Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 113/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 113/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 26/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

113/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU, CHI VÀ NỘP NGÂN SÁCH NĂM 2001 CHO CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 25/2001/QĐ-UB ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2000/QĐ-UB-NN ngày 25 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2000 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo Thông tư số 53/2001/TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2001 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú ý;
Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 3850/TCVG-HCSN ngày 25 tháng 10 năm 2001 và Công văn số 886/NN-KHTC ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách Nhà nước năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như sau :

- Tổng thu ngân sách : 25.345 triệu đồng;

- Tổng chi ngân sách : 22.810 triệu đồng;

- Nộp ngân sách : 2.535 triệu đồng.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y thành phố tổ chức thực hiện chỉ tiêu về dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2001 nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/2000/QĐ-UB-NN ngày 25 tháng 7 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT
- Tổ CNN, TM, TH
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.560

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64