Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 1372/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 27/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính ph về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lk tại Tờ trình số 117/TTr-KCN ngày 30 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được công bố tại Quyết định s 2184/QĐ-UBND ngày 19/8/2009, 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được công b tại Quyết định s 1536/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 và 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được công bố tại Quyết định s 2028/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tnh, về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (có biểu đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tnh và Th trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TT Tnh uỷ; TT HĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Cc KSTTHC-VPCP (b/c);
- CVP, các PCVP UBND tnh;
- Phòng TH - VPUBND tnh;
- TTCB, Website tnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (Ph 42b)

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

PHN I

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2184/QĐ-UBND NGÀY 19/8/2009 CỦA UBND TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Khoản mục có nội dung sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực Đầu tư

1

Th tục Đăng ký dự án đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Đim c

2

Th tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

Điểm c

3

Th tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh

Điểm c; điểm l

4

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp

Điểm c; điểm l

5

Điều chnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp giấy chng nhận đu tư gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

Điểm l

6

Thm tra cấp Chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Điểm c; điểm l

7

Chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điu kiện phải thực hiện lĩnh vực thm tra có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên.

Điểm c; điểm l

8

Điều chnh Giấy chứng nhận đu tư đi với dự án thuộc diện đăng ký điều chnh

Điểm l

9

Điều chnh Giấy chứng nhận đầu tư đi với dự án thuộc diện thẩm tra điều chnh

Điểm c; điểm l

10

Thẩm tra cấp Chứng nhận đu tư đối với dự án đầu thuộc thm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

Điểm c; điểm l

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC CÔNG B TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1536/QĐ-UBND NGÀY 23/6/2010 CỦA UBND TỈNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Khoản mục có nội dung sửa đi, bổ sung

Lĩnh vực Môi trường

1

Hồ sơ đăng ký bn cam kết bảo vệ môi trường các dự án đầu tư trong khu công nghiệp

Điểm c, điểm g, điểm i, điểm k

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2028/QĐ-UBND NGÀY 10/8/2011 CỦA UBND TỈNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Khoản mục có nội dung sửa đi, b sung

Lĩnh vực Lao động

1

Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp.

Điểm c, điểm d, điểm h, điểm i, điểm l

PHẦN II

NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SA ĐỔI, B SUNG THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA BAN QUẢN LỶ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

I. Lĩnh vực Đầu tư:

1. Thủ tục Đăng ký dự án đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư

a. Trình t thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết qu tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa ch số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa ch s 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-11) theo Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, bản sao hợp lệ)

- Dự án đầu tư

- Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

- Giấp phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ).

- Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở.

- Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- S lượng hồ sơ: 03 bộ (trong đó 01 bộ gốc)

d. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN tnh Đắk Lắk.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chng nhận đầu tư.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chng nhận đầu tư (Phụ lục I-11 Quyết định s 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 ca Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thay thế Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Bảo vệ môi trường.

 

PHỤ LỤC I-11

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]

                                          Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                                       ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[18]

6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

7. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

 

2. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối vi trường hợp không gắn vi thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ s 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1)

- Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, bản sao hợp lệ)

- Dự án đầu tư

- Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ).

- Các giấy tờ liên quan về đất đai, thm định thiết kế cơ sở.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng tác kinh doanh.

- Xác nhận cam kết bo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chng nhận đầu tư.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chng nhận đầu tư (Phụ lục I-1 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 ca Chính phủ quy định về đánh giá môi trường trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thay thế Nghị định s 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC I-1

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

                       Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

 Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                           ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung của Hồ sơ đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

 
[19]

 

…....., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn vi thành lập chi nhánh

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa ch s 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa ch số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-2)

- Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, bản sao hợp lệ)

- Dự án đầu tư

- Chng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ).

- Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đi với hình thức đu tư theo hợp đồng tác kinh doanh.

- Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh.

- Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đi tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Qun lý các KCN tỉnh Đắk Lắk.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chng nhận đầu tư.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chng nhận đầu tư (Phụ lục I-2 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư s 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật Doanh nghiệp s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định s 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu về việc ban hành các mẫu văn bn thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thng ngành kinh tế của Việt Nam.

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính ph quy định về đánh giá môi trường chiến Lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thay thế Nghị định s 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Bảo vệ môi trường.

