Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1212/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 25/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1212 /QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Có danh mục và nội dung kèm theo được đăng tải tại Mục Đề án 30 của Trang thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh địa chỉ http://www.tayninh.gov.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” và thực hiện các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng với nội dung đã công bố tại Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

Bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo đang áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trước đây được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh công bố tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 và Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 01/7/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận: 
- Chính phủ; 
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH / BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1212 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH / BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú

I. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

A

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Thủ tục Thành lập trường Trung học Phổ thông

Giáo dục Đào tạo

 

2

Thủ tục Giải thể trường Trung học Phổ thông

Giáo dục Đào tạo

 

3

Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Trung học Phổ thông

Giáo dục Đào tạo

 

4

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường Trung học Phổ thông

Giáo dục Đào tạo

 

5

Thủ tục Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp

Giáo dục Đào tạo

 

6

Thủ tục Sáp nhập, chia tách thành lập phân hiệu trường Trung cấp chuyên nghiệp

Giáo dục Đào tạo

 

7

Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp

Giáo dục Đào tạo

 

8

Thủ tục Giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp

Giáo dục Đào tạo

 

9

Thủ tục Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên

Giáo dục Đào tạo

 

10

Thủ tục Sáp nhập, Chia tách, thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên

Giáo dục Đào tạo

 

11

Thủ tục Giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

Giáo dục Đào tạo

 

12

Thủ tục Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Giáo dục Đào tạo

 

13

Thủ tục xác nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Giáo dục Đào tạo

 

14

Thủ tục Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Giáo dục Đào tạo

 

15

Thủ tục Thuyên chuyển giáo viên từ các tỉnh khác về Tây Ninh

Giáo dục Đào tạo

 

16

Thủ tục Thuyên chuyển giáo viên ra ngoài tỉnh

Giáo dục Đào tạo

 

17

Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Giáo dục Đào tạo

 

18

Thủ tục Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Giáo dục Đào tạo

 

19

Thủ tục Công nhận trường THCS, THPT và THPT nhiều cấp đạt chuẩn Quốc gia

Giáo dục Đào tạo

 

B

Lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo

 

 

20

Thủ tục Xét tặng kỷ niệm chương vì Sự nghiệp giáo dục trong ngành

Tiêu chuẩn nhà giáo

 

21

Thủ tục Xét tặng kỷ niệm chương vì Sự nghiệp giáo dục ngoài ngành

Tiêu chuẩn nhà giáo

 

22

Thủ tục Xét tặng kỷ niệm chương vì Sự nghiệp giáo dục là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài

Tiêu chuẩn nhà giáo

 

23

Thủ tục Xét tặng Nhà giáo nhân dân – Nhà giáo ưu tú

Tiêu chuẩn nhà giáo

 

24

Thủ tục Cấp phép dạy thêm cấp Trung học phổ thông

Tiêu chuẩn nhà giáo

 

C

Lĩnh vực quy chế thi và tuyển sinh

 

 

25

Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông

Quy chế thi và tuyển sinh

 

26

Thủ tục Xin học lại tại trường khác

Quy chế thi và tuyển sinh

 

27

Thủ tục Xin học lại tại lớp đầu cấp Trung học phổ thông

Quy chế thi và tuyển sinh

 

28

Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông

Quy chế thi và tuyển sinh

 

29

Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông

Quy chế thi và tuyển sinh

 

30

Thủ tục Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng

Quy chế thi và tuyển sinh

 

31

Thủ tục Cử tuyển vào đại học, cao đẳng

Quy chế thi và tuyển sinh

 

D

Lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ

 

 

32

Thủ tục Cấp bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc trung học phổ thông

Văn bằng chứng chỉ

 

33

Thủ tục Điều chỉnh bằng tốt nghiệp do cải chính hộ tịch

Văn bằng chứng chỉ

 

34

Thủ tục Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp do các cơ sở giáo dục lập danh sách dự thi không đúng với hồ sơ gốc học sinh

Văn bằng chứng chỉ

 

35

Thủ tục Đóng dấu nổi trên bằng tốt nghiệp

Văn bằng chứng chỉ

 

36

Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Văn bằng chứng chỉ

 

37

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10

Văn bằng chứng chỉ

 

38

Thủ tục Đăng ký cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Văn bằng chứng chỉ

 

39

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận nghề

Văn bằng chứng chỉ

 

40

Thủ tục Chỉnh sửa giấy chứng nhận nghề

Văn bằng chứng chỉ

 

II. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

41

Thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết thời gian tập sự

Giáo dục Đào tạo

 

42

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do bị hỏng bằng

Giáo dục Đào tạo

 

43

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do bị mất bằng

Giáo dục Đào tạo

 

44

Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở

Giáo dục Đào tạo

 

45

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do cải chính hộ tịch

Giáo dục Đào tạo

 

46

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học

Giáo dục Đào tạo

 

47

Thủ tục cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở và cấp tiểu học

Giáo dục Đào tạo

 

48

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Giáo dục Đào tạo

 

49

Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục, dân lập

Giáo dục Đào tạo

 

50

Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục, dân lập

Giáo dục Đào tạo

 

51

Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục hoặc cho phép hoạt động giáo dục lại đối với trường mầm non

Giáo dục Đào tạo

 

52

Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục hoặc cho phép hoạt động giáo dục lại đối với trường tiểu học

Giáo dục Đào tạo

 

53

Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục hoặc cho phép hoạt động giáo dục lại đối với trường trung học cơ sở

Giáo dục Đào tạo

 

54

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non.

Giáo dục Đào tạo

 

55

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học.

Giáo dục Đào tạo

 

56

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở.

Giáo dục Đào tạo

 

57

Thủ tục giải thể trường tiểu học

Giáo dục Đào tạo

 

58

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

Giáo dục Đào tạo

 

59

Thủ tục thuyên chuyển công tác trong tỉnh đối với giáo viên bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, nhân viên hành chính.

Giáo dục Đào tạo

 

60

Thủ tục thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh đối với giáo viên bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, nhân viên hành chính.

Giáo dục Đào tạo

 

61

Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách trường mầm non tư thục, dân lập

Giáo dục Đào tạo

 

62

Thủ tục giải thể hoạt động trường mầm non.

Giáo dục Đào tạo

 

III.TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

63

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Giáo dục Đào tạo

 

64

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Giáo dục Đào tạo

 

65

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giáo dục Đào tạo

 

66

Thủ tục đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giáo dục Đào tạo

 

67

Thủ tục cho phép hoạt động trở lại đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập sau thời gian đình chỉ

Giáo dục Đào tạo

 

68

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục Đào tạo

 

69

Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách trường mầm non công lập

Giáo dục Đào tạo

 

70

Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách trường tiểu học công lập

Giáo dục Đào tạo

 

71

Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở công lập

Giáo dục Đào tạo

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mã số/Ghi chú

1

Thủ tục đình chỉ hoạt động trường mầm non

 

086990

2

Thủ tục đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở

 

087000

3

Thủ tục đình chỉ hoạt động trường tiểu học

 

087007

4

Thủ tục giải thể hoạt động trường trung học cơ sở

 

087253

5

Thủ tục giải thể hoạt động trường tiểu học

 

087254

6

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học

 

087256

7

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

 

087260

8

Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở

 

087274

9

Thủ tục thành lập trường tiểu học

 

087276

10

Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch chính thức

 

086815

11

Thủ tục thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh đối với giáo viên bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

 

087277

12

Thủ tục thuyên chuyển công tác trong tỉnh đối với giáo viên bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

 

087288

13

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non

 

087290

14

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học

 

087293

15

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

086967

16

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do bị hỏng bằng

 

086832

17

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do bị mất bằng

 

086842

18

Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

 

086857

19

Thủ tục cấp phép dạy thêm cấp trung học cơ sở và cấp tiểu học

 

086895

20

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp

 

087296

21

Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học

 

087298

22

Thủ tục thẩm định đề án thành lập trường mầm non

 

087263

23

Thủ tục thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở

 

087267

24

Thủ tục thẩm định đề án thành lập trường tiểu học

 

087270

25

Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở

 

086850

26

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

087271

27

Hồ sơ thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

091899

27

Thủ tục điều chỉnh phần lý lịch trên trang 3 của bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

 

086984

29

Thủ tục giải thể hoạt động trường mầm non.

 

087248

30

Thủ tục thành lập trường mầm non

 

087272

31

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường mầm non

 

087300

 (*) Ghi chú: Lý do bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính này là do bị công bố trùng, sai thẩm quyền giải quyết, hết hiệu lực thi hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc trước đây công bố mà không có trong quy định của pháp luật.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1212/QĐ-UBND ngày 25/06/2012 công bố, công khai thủ tục hành chính mới/ bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ của ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!