Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1214/QĐ-BXD năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện bộ xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1214/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1214/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BỘ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cơ quan đại diện) trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng thường trực Bộ Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở của Cơ quan đại diện đặt tại địa chỉ: Số 14 Kỳ Đồng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Vị trí, chức năng:

Cơ quan đại diện là cơ quan giúp việc của Bộ và Bộ trưởng, có chức năng: hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ, Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là các tỉnh phía Nam); đại diện cho Bộ trong các hoạt động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tại các tỉnh phía Nam theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Bộ trưởng; tổng hợp chương trình, kế hoạch công tác và đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc cho Lãnh đạo Bộ và các đoàn cán bộ, công chức của khối cơ quan Bộ khi đi công tác tại các tỉnh phía Nam.

Cơ quan đại diện có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ:

1. Hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ trên địa bàn các tỉnh phía Nam, bao gồm:

a. Tham gia với các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển và quản lý có hiệu quả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên địa bàn các tỉnh phía Nam;

b. Phối hợp với các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên địa bàn các tỉnh phía Nam;

c. Tổ chức tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức ở các tỉnh phía Nam về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ; phối hợp với Văn phòng Bộ nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất phương hướng, biện pháp xử lý các phản ánh, kiến nghị đó;

d. Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức ở các tỉnh phía Nam theo quy định của pháp luật.

đ. Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền của ngành Xây dựng trên địa bàn các tỉnh phía Nam

e. Trực tiếp hoặc phối hợp với các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ giải quyết, xử lý kịp thời một số công việc có tính chất đột xuất, cấp bách thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, như: sự cố công trình xây dựng, vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng…

g. Phối hợp với các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc theo dõi, cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời với Bộ trưởng về tình hình phát triển các loại thị trường thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn các tỉnh phía Nam; tham gia nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển bền vững các loại thị trường thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn các tỉnh phía Nam;

h. Theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân các tỉnh phía Nam; kịp thời báo cáo với Bộ trưởng hoặc phản ánh với các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Bộ.

2. Đại diện cho Bộ trong các hoạt động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tại các tỉnh phía Nam theo sự phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng.

3. Tổng hợp chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc cho Lãnh đạo Bộ và các đoàn cán bộ, công chức của khối cơ quan Bộ khi đi công tác tại các tỉnh phía Nam;

4. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc, duy trì trật tự kỷ luật, kỷ cương, an toàn, vệ sinh môi trường trong các đơn vị trực thuộc Cơ quan đại diện.

5. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 4. Cơ quan đại diện và Trưởng cơ quan đại diện chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về:

1. Tình hình hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn các tỉnh phía Nam;

2. Tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và việc đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc của Lãnh đạo Bộ và các đoàn cán bộ, công chức của khối cơ quan Bộ khi đi công tác tại các tỉnh phía Nam;

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Điều 5. Trưởng Cơ quan đại diện được quyền:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trên địa bàn các tỉnh phía Nam cung cấp những số liệu, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của đơn vị.

2. Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp, các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các tỉnh phía Nam đến các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện.

3. Đại diện cho Bộ trong các hoạt động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tại các tỉnh phía Nam theo sự phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng.

4. Ký các văn bản hành chính và sử dụng con dấu của Cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện:

1. Cơ quan đại diện có Trưởng cơ quan đại diện (tương đương chức vụ Vụ trưởng), các Phó trưởng cơ quan đại diện (tương đương chức vụ Phó vụ trưởng), các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các văn phòng đại diện của Cục thuộc Bộ và Thanh tra Bộ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

2. Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Cơ quan đại diện:

a. Các Phòng trực thuộc Cơ quan đại diện có Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và các công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ;

b. Việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các phòng trực thuộc Cơ quan đại diện do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Trưởng cơ quan đại diện và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Trưởng cơ quan đại diện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc;

c. Các phòng trực thuộc Cơ quan đại diện chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Trưởng Cơ quan đại diện;

3. Văn phòng đại diện của Cục thuộc Bộ và Thanh tra Bộ:

a. Các văn phòng đại diện của Cục thuộc Bộ và Thanh tra Bộ có Trưởng văn phòng đại diện (tương đương chức vụ Trưởng phòng), Phó văn phòng đại diện (tương đương chức vụ Phó trưởng phòng) và các công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b. Việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các văn phòng đại diện của Cục thuộc Bộ và Thanh tra Bộ do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Trưởng cơ quan đại diện, Thủ trưởng đơn vị (Cục hoặc Thanh tra Bộ) có văn phòng đại diện và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

c. Các văn phòng đại diện của Cục thuộc Bộ và Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo của Trưởng cơ quan đại diện về các mặt công tác: hành chính, tổ chức, biên chế, tiền lương, việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác chung của Cơ quan đại diện, đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị có văn phòng đại diện về công tác chuyên môn, nghiệp vụ và việc thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác chung của đơn vị có văn phòng đại diện đã được thống nhất với Trưởng cơ quan đại diện.

4. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cơ quan đại diện:

a. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cơ quan đại diện có Giám đốc, một số Phó giám đốc và các công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

b. Việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cơ quan đại diện do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Trưởng cơ quan đại diện và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Trưởng cơ quan đại diện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

c. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cơ quan đại diện chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Trưởng cơ quan đại diện.

5. Các đơn vị trực thuộc Cơ quan đại diện gồm có:

a. Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ;

b. Phòng Tổng hợp

c. Văn phòng đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

d. Văn phòng đại diện Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

đ. Văn phòng đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng;

e. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (được thành lập tùy theo yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng).

6. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức lãnh đạo Cơ quan đại diện và cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Cơ quan đại diện thực hiện theo các quy định của Chính phủ và của Bộ Xây dựng về phân công, phân cấp quản lý cán bộ.

7. Trưởng cơ quan đại diện có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ quan đại diện trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; ban hành theo thẩm quyền các quy chế nội bộ khác theo quy định để quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng cơ quan đại diện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Lưu: VPB, TCCB (5b)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1214/QĐ-BXD năm 2008 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện bộ xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.234
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118