 

PHỤ LỤC I-2

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

                     Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:

 

II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                       ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

4. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3);

- Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, bản sao hợp lệ);

- Dự án đầu tư;

- Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

- Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc).

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chng nhận đầu tư.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chng nhận đầu tư (Phụ lục I-3 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một s điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một s điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đu tư tại Việt Nam;

- Quyết định s 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

 

PHỤ LỤC I-3

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

                        Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

 I. Nội dung Đăng ký thành lập doanh nghiệp:

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

 

II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                  ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

 


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

5. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối vi trường hợp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhà đu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tnh Đắk Lắk, địa ch s 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa ch số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đk Lắk.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Bn đăng ký/ đề nghcấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-5,I-6);

- Giấy chứng nhận đầu tư;

- Các giấy tờ liên quan đến nội dung điều chnh.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ (trong đó 01 bộ gốc).

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giy chng nhận đầu tư.

Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chng nhận đầu tư (Phụ lục I-5; I-6 Quyết định s 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư s 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vviệc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hưng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một s điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

 

PHỤ LỤC I-5

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

 

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:

 II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                          ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-6

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 [01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

 

I. ĐĂNG KÝ điều chỉnh nội dung kinh doanh

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

 II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                         ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

 
[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

6. Thẩm tra cấp Chứng nhận đầu tư đối vi dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

ớc 2: Nhà đu tư nộp h sơ tại Bộ phận tiếp nhận h sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trưng Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả Lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bn đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1, I-2, I-3);

- Chủ trương đầu tư (hoặc tương đương, hồ sơ hợp lệ);

- Dự án đầu tư;

- Hộ chiếu còn hiệu lực, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ);

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ s;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng tác kinh doanh;

- Hợp đồng liên doanh đi với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài;

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

- H sơ đăng ký thành lập chi nhánh/ doanh nghiệp, theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chng nhận đầu tư.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cp Giấy chứng nhận đu tư (Phụ lục I-1; I-2; I-3 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Quyết định s 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự th tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 v đăng ký kinh doanh;

- Nghị định s 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính ph hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thng ngành kinh tế của Việt Nam.

- Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

 

PHỤ LỤC I-1

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung của Hồ sơ đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-2

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 [01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

 I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:

 II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                           ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-3

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 [01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

 I. Nội dung ĐĂNG KÝ thành lập doanh nghiệp:

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

7. Điều chnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa ch số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tnh Đắk Lắk, địa chỉ s 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản đăng ký đề nghị Gấp giấy chứng nhận đầu (Phụ lục I-1, I-2, I-3);  

- Ch trương đầu tư (hoặc tương đương, hồ sơ hợp lệ);

- Dự án đầu tư;

- Hộ chiếu còn hiệu lực, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bn sao hợp lệ);

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ sở;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng tác kinh doanh;

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài;

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

- Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

- Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gc)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đi tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư.

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN tnh Đắk Lắk.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chng nhận đầu tư.

h. L phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chng nhận đầu tư (Phụ lục I-1; I-2; I-3 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đu tư tại Việt Nam;

- Nghị định s 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính ph về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính ph về đăng ký kinh doanh;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

- Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính ph quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

 

PHỤ LỤC I-1

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                             ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung của Hồ sơ đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-2

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 [01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

 I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:

 II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                           ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-3

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 [01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

 I. Nội dung ĐĂNG KÝ thành lập doanh nghiệp:

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

 II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

8. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết qu tại Ban Quản các KCN tỉnh Đk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tnh Đắk Lắk, địa chỉ s 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-4; I-5; I-6; I-7; I-12; I-13; I-14; 1-15; I-16);

- Giấy chứng nhận đu tư/ Giy phép đu tư;

- Các giấy tờ khác Liên quan đến nội dung điều chnh;

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ (trong đó 01 bộ gốc)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày m việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư.

