Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 119/2002/QĐ-TTg về việc phân công công việc giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 119/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 119/2002/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA THỦ TƯỚNG VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 11/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Những nguyên tắc chủ yếu về việc phân công công việc giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;

1. Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng chỉ đạo từng lĩnh vực công tác của Chính phủ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, sử dụng quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Thủ tướng chủ động giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Thủ tướng khác phụ trách thì các Phó Thủ tướng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Thủ tướng không thống nhất ý kiến thì Phó Thủ tướng đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Thủ tướng quyết định.

3. Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Thủ tướng Chính phủ phân công.

4. Hàng tuần, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng có buổi họp giao ban để thông tin và xử tý những công việc mà Thủ tướng thấy cần trao đổi tập thể.

5. Tuỳ theo tình hình và yêu cầu công tác, việc phân công công việc giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (quy định tại Điều 3 Quyết định này) có thể thay đổi theo quyết định của Thủ tướng.

Điều 2. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Phó Thủ tướng có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, cơ chế, chính sách; các dự án Luật, Pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân địa phương ban hành văn bản hoặc làm những việc trái với pháp luật của Nhà nước, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì đình chỉ việc thi hành văn bản đó và chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung.

3. Giải quyết các vấn đề cụ thể nảy sinh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, các vấn đề liên ngành mà các Bộ trưởng không thống nhất được ý kiến; báo cáo Thủ tướng để xử lý những vấn đề về chính sách chưa được Chính phủ quy định; không xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

4. Theo dõi công tác tổ chức cán bộ và chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội bộ thuộc các cơ quan được Thủ tướng phân công.

5. Do đặc điểm của công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công một Phó Thủ tướng Thường trực để thay mặt và làm nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt tại trụ sở Chính phủ.

Điều 3. Phân công công việc:

1. Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Chính phủ, của các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân địa phương.

a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau đây:

- Kinh tế tổng hợp, bao gồm: Chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, vùng, lĩnh vực quan trọng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm, các dự án, các công trình đầu tư lớn, trọng điểm; tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, chứng khoán, thống kê, kiểm toán, dự trữ quốc gia, vay và trả nợ nước ngoài;

- Công tác cải cách hành chính; xây dựng thể chế cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, Luật, Pháp lệnh; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; các tổ chức phi Chính phủ trong nước; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; quy chế và lề lối làm việc của Chính phủ;

- Công tác quốc phòng, an ninh; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại; những công việc, giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành trong từng thời gian;

- Quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

b. Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan thuộc Chính phủ theo khối công việc có liên quan.

2. Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực, chủ trì và đều phối hoạt động chung của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ đi vắng hoặc được Thủ tướng uỷ quyền.

a. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

+ Công nghiệp

+ Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn; công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn, phát triển làng nghề, kinh tế hợp tác;

+ Tiêu thụ sản phẩm (cả thị trường trong nước và xuất nhập khẩu theo các ngành hàng cụ thể);

+ Xây dựng cơ bản, kiến trúc, phát triển đô thị; giao thông vận tải;

+ Đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước; các Tổng công ty 91 ;

+ Phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

+ Tài nguyên và môi trường;

+ Thanh tra, xét khiếu tố, chống tham nhũng, chống tội phạm;

+ Tìm kiếm cứu nạn; phòng chống lụt bão:

+ Công tác cải cách chính sách tiền lương;

+ Các công việc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo phân công của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ.

b- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Nhà nước, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ theo khối công việc có liên quan.

3. Phó Thủ tướng Vũ Khoan:

a- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác;

+ Ngoại giao và quan hệ đối ngoại;

+ Hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế;

+ Kinh tế đối ngoại, bao gồm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (chính sách, cơ chế chung), vận động tài trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ, quan hệ với các tổ chức kinh tế quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức kinh tế khu vực, đàm phán gia nhập WTO.

+ Cơ chế chính sách chung về thương mại: thị trường nội địa và xuất nhập khẩu;

+ Chống buôn lậu và gian lận thương mại, quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

+ Công tác du lịch;

+ Công tác biên giới;

+ Biển Đông - Hải đảo, bao gồm cả kinh tế biển và hải đảo;

+ Các vấn đề về nhân quyền:

+ Công tác dân tộc, tôn giáo;

+ Một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác.

b- Phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Bí thư Trưng ương Đảng; theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Uỷ ban Dân tộc và các cơ quan thuộc Chính phủ theo khối công việc có liên quan.

4. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm:

a- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Khoa học và công nghệ;

+ Giáo dục và đào tạo;

+ Văn hoá, nghệ thuật; thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình;

+ Y tế, thể dục thể thao;

+ Lao động và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động;

+ Xoá đói giảm nghèo;

+ Dân số, gia đình và trẻ em.

b- Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Y tế, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Uỷ ban Thể dục Thể thao và các cơ quan thuộc Chính phủ theo khối công việc có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 119/2002/QD-TTg

Hanoi, September 17, 2002

 

DECISION

ON THE WORK ASSIGNMENT BETWEEN THE PRIME MINISTER AND DEPUTY PRIME MINISTERS

THE PRIME MINISTER

Pursuant the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Government
s Working Regulation issued together with Decree No. 11/1998/ND-CP of January 24, 1998,

DECIDES:

Article 1.- Major principles for work assignment between the Prime Minister and deputy-prime ministers:

1. The deputy-prime ministers shall assist the Prime Minister in directing each field of work of the Government under the Prime Ministers assignment and use the Prime Ministers powers to handle affairs falling within their respective assigned domains.

2. The deputy-prime ministers shall, within their assigned powers and tasks, take initiative in handling affairs, if any matters are related to the domains taken charge of by other deputy-prime ministers, the deputy-prime ministers shall take initiative in coordinating with one another in handling them. In cases where the deputy-prime ministers hold divergent opinions, the deputy-prime minister who assumes the main responsibility for settling such affairs shall report such to the Prime Minister for decision.

3. The deputy-prime ministers shall be answerable to the Prime Minister for the decisions related to the performance of work assigned to them by the Prime Minister.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 119/2002/QĐ-TTg về việc phân công công việc giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.664

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74