Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 140-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành: 28/11/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140-HĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 140-HĐBT NGÀY 28-11-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980 ;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Phân vạch địa giới một số xã của các huyện Tuy Phong, Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm thuận Nam, Ninh Hải, Ninh Sơn và thị xã Phan Thiết như sau:

1. Huyện Tuy Phong: Giải thể xã Liên Hương để thành lập thị trấn Liên Hương.

Địa giới của thị trấn Liên Hương ở phía đông giáp biển đông, phía tây giáp xã Phú Lạc, phía nam giáp xã Bình Thạnh, phía bắc giáp xã Phước Thể.

2. Huyện Đức Linh:

a) Chia xã Trà Tân thành hai xã lấy tên là xã Trà tân và xã Tân Hà.

- Địa giới của xã Trà Tân ở phía đông giáp xã Gia Huynh thuộc huyện Tánh Linh, phía tây và phía nam giáp tỉnh Đồng Nai, phía bắc giáp xã Tân Hà.

- Địa giới của xã Tân Hà ở phía đông giáp xã Gia An và xã Gia Huynh thuộc huyện Tánh Linh, phía tây giáp sông La Ngà tỉnh Đồng Nai, phía nam giáp xã Trà Tân, phía bắc giáp xã Đức Hạnh và xa Đức Tài.

b) Chia xã Nam Chính thành hai xã lấy tên là xã Nam Chính và xã Đức Chính.

- Địa giới của xã Nam Chính ở phía đông giáp xã Võ Xu và xã Vũ Hoà, phía tây giáp xã Đức Chính, phía bắc giáp xã Sùng Nhơn cùng huyện và tỉnh Đồng Nai, phía nam giáp xã Đức Tài.

- Địa giới của xã Đức Chính ở phía đông giáp xã Nam Chính, phía tây và phía nam giáp xã Đức Tài, phía bắc giáp tỉnh Đồng Nai.

c) Chia xã Võ Xu thành hai xã lấy tên là xã Võ Xu, xã Vũ Hoà.

- Địa giới của xã Võ Xu ở phía đông giáp xã Mê Pu, phía tây giáp xã Nam Chính, phía nam giáp xã Vũ Hoà, phía bắc giáp xã Sùng Nhơn.

- Địa giới của xã Vũ Hoà ở phía đông và phía nam giáp xã Gia An thuộc huyện Tánh Linh, phía tây giáp xã Nam Chính, phía bắc giáp xã Võ Xu.

3. Huyện Tánh Linh:

a) Chia xã Bắc Ruộng thành hai xã lấy tên là xã Bắc Ruộng và xã Mang Tố.

- Địa giới của Bắc Ruộng ở phía đông giáp xã La Ngân, xã Huy Khiêm cùng huyện và xã La Dạ thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, phía tây giáp xã Mang Tố, xã Nghị Đức và xã Đức Tân, phía nam giáp xã Gia An, phía bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

- Địa giới của xã Mang Tố ở phía đông giáp xã Bắc Ruộng, phía tây giáp xã Nghị Đức và xã Đức Tân, phía nam giáp xã Đức Tân, phía bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

b) Chia xã Suối Kiết thành hai xã lấy tên là xã Suối kiết, xã Gia Huynh.

- Địa giới của xã Suối Kiết ở phía đông giáp xã Hàn Thạnh thuộc huyện Hàm Thuận Nam, phía tây giáp xã Gia Huynh, phía nam giáp xã Tân Minh, xã Tân Nghĩa thuộc huyện Hàm Tân và xã Tân Lập thuộc huyện Hàm Thuận Nam, phía Bắc giáp xã Lạc Tánh.

- Địa giới của xã Gia Huynh ở phía đông giáp xã Suối Kiết và xã Lạc Tánh, phía tây giáp xã Trà Tân và xã Tân Hà thuộc huyện Đức Linh, phía nam giáp xã Tân Minh thuộc huyện Hàm Tân, phía bắc giáp xã Lạc Tánh và xã Gia An.

4. Huyện Hàm Thuận Bắc

a) Chia xã Hàm Trí thành hai xã lấy tên là xã Hàm Trí và xã Thuận Hoà. - Địa giới của xã Hàm Trí ở phía đông giáp xã Thuận Hoà, phía tây giáp xã Hàm Phú, phía nam giáp xã Ma Lâm, phía bắc giáp xã Đông Tiến và tỉnh Lâm Đồng.