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chng nhận đầu tư.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mu bn đăng ký dự án đu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-4; I-5; I-6; I-7; I-12; I-13; I-14; I-15; I-16 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ v đăng ký kinh doanh;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính ph hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính ph ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

 

PHỤ LỤC I-4

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


 [01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

8. Nhà đầu tư cam kết:

 a) Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-5

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

 

I.  Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:

 II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                      ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-6

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 [01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

 

I.  Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

 II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                 ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

 
[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-7

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung Đăng ký kinh doanh/hoặc Đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

 [01]

 Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

  Đăng ký điều chỉnh nội dung  Đăng ký kinh doanh /hoặc  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp  đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

 

8. Nhà đầu tư cam kết:

 a) Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

 
[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

 Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-12

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư :

  Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đã đăng ký ngày..... với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã  Đăng ký và nội dung đề nghị điều chỉnh trong các mục dưới đây)

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                                  ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[18]

6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

 7. Nhà đầu tư cam kết:

 a) Về tính chính xác của nội dung  đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.


 
[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 NHÀ ĐẦU TƯ

 

PHỤ LỤC I-13

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]

 Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

 

I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động của dự án:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Các nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-14

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

 Kính gửi:

[02]

Các Bên hợp doanh:

Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                       ; Diện tích đất sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động của dự án:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[19]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

8. Các nhà đầu tư cam kết:

 a) Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-15

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
 (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

 

I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

II. Đăng ký lại dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Các nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

 


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-16

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
(đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

 [01]

 Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

I. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[09]

5. Vốn của doanh nghiệp:

 II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


[19]

 

….. …, ngày …… tháng …... năm …….
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

9. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc điện thẩm tra điều chỉnh

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhà đu tư nhận, ký nhận vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận đu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-4; I-5; I-6; I-7; I-12; I-13; I-14; I-15; I-16);

- Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư;

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

- Các giấy tờ khác liên quan đến nội dung điều chỉnh;

- Số lượng hồ sơ: 07 bộ (trong đó 01 bộ gốc)

- Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chng nhận đầu tư.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-4; I-5; I-6; I-7; I-12; I-13; I-14; I-15; I-16 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một s nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định s 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính ph về đăng ký kinh doanh;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định s 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

 

PHỤ LỤC I-4

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 


 [01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-5

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

 

I.  Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:

II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                      ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-6

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

 

I.  Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

 II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                 ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

 
[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-7

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung Đăng ký kinh doanh/hoặc Đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

 [01]

 Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

  Đăng ký điều chỉnh nội dung  Đăng ký kinh doanh /hoặc  Đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp  đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

 

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ điều chỉnh;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

 
[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

 Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-12

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư :

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đã đăng ký ngày..... với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã  Đăng ký và nội dung đề nghị điều chỉnh trong các mục dưới đây)

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                                  ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[18]

6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

 7. Nhà đầu tư cam kết:

 a) Về tính chính xác của nội dung  đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.


 
[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 NHÀ ĐẦU TƯ

 

PHỤ LỤC I-13

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[01]

 Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đang thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

 

I. Nội dung đăng ký lại doanh nghiệp

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động của dự án:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Các nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-14

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

 Kính gửi:

[02]

Các Bên hợp doanh:

Đang thực hiện dự án đầu tư….. theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                       ; Diện tích đất sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động của dự án:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[19]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

8. Các nhà đầu tư cam kết:

 a) Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-15

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
 (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đang thực hiện dự án đầu tư…….theo Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp)

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

 

I. Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

II. Đăng ký lại dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Các nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

 


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-16

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
(đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

 [01]

 Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

I. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[09]

5. Vốn của doanh nghiệp:

 II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.


[19]

 

….. …, ngày …… tháng …... năm …….
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

10. Thm tra cấp Chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đ hồ sơ hp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Qun lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ s 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận, ký nhận vào s theo dõi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1; I-2; I-3);

- Chủ trương đu tư (hoặc tương đương, hồ sơ hợp lệ);

- Dự án đầu tư;

- Hộ chiếu còn hiệu lực, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (bản sao hợp lệ);

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

- Các giấy tờ liên quan về đất đai, thẩm định thiết kế cơ s;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài;

- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

- Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;

- Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền, danh mục quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 10 bộ (trong đó 01 bộ gốc)

d. Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Nhà đầu tư.

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Ban Qun lý các KCN tỉnh Đắk Lắk.

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chng nhận đầu tư.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mu bản đăng ký dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1; I-2; I-3 Quyết định s 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện đầu tư tại Việt Nam).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ v đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ v đăng ký kinh doanh;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một s điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính ph hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thng ngành kinh tế của Việt Nam.

- Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính ph quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

 

PHỤ LỤC I-1

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                                      ;  Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

8. Nhà đầu tư cam kết:

a) Về tính chính xác của nội dung của Hồ sơ đầu tư;

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-2

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 [01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

[03]

1. Tên Chi nhánh:

[04]

2. Địa chỉ:

[07]

3. Người đứng đầu Chi nhánh:

[08]

4. Ngành, nghề kinh doanh:

 II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

PHỤ LỤC I-3

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 [01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư:

 

ĐĂNG KÝ thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

 I. Nội dung ĐĂNG KÝ thành lập doanh nghiệp:

[03]

1. Tên doanh nghiệp:

[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

[10]

7. Vốn pháp định:

 II. Nội dung dự án đầu tư:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

1. Về tính chính xác của nội dung Hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư


[19]

 

….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
 NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1536/QĐ-UBND NGÀY 23/6/2010 CỦA UBND TỈNH

1. Thủ tục hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tnh Đắk Lắk, địa chỉ s 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phbìa; cu trúc và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1; 5.2 và 5.3 của Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ;

- Dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án.

Số lượng hồ sơ:

- Bản cam kết bảo vệ môi trường: 3 (ba) bản chính

- Dự án đầu tư: 1 (một) bản chính.

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đ Hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.

Mẫu bản cam kết bảo vệ môi trường

j. Yêu cầu, điều kiện thc hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 52/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều ca Nghị định số 29/2011/NĐ- CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghip;

- Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đi, b sung một số điều Thông tư s 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

 

PHỤ LỤC 5.1

MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường)

 

(Tên cơ quan chủ quản/phê duyệt dự án)

(Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án)

 

 

 

 

 

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

của Dự án (1)

 

 

 

 

 

CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN (*)
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)

CƠ QUAN TƯ VẤN LẬP BẢN CAM KẾT(*) (nếu có)
(Thủ trưởng cơ quan ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

  

 

 

 

 

 

Tháng… năm 20…

 

Ghi chú:

(1) Tên Dự án;

(*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.

 

PHỤ LỤC 5.2

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

 (Địa danh nơi thực hiện dự án), ngày... tháng... năm...

Kính gửi : (1)...................................................................................................................................

Chúng tôi là: (2)................................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

Xin gửi đến quý (1) bản cam kết bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án đầu tư: nêu đúng tên gọi của dự án như trong dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương).

1.2. Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án:

1.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án:

1.4. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án:

1.5. Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail …).

1.6. Địa điểm thực hiện dự án

Mô tả vị trí địa lý (tọa độ theo quy chuẩn hiện hành, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông …), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử… ), hiện trạng sử dụng đất trên diện tích đất của dự án và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án.

Chỉ rõ đâu là nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này.

1.7. Quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Nêu tóm lược về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.

1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng

- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo ngày, tháng hoặc năm và phương thức cung cấp.

- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.

Yêu cầu:

- Đối với dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Thông tư này, nội dung của phần I Phụ lục này cần phải bổ sung: thông tin về cơ sở đang hoạt động, đặc biệt là các thông tin liên quan các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng hoặc loại bỏ hoặc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung.

- Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 45 Thông tư này, trong nội dung của phần I Phụ lục này, cần làm rõ hiện trạng thi công các hạng mục công trình của dự án, thể hiện rõ các thông tin về những thay đổi liên quan đến địa điểm, quy mô, công suất.

II. Các tác động môi trường

2.1. Các loại chất thải phát sinh

2.1.1. Khí thải: …

2.1.2. Nước thải: …

2.1.3. Chất thải rắn: …

2.1.4. Chất thải khác: …

Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm lượng/nồng độ của từng thành phần.

2.2. Các tác động khác

Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.

III. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực

3.1. Xử lý chất thải

- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp xử lý tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

- Phải có chứng minh rằng, sau khi áp dụng biện pháp thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có những kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.2. Giảm thiểu các tác động khác

Mỗi loại tác động phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả xử lý. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

Yêu cầu:

- Đối với dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Thông tư này, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ kết quả của việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của cơ sở đang hoạt động và phân tích các nguyên nhân của các kết quả đó.

- Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 45 Thông tư này, trong nội dung của phần III Phụ lục này, cần nêu rõ các thay đổi về biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

IV. Các công trình xử lý môi trường, chương trình giám sát môi trường

4.1. Các công trình xử lý môi trường

- Liệt kê đầy đủ các công trình xử lý môi trường đối với các chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải khác trong khuôn khổ của dự án; kèm theo tiến độ thi công cụ thể cho từng công trình;

- Các công trình xử lý môi trường phải được làm rõ về chủng loại, đặc tính kỹ thuật, số lượng cần thiết.

4.2. Chương trình giám sát môi trường

Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam, với tần suất tối thiểu 01 lần/06 tháng. Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.

Yêu cầu: Đối với dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Thông tư này, nội dung của mục 4.1 Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở đang hoạt động và mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án cải tạo, nâng cấp, nâng công suất.

V. Cam kết thực hiện

Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động khác nêu trong bản cam kết; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 

 

(Chủ dự án)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

(2) Tên tổ chức, cá nhân chủ dự án.

 

PHỤ LỤC 5.3

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------------

(Địa điểm), ngày …..tháng ….. năm 20…..

Kính gửi : (1).....................................................................................................................................

Chúng tôi là: (2).................................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

Xin gửi đến quý (1) bản cam kết bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. Cam kết của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

1.1. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản dưới luật và các quy định riêng (nếu có) tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

1.2. Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường được nêu dưới đây và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường có liên quan.

1.3. Chúng tôi xin đảm bảo độ chính xác của các thông tin và nội dung điền trong bản cam kết bảo vệ môi trường này.

II. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

2.1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: ............................................................................

...............................................................................................................................................

2.2. Địa điểm dự kiến triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:......................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2.3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lượng

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2.4. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2): ...............................................

2.5. Nguyên liệu, phụ liệu, phụ gia, hóa chất, dung môi, chất bảo quản, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và các nguyên vật liệu khác sẽ được sử dụng trong quá trình sản xuất; nhu cầu sử dụng từng loại:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2.6. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: dầu, than, củi, gas (tấn/năm); điện (kW/ tháng): ....................     

...............................................................................................................................................

Phần C. Các tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công xây dựng

Yếu tố gây tác động

Tình trạng

Biện pháp giảm thiểu

Cam kết

Không

Không

Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công

 

 

Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định

 

 

Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm

 

 

Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị

 

 

Biện pháp khác

 

 

Bụi

 

 

Cách ly, phun nước để giảm bụi

 

 

Biện pháp khác

 

 

Tiếng ồn

 

 

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

 

 

Bố trí thời gian thi công phù hợp

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước thải sinh hoạt

 

 

Có biện pháp thu gom, xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường

 

 

Có biện pháp thu gom và thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước mưa chảy tràn

 

 

Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường 

 

 

Thu gom và tái sử dụng

 

 

Chất thải rắn xây dựng

 

 

Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng

 

 

Đổ thải đúng tại các địa điểm quy định của địa phương

 

 

Chất thải rắn sinh hoạt

 

 

Thu gom, hợp đồng với cơ quan có chức năng để xử lý

 

 

Đốt

 

 

Biện pháp khác

 

 

Các yếu tố gây mất an toàn lao động

 

 

Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động

 

 

Biện pháp khác

 

 

Các yếu tố gây ảnh hưởng, gián đoạn tới hoạt động sản xuất và xã hội  

 

 

Lên kế hoạch cho từng hoạt động, báo cáo với cộng đồng địa phương để được hỗ trợ về thông tin công cộng trong trường hợp gây ra ảnh hưởng

 

 

Biện pháp khác

 

 

Phần D. Các tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn hoạt động

Yếu tố gây tác động

Tình trạng

Biện pháp giảm thiểu

Cam kết

Không

Không

Khí thải

 

 

Lắp đặt ống khói với chiều cao cho phép

 

 

Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đường ống

 

 

Tiết kiệm nhiên liệu sử dụng

 

 

Biện pháp khác

 

 

Bụi

 

 

Cách ly, phun nước để giảm bụi

 

 

Lắp đặt hệ thống hút bụi

 

 

