Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 14/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính khoáng sản Sở Tài nguyên Môi trường Ninh Thuận

Số hiệu: 14/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 07/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 14/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ng�y 07 th�ng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH THAY THẾ VỀ LĨNH VỰC KHO�NG SẢN GIẢI QUYẾT TẠI SỞ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương ng�y 19 th�ng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư ph�p hướng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về t�nh h�nh, kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở T�i nguy�n v� M�i trường tại Tờ tr�nh số: 4381/TTr-STNMT ng�y 03 th�ng 12 năm 2015 v� Gi�m đốc Sở Tư ph�p tại C�ng văn số 2043/STP-KSTTHC ng�y 24 th�ng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y 15 thủ tục h�nh ch�nh về lĩnh vực kho�ng sản giải quyết tại Sở T�i nguy�n v� M�i trường tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y ký v� thay thế Quyết định số 856/QĐ-UBND ng�y 18 th�ng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc c�ng bố thủ tục h�nh ch�nh lĩnh vực kho�ng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở T�i nguy�n v� M�i trường.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc c�c Sở: T�i nguy�n v� M�i trường, Tư ph�p; thủ trưởng c�c sở, ban, ng�nh cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, th�nh phố v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

THỦ TỤC H�NH CH�NH LĨNH VỰC KHO�NG SẢN GIẢI QUYẾT TẠI SỞ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

(Ban h�nh k�m theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ng�y 07 th�ng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận)

PH�̀N I: DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH

1. Danh mục thủ tục h�nh ch�nh thay thế giải quyết tại Sở T�i nguy�n v� M�i trường

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

T�n văn bản quy định nội dung thay thế

1

Thủ tục cấp giấy ph�p thăm d� kho�ng sản

- Th�ng tư số 53/2013/TT-BTNMT ng�y 30 th�ng 12 năm 2013 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường Quy định tổ chức v� hoạt động của Hội đồng thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản;

- Quyết định số 49/QĐ-UBND ng�y 03 th�ng 3 năm 2014 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản thuộc thẩm quyền cấp ph�p của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận.

2

Thủ tục gia hạn giấy ph�p thăm d� kho�ng sản

R� so�t, đơn giản ho�, giảm thời gian thực hiện thủ tục h�nh ch�nh

3

Thủ tục trả lại giấy ph�p thăm d� kho�ng sản hoặc trả lại một phần diện t�ch khu vực thăm d� kho�ng sản

4

Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm d� kho�ng sản

5

Thủ tục ph� duyệt trữ lượng kho�ng sản

- Th�ng tư số 53/TT-BTNMT ng�y 30 th�ng 12 năm 2013 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường Quy định tổ chức v� hoạt động của Hội đồng thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản;

- Quyết định số 49/QĐ-UBND ng�y 03 th�ng 3 năm 2014 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản thuộc thẩm quyền cấp ph�p của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận;

6

Thủ tục cấp giấy ph�p khai th�c kho�ng sản

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ng�y 26 th�ng 11 năm 2014;

- Luật Bảo vệ m�i trường số 55/2014/QH13 ng�y 23 th�ng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường.

7

Thủ tục gia hạn giấy ph�p khai th�c kho�ng sản

Th�ng tư số 38/2015/TT-BTNMT ng�y 30 th�ng 6 năm 2015 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường quy định về cải tạo, phục hồi m�i trường trong hoạt động khai th�c kho�ng sản.

8

Thủ tục trả lại giấy ph�p khai th�c kho�ng sản hoặc trả lại một phần diện t�ch khu vực khai th�c kho�ng sản

9

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai th�c kho�ng sản

10

Thủ tục cấp giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ng�y 26 th�ng 11 năm 2014;

- Luật Bảo vệ m�i trường số 55/2014/QH13 ng�y 23 th�ng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường.

11

Thủ tục gia hạn giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường.

