Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 125/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 18/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125 /QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Có danh mục và nội dung kèm theo được đăng tải tại Mục Đề án 30 của Trang thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh địa chỉ http://www.tayninh.gov.vn.

Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

Bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính của ngành nội vụ đang áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trước đây được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 và Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Tây Ninh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ/ UBND CẤP HUYỆN/ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 125 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

1

Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

Tôn giáo

 

2

Chấp thuận chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

 

3

Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

 

4

Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

5

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong

Công tác thanh niên

 

6

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong

Công tác thanh niên

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

2

Thành lập, chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn..

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

3

Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

4

Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

5

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

6

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

7

Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

8

Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

9

Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị, xã, phường, thị trấn

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

 

10

Thủ tục: công nhận các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Lao động tiên tiến; Tập thể lao động tiên tiến

Thi đua, Khen thưởng

 

11

Thủ tục tặng Giấy khen cho: Thành tích thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thành tích đột xuất; Thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề

Thi đua, Khen thưởng

 

12

Thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất mát, hư hỏng: Huân chương, Huy chương kháng chiến chống pháp và chống Mỹ.

Thi đua, Khen thưởng

 

III

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

1

Tiếp nhận Thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP

Tín ngưỡng

 

2

Đăng ký người vào tu

Tôn giáo

 

3

Tiếp nhận thông báo việc cải tạo, sửa chữa công trình tôn giáo mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình

Tôn giáo

 

4

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Tôn giáo

 

5

Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm Tin lành.

Tôn giáo

 

6

Tên thủ tục công nhận danh hiệu: Gia đình văn hoá

Thi đua, Khen thưởng

 

7

Tên thủ tục: Tặng giấy khen cho: thành tích thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thành tích đột xuất; Thi đua theo đợt, theo chuyên đề

Thi đua, Khen thưởng

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú

I

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

 

1

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tôn giáo

053909

 

2

Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng: Lễ hội được tổ chức lần đầu; Được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; Được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống.

Tín ngưỡng

053708

 

3

Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

053334

 

4

Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tôn giáo

049555

 

5

Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tôn giáo

050365

 

6

Chấp thuận mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Tôn giáo

053271

 

7

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Tôn giáo

053991

 

8

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

Tôn giáo

050380

 

9

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

Tôn giáo

050957

 

10

Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, trung ương hoặc toàn đạo

Tôn giáo

053239

 

11

Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tôn giáo

050353

 

12

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Tôn giáo

053396

 

13

Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tôn giáo

049670

 

14

Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức hành chính sự nghiệp

146674

 

15

Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức hành chính sự nghiệp

146693

 

16

Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức hành chính sự nghiệp

146695

 

17

Tuyển dụng công chức

Cán bộ, công chức

146705

 

18

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chínhphủ

146770

 

19

Hợp nhất, sáp nhập; chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146833

 

20

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146846

 

21

Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146862

 

22

Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146883

 

23

Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146903

 

24

Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146816

 

25

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146811

 

26

Khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội hàng năm (Huân chương các loại, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua Chính phủ)

Thi đua, Khen thưởng

146958

 

27

Khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội hàng năm (Bằng khen của UBND tỉnh, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến)

Thi đua, Khen thưởng

147025

 

28

Khen thưởng thành tích đột xuất

Thi đua, Khen thưởng

88961

 

29

Khen thưởng thành tích một mặt theo chuyên đề: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh

Thi đua, Khen thưởng

147073

 

30

Hiệp y khen thưởng

Thi đua, Khen thưởng

147085

 

31

Tiếp nhận đăng ký thi đua

Thi đua, Khen thưởng

147013

 

32

Cấp phát hiện vật khen thưởng kèm theo

Thi đua, Khen thưởng

147124

 

33

Khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến trong các cơ quan, tổ chức và đoàn thể tỉnh.

Thi đua, Khen thưởng

147136

 

34

Xác nhận số năm thực tế kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

147720

 

35

Thu hồi Bằng, Huân, Huy chương kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

147808

 

36

Trích sao quá trình tham gia kháng chiến của các đối tượng thuộc diện cán bộ đã được khen thưởng Huân, Huy chương kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

147760

 

37

Điều chỉnh mức khen về tổng kết thành tích kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

147823

 

38

Cấp đổi hiện vật khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến bị hư hỏng

Thi đua, Khen thưởng

147713

 

II

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

 

1

Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

089009

 

2

Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

089030

 

3

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đi)

Tôn giáo

089046

 

4

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đến)

Tôn giáo

089036

 

5

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

089024

 

6

Chấp thuận Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

089027

 

7

Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

089021

 

8

Chấp thuận giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

Tôn giáo

089003

 

9

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Tôn giáo

089054

 

III

TTHC THUC THM QUYN GII QUYT CA UBND CP XÃ

 

 

 

1

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

091773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ HOẶC HỦY BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú

1

Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tôn giáo

049508

2

Cấp đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh.

Tôn giáo

049514

3

Cấp phép hoạt động của hội đoàn tôn giáo không nhằm mục đích lễ nghi tôn giáo, có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Tôn giáo

049696

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

088956

5

Đăng ký tổ chức lễ tôn giáo hàng năm trong phạm vi cấp xã

Tôn giáo

091750

6

Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tôn giáo

Xây dựng

049481

7

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

088332

8

Thành lập hội

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

048675

9

Sáp nhập, giải thể hội.

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

048643

10

Công nhận điều lệ hội

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

048225

11

Thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

048717

12

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146927

13

Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146744

14

Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

Hội, Tổ chức phi Chính phủ

146791

15

Tuyển dụng công chức dự bị

Cán bộ, công chức

146735

16

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp

Cán bộ, công chức

088330

17

Tuyển dụng công chức cấp xã

Cán bộ, công chức

088986

18

Xét tặng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” cho Chuyên gia dân sự Việt Nam làm nhiệm vụ giúp Campuchia giai đoạn 1979-1989

Thi đua, Khen thưởng

147153

19

Kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày

Thi đua, Khen thưởng

147791

20

Tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều con là liệt sĩ

Thi đua, Khen thưởng

147194

21

Khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

147167

22

Xác nhận đã được khen thưởng khi không còn bằng Huân, Huy chương kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

147735

23

Tiếp nhận hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến tỉnh khác chuyển đến

Thi đua, Khen thưởng

147773

24

Chuyển hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến sang tỉnh khác

Thi đua, Khen thưởng

147784

25

Khen thưởng thành tích giúp đỡ Cách mạng và tham gia kháng chiến

Thi đua, Khen thưởng

88972

(*) Ghi chú: Lý do bãi bỏ, hủy bỏ các TTHC này là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 125/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 công bố, công khai thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!