Biện pháp khác

 

 

Mùi

 

 

Lắp đặt quạt thông gió

 

 

Biện pháp khác

 

 

Tiếng ồn

 

 

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

 

 

Cách âm để giảm tiếng ồn

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nhiệt độ cao xung quanh khu vực sản xuất

 

 

Lắp đặt quạt thông gió

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước thải sinh hoạt

 

 

Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung

 

 

Xử lý đáp ứng QCVN trước khi thải ra môi trường

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước thải từ hệ thống làm mát

 

 

Thu gom và tái sử dụng

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước thải từ quá trình sản xuất

 

 

 

Thu gom nước thải (bể, ao, hồ, kênh…) 

 

 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất

 

 

Xử lý nước thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải ra nguồn nước

 

 

Biện pháp khác

 

 

Chất thải rắn

 

 

Thu gom chất thải rắn (khu chứa rác)

 

 

Chất thải rắn vô cơ

 

 

Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng

 

 

Hợp đồng với cơ quan chức năng để thu gom

 

 

Đốt

 

 

Biện pháp khác

 

 

Chất thải rắn hữu cơ

 

 

Làm phân hữu cơ vi sinh, khí sinh học, tái sử dụng

 

 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom

 

 

Biện pháp khác

 

 

Các yếu tố gây mất an toàn lao động

 

 

Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động

 

 

Biện pháp khác

 

 

Các yếu tố gây ảnh hưởng, gián đoạn tới hoạt động sản xuất và xã hội  

 

 

Lên kế hoạch cho từng hoạt động sản xuất, báo cáo với cộng đồng địa phương để được hỗ trợ về thông tin công cộng trong trường hợp gây ra ảnh hưởng

 

 

Biện pháp khác

 

 

Các yếu tố gây phiền toái và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng 

 

 

Bố trí khu vực sản xuất cách khu vực đông dân cư xa nhất có thể 

 

 

Biện pháp khác

 

 

Các yếu tố gây nguy cơ cháy, nổ

 

 

Trang bị, lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy

 

 

 

 

CHỦ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã được ủy quyền tổ chức thực hiện việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; (2) Tên tổ chức, cá nhân chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2028/QĐ-UBND NGÀY 10/8/2011 CỦA UBND TỈNH

1. Thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao dộng cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ s 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại hoặc hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 07 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của t chức phi chính phủ nước ngoài, (theo mẫu số 1a) (bn chính);

+ Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo quy định (tại Khoản 2 và 9 Điều 1 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ) (bản chính);

- Số lượng hồ sơ: 2 (bộ) (01 bản gốc, 01 bản sao có chứng thực).

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu số 1b) (bản chính);

+ Bản sao (có chứng thực) hợp đồng học nghề được ký giữa doanh nghiệp với người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bản sao);

+ Bản sao hợp đồng lao động;

+ Giấy phép lao động đã được cấp (bản chính)

Số lượng hồ sơ: 2 (bộ) (01 bản gốc, 01 bản sao có chứng thực).

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (theo mẫu số 1c) (bản chính);

+ Giấy phép lao động đã được cấp (bản chính);

- Số lượng hồ sơ: 2 (bộ) (01 bản gốc, 01 bản sao có chứng thực)

d. Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động và hồ sơ đ nghị gia hạn giấy phép lao động.

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại giấy phép lao động.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí:

Lệ phí cấp giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép;

Lệ phí cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép;

Lệ phí cấp gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/1 giấy phép.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động: Mu văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đi tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Mu số 1a Thông tư s 31/2011/BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động: Mu văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mu số 1b Thông tư số 31/2011/BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lao động: Mẫu văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài (Mẫu số 1c Thông tư số 31/2011/BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động các năm 2002, 2006, 2007;

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng; dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011;

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ;

- Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 

Biu mu 1a

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của ngưi sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài

TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(ENTERPRISE, ORGANIZATON)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------

Số (No):          /
V/v Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Suggestion for issuane of work permit

……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

 

Kính gửi: …………………………………………..
To:....................................................................