 

12

Thủ tục trả lại giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

13

Thủ tục ph� duyệt đề �n đ�ng cửa mỏ

14

Thủ tục nghiệm thu kết quả thực hiện đề �n đ�ng cửa mỏ v� quyết định đ�ng cửa mỏ

15

Thủ tục đăng k� khai th�c kho�ng sản l�m vật liệu x�y dựng th�ng thường trong trường hợp kh�ng phải xin giấy ph�p khai th�c

Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ng�y 25 th�ng 9 năm 2013 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc ban h�nh quy định quản l� Nh� nước về t�i nguy�n kho�ng sản tr�n địa b�n tỉnh Ninh Thuận.

2. Danh mục thủ tục h�nh ch�nh bị thay thế giải quyết tại Sở T�i nguy�n v� M�i trường

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

T�n văn bản quy định nội dung thay thế

 

1

Thủ tục cấp giấy ph�p thăm d� kho�ng sản

- Th�ng tư số 53/2013/TT-BTNMT ng�y 30 th�ng 12 năm 2013 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường Quy định tổ chức v� hoạt động của Hội đồng thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản;

- Quyết định số 49/QĐ-UBND ng�y 03 th�ng 3 năm 2014 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản thuộc thẩm quyền cấp ph�p của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận.

 

2

Thủ tục gia hạn giấy ph�p thăm d� kho�ng sản

X�y dựng lại quy tr�nh, giảm thời gian giải quyết thủ tục h�nh ch�nh

3

Thủ tục trả lại giấy ph�p thăm d� kho�ng sản hoặc trả lại một phần diện t�ch khu vực thăm d� kho�ng sản

4

Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm d� kho�ng sản

5

Thủ tục ph� duyệt trữ lượng kho�ng sản

- Th�ng tư số 53/TT-BTNMT ng�y 30 th�ng 12 năm 2013 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường Quy định tổ chức v� hoạt động của Hội đồng thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản;

- Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ng�y 21 th�ng 6 năm 2011 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền quản l� Nh� nước trong lĩnh vực t�i nguy�n v� m�i trường;

- Quyết định số 49/QĐ-UBND ng�y 03 th�ng 3 năm 2014 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc uỷ quyền thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản thuộc thẩm quyền cấp ph�p của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận.

6

Thủ tục cấp giấy ph�p khai th�c kho�ng sản

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ng�y 26 th�ng 11 năm 2014;

- Luật Bảo vệ m�i trường số 55/2014/QH13 ng�y 23 th�ng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường.

7

Thủ tục gia hạn giấy ph�p khai th�c kho�ng sản

Th�ng tư số 38/2015/TT-BTNMT ng�y 30 th�ng 6 năm 2015 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường quy định về cải tạo, phục hồi m�i trường trong hoạt động khai th�c kho�ng sản.

8

Thủ tục trả lại giấy ph�p khai th�c kho�ng sản hoặc trả lại một phần diện t�ch khu vực khai th�c kho�ng sản

9

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai th�c kho�ng sản

10

Thủ tục cấp giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ng�y 26 th�ng 11 năm 2014;

- Luật Bảo vệ m�i trường số 55/2014/QH13 ng�y 23 th�ng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường;

11

Thủ tục gia hạn giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường;

 

12

Thủ tục trả lại giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

13

Thủ tục ph� duyệt đề �n đ�ng cửa mỏ

14

Thủ tục nghiệm thu kết quả thực hiện đề �n đ�ng cửa mỏ v� quyết định đ�ng cửa mỏ

15

Thủ tục đăng k� khai th�c kho�ng sản l�m vật liệu x�y dựng th�ng thường trong trường hợp kh�ng phải xin giấy ph�p khai th�c

Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ng�y 25 th�ng 9 năm 2013 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc ban h�nh quy định quản l� Nh� nước về t�i nguy�n kho�ng sản tr�n địa b�n tỉnh Ninh Thuận.

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 công bố thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực khoáng sản giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!