Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2016 về giao quản lý Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Đồng Phong, huyện Nho Quan cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước sạch môi trường và Giống cây trồng Đồng Phong do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 1290/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 06/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1290/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TẬP TRUNG XÃ ĐỒNG PHONG, HUYỆN NHO QUAN CHO CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH MÔI TRƯỜNG VÀ GIỐNG CÂY TRỒNG ĐỒNG PHONG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 195/TTr-SNN ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao quản lý Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Đồng Phong, huyện Nho Quan cho Công ty TNHH Nước sạch môi trường và Giống cây trồng Đồng Phong, với các nội dung sau:

1. Tên đơn vị bàn giao công trình: UBND xã Đồng Phong, huyện Nho Quan.

2. Tên đơn vị tiếp nhận công trình: Công ty TNHH Nước sạch môi trường và Giống cây trồng Đồng Phong.

- Địa chỉ: Xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

3. Các thông tin về công trình:

- Tên công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Đồng Phong, huyện Nho Quan.

- Địa chỉ: Xã Đồng Phong, huyện Nho Quan.

- Năm xây dựng: 2003.

- Năm hoàn thành: 2004.

- Công suất thiết kế: 38 m3/giờ.

- Công suất thực tế: 38 m3/giờ.

- Diện tích sử dụng đất: 1.600m2.

- Hiện trạng công trình: Đang hoạt động bình thường.

4. Thời hạn giao, giá trị nhận nợ, thời điểm trả nợ:

- Thời hạn giao quản lý khai thác công trình: 50 năm (tính từ ngày nhận bàn giao).

- Giá trị nhận nợ: Là giá trị do UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính theo các quy định hiện hành.

- Đơn vị nhận nợ: Công ty TNHH Nước sạch môi trường và Giống cây trồng Đồng Phong.

- Thời gian trả nợ: Không quá 20 năm.

- Thời điểm bắt đầu trả nợ: Sau 3 năm (tính từ ngày nhận bàn giao).

Điều 2.

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc bàn giao, tiếp nhận giữa các đơn vị đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá trị công trình, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở nhận nợ, thời gian xong trước ngày 20/11/2016; đồng thời hướng dẫn đơn vị được giao quản lý công trình trích nộp khấu hao trả nợ theo đúng quy định hiện hành.

3. Yêu cầu Công ty TNHH Nước sạch môi trường và Giống cây trồng Đồng Phong thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý công trình theo quy định tại Thông tư 54/2013/TT-BTC. Có kế hoạch cụ thể về tiến độ thực hiện việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cho công trình đảm bảo cung cấp nước ổn định cho nhân dân, đồng thời có cam kết về tiến độ thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tng hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Nho Quan; Chủ tịch UBND xã Đồng Phong; Chi cục Trưởng chi cục Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH Nước sạch môi trường và Giống cây trồng Đồng Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP3, VP5.
QĐ.bh17

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2016 về giao quản lý Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung xã Đồng Phong, huyện Nho Quan cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Nước sạch môi trường và Giống cây trồng Đồng Phong do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.065

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250