1. Doanh nghiệp, tổ chức:.........................................................................................................
Enterprise organization:

2. Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Address:

3. Điện thoại: ..........................................................................................................................
Telephone number (Tel):

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ....................................................................................
Permission for business (No):

5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:................................................
Place of issue                                                               Date of issue

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ...........................................................................................
Fields of business:

Đề nghị: ……………………………………………cấp giấy phép lao động
Suggestion:                                                        issuance of work permit

cho: .......................................................................................................................................
for:

Ông (bà): …………………………………………….Quốc tịch: ........................................................
Mr. (Ms.)                                                                Nationality:

Ngày tháng năm sinh: ..............................................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY)

Trình độ chuyên môn: ..............................................................................................................
Professional qualification (skill):

Nơi làm việc:
Working place

Vị trí công việc: .......................................................................................................................
Job assignment:

Thời gian làm việc từ ngày: …../…./……đến ngày: …../……./……
Period of work from………………..To…………………

Lý do ông (bà) ………………………………. làm việc tại Việt Nam:................................................
The reasons for Mr. (Ms.)                             working in Vietnam

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

Đại diện người sử dụng lao động
On behalf of employer
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

Ghi chú: Đối với các tổ chức phi chính phủ mà chưa có con dấu thì phải có xác nhận của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

 

Biu mu 1b

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động

TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(ENTERPRISE, ORGANIZATION)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------

Số (No):          /
V/v Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Suggestion for extension of work permit

……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

 

Kính gửi: …………………………………………..
To:........................................................................

1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:...................................................................................................
Enterprise, organization:

2. Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Address:

3. Điện thoại: ..........................................................................................................................
Telephone number (Tel):

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ....................................................................................
Permission for business (No):

5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:................................................
Place of issue                                                                 Date of issue

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ...........................................................................................
Fields of business:

Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:.....................................................................................
Suggestion for issuance of work permit for

Ông (bà): …………………………………………….Quốc tịch: ........................................................
Mr. (Ms.)                                                                Nationality:

Vị trí công việc: .......................................................................................................................
Job assignment:

Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có):.....
The forms to be disciplined in the period of time at enterprise, organizations (if any)

Giấy phép lao động số:…………………… Cấp ngày:...................................................................
Work permit No                                          dated

Cơ quan cấp:...........................................................................................................................
Issued by

Thời hạn gia hạn từ ngày    /    /    đến ngày     /     /
Extension period of work from ………………. To………………….

Doanh nghiệp, tổ chức:.............................................................................................................
Enterprise, organization

đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế:........................................................................
trained Vietnamese employee for subsitution

- Họ và tên: ……………………………………Giới tính:..................................................................
Full name                                                      Sex

- Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY)

- Lĩnh vực đào tạo:....................................................................................................................
Training field

- Thời gian đào tạo:..................................................................................................................
Training period

- Kinh phí đào tạo:....................................................................................................................
Training expenditure

Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế:..................................................
Reasons are still unable to train Vietnamese employees for substitution

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

Đại diện người sử dụng lao động
On behalf of employer
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

 

Biểu mẫu 1c

Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------

……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Application for re-issuance of work permit

Kính gửi:
To:

1. Họ và tên: ………………………………………….2. Nam; Nữ:....................................................
Full name                                                                    Male/Female

3. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY)

4. Nơi sinh:..............................................................................................................................
Place of birth

5. Quốc tịch: ...........................................................................................................................
Nationality

6. Hộ chiếu số:………………………………………7. Ngày cấp:.....................................................
Passport number                                                  Date of issue

8. Cơ quan cấp: ……………………………………..Thời hạn hộ chiếu:............................................
Issued by                                                                Date of expiry

9. Trình độ chuyên môn tay nghề: .............................................................................................
Professional qualification

10. Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: .................................................................................
I signed a labour contract with:

với thời hạn từ …………………………………..đến ngày...............................................................
For the period from                                              to

11. Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: ………………………ngày..........................................
I was issued a work permit numbered:                                        dated

với thời hạn từ……………….đến ngày……………………Cơ quan cấp...........................................
For the period from                to                                         Issued by:

12. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc)
Reason for re-application (including reason for losing, damaging, changing passport number and working place)

...............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.
I certify that these statements are true to be best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.

 

Xác nhận của người sử dụng lao động
To be confirmed by employer
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

Người làm đơn
Applicant
(Ký tên)
(Signature)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.696
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213