Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Tổ chuyên viên và nhóm công tác giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1115/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 27/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN VIÊN VÀ NHÓM CÔNG TÁC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - CÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHÚ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú (sau đây gọi tắt là Tổ Chuyên viên), gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Công Thuận - PTP.QHKH, Sở Tài nguyên và MT - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Đình Long - CV. Sở Nông nghiệp và PTNT - Tổ phó;

3. Ông Trần Hữu Hiền - TP.QLĐT, Ban Quản lý Khu kinh tế - Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Văn Kiên - TP.KT BQLDA ngành GTVT, Sở GTVT - Tổ viên.

Điều 2. Thành lập Nhóm Công tác để thực hiện nhiệm vụ kê khai hiện trạng đất và tài sản trên đất (sau đây gọi tắt là Nhóm), gồm các ông có tên sau:

I. Nhóm I:

1. Ông Nguyễn Thanh Trí - CV. Sở Tài nguyên và MT - Nhóm trưởng;

2. Ông Nguyễn Văn Hòa - Trợ lý NLT Tân Lập, Cty TNHH MTV CSBP - Thành viên;

3. Ông Phan Văn Linh - NV. Trung tâm PTQĐ, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Diện - CV. UBND xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

5. Ông Lã Ngọc Tuấn - Cán bộ Kỹ thuật BQLRKT Suối Nhung - Thành viên.

II. Nhóm II:

1. Ông Trần Hữu Hiền - TP.QLĐT, Ban Quản lý Khu kinh tế - Nhóm trưởng;

2. Ông Hoàng Trung Nghĩa - PTP.KTNLN, Cty TNHH MTV CSBP - Thành viên;

3. Ông Nguyễn Ngọc Linh - NV. BQLDA, Sở Xây dựng - Thành viên;

4. Vũ Văn Thuân - CV. Phòng TNMT, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

5. Lê Văn Đán - Cán bộ Kỹ thuật BQLRKT Suối Nhung - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Duy Thọ - CV. UBND xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú - Thành viên.

III. Nhóm III:

1. Ông Nguyễn Văn Kiên - TP Kỹ thuật BQLDA ngành GTVT, Sở GTVT - Nhóm trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng - PTP. KHĐT, Cty TNHH MTV CSBP - Thành viên;

3. Ông Hoàng Anh Hùng - CV. Phòng KT&HT, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

4. Ông Nghiệp Lương Tuyến - CV. UBND xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

5. Ông Vũ Văn Ánh - CV. UBND xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

IV. Nhóm IV:

1. Ông Nông Văn Cường - CV Sở Nông nghiệp và PTNT - Nhóm trưởng;

2. Ông Phạm Duy Tân - NV. Phòng KTNLN, Cty TNHH MTV CSBP - Thành viên;

3. Đinh Đức Hạnh - CV. Phòng NN&PTNT, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Minh Hải - CV. UBND xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Đức Nhân - CV. UBND xã Tân Hòa, Huyện Đồng Phú - Thành viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên và Nhóm Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ của Tổ Chuyên viên:

a) Tham mưu, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành làm căn cứ thực hiện; đồng thời, xây dựng Quy chế làm việc của Tổ Chuyên viên và Nhóm Công tác, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành theo quy định;

b) Tổng hợp kết quả kê khai từ các nhóm công tác; tham mưu cho Ban Chỉ đạo về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú;

c) Lập dự trù kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc và Nhóm công tác, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh hoạt động và thanh quyết toán theo quy định.

2. Nhiệm vụ của Nhóm công tác:

a) Đi thực địa kê khai đất và thành quả trên đất thuộc dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú;

b) Tổng hợp kết quả kê khai khu vực được phân công thuộc dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú, báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Tổ chuyên viên).

3. Tổ Chuyên viên và Nhóm Công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Các ông/bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, KTN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1115/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Tổ chuyên viên và nhóm công tác giúp việc Ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127