- Địa giới của xã Thuận Hoà ở phía đông giáp xã Hồng Sơn ở cùng huyện và xã sông Luỹ thuộc huyện Bắc Bình, phía tây giáp xã Hàm Trí, phía nam giáp xã Ma Lâm và xã Hồng LIên, phía bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

b) Chia xã Hàm Phú thành hai xã lấy tên là xã Hàm Phú và xã Thuận Minh.

- Địa giới của xã Hàm Phú ở phía đông giáp xã Hàm Trí, phia tây phía nam giáp xã Thuận Minh, phía bắc giáp xã Đông Giang

- Địa giới của xã Thuận Minh ở phía đông giáp xã Hàm Phú và xã Ma Lâm, phía tây giáp xã Mỹ Thạnh và xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam, phía nam giáp xã Hàm Liên và xã Hàm Chính phía bắc giáp xã Đông Giang.

c) Chia xã Đông Giang thành hai xã lấy tên là xã Đông Giang và xã Đông Tiến.

- Địa giới của xã Đông Giang ở phía đông giáp xã Đông Tiến , phía tây giáp xã Mỹ Thạnh thuộc huyện Hàm Thuận Nam, phía nam giáp xã Thuận Minh và xã Hàm Phú, phía bắc giáp xã La Dạ.

- Địa giới của xã Đông Tiến ở phía đông và phía bắc giáp tỉnh Lâm Đồng phía tây giáp xã La Dạ, phía nam giáp xã Đông Giang và Hàm Trí.

5. Huyện Hàm Thuận Nam:

a) Chia xã Hàm Thạnh thành hai xã lấy tên là xã Hàm Thạnh, xã Mương Mán.

- Địa giới của xã Hàm Thạnh ở phía đông giáp xã Mương Mán, phía tây giáp xã Suối KIết và xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, phía nam giáp xã Hàm Kiệm, xã Hàm Cường và xã Mương Mán, phía bắc giáp xã Mỹ Thạnh, xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Bắc.

- Địa giới của xã Mương Mán ở phía đông giáp xã Hàm Hiệp thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, phía tây giáp xã Hàm Thạnh, phía nam giáp xã Hàm Mỹ và xã Hàm Kiệm, phía bắc giáp xã Hàm Cần.

b) Chia xã Hàm Kiệm thành hai xã lấy tên là xã Hàm Kiệm và xã Hàm Cường.

- Địa giới của xã Hàm Kiệm ở phía đông giáp xã Hàm Mỹ, phía tây và phía nam giáp xã Hàm Cường, phía bắc giáp xã Hàm Thạnh và xã Mương Mán.

- Địa giới của xã Hàm Cường ở phía đông giáp xã Hàm Mỹ cùng huyện và xã Tiến Lợi thuộc thị xã Phan Thiết, phía nam giáp xã Hàm Minh, phia bắc giáp xã Hàm Kiệm.

6. Huyện Ninh Sơn:

a) Sáp nhập hai xã Phước Tân và Phước Tiến thành một xã lấy tên là xã Trà Cò.

Địa giới của xã Trà Cò ở phía đông giáp xã Phước Thắng và xã Phước Đại, phía tây giáp xã Phước Bình, xã Phước Hoà, xã Lâm Sơn, phía nam giáp xã Tân Sơn và xã Quảng Sơn, phía bắc giáp tỉnh Phú Khánh.

b) Sáp nhập hai xã Tây Phước và Tương Phúc thành một xã lấy tên là xã Ma Nới.

Địa giới của xã Ma Nới ở phía đông giáp xã Hoà Sơn và xã Mỹ Sơn cùng huyện và xã Phước Thái, xã Phước Hà thuộc huyện Ninh Phước, phía tây giáp tỉnh Lâm Đồng, phía nam giáp xã Phan Dũng thuộc huyện Bắc Bình, phía bắc giáp tỉnh Lâm Đồng.

7. Huyện Ninh Hải: Chuyển trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện từ thôn Tri Thuỷ thuộc xã Tri Hải về thôn Ba Tháp thuộc xã Tân Hải.

8. Thị xã Phan Thiết: Thành lập xã Tiến Thành thuộc khu kinh tế mới Khe Cả.

Địa giới của xãTiến Thành ở phía đông giáp biển đông, phía tây giáp xã Hàm Minh thuộc huyện Hàm Thuận Nam, phía nam giáp xã Tân Thành thuộc huyện Hàm Thuận Nam, phía bắc giáp xã Tiến Lợi.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

`

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 140-HĐBT ngày 28/11/1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Thuận hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.682

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117