Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 trên địa bàn tỉnh; công khai, minh bạch các hoạt động của UBND tỉnh và của các Sở, ban, ngành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định để các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời cập nhật thông tin, tổ chức triển khai thực hiện.

8. Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh

- Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

- Công an tỉnh kịp thời tham mưu các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các trường hợp khiếu nại đông người gây mất an ninh trật tự, cản trở hoạt động các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; tham mưu xử lý các hành vi tham nhũng đã phát hiện, phương án khắc phục hậu quả các vụ việc tham nhũng gây thiệt hại đến tài sản nhà nước.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 141/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


467

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228