Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1112/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Quy định chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014

Số hiệu: 1112/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 16/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 177/STP ngày 19/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua đó đánh giá đúng thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, đề ra các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo quy định.

2. Yêu cầu

- Việc đánh giá, công nhận, khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở phải công khai, minh bạch, dân chủ, đúng tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm chủ trì và phối hợp thực hiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản có liên quan

Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan được thực hiện thông qua các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

2. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật

a. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng cấp tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

b. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

c. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp xã

Công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã thành lập Hội đồng cấp xã.

Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

3. Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014

a. Đối với cấp xã

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp xã.

- Quy trình đánh giá:

+ Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào các tiêu chí, điều kiện đánh giá được quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và Văn bản số 1928/TTg-PL ngày 13/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản để tự đánh giá (chấm điểm và đánh đạt hay không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật);

+ Thời gian xét đánh giá các tiêu chí tính từ ngày 01/7/2013 đến ngày 30/6/2014;

+ Kết quả đánh giá UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện trước ngày 31/7/2014;

+ Niêm yết công khai kết quả đánh giá (điểm số tự đánh giá và quy định có liên quan) tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

b. Đối với cấp huyện

* Thẩm tra kết quả tự đánh giá tiếp cận pháp luật của cấp xã:

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện.

- Quy trình đánh giá:

+ UBND cấp huyện căn cứ vào các tiêu chí, điều kiện đánh giá được quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và Văn bản số 1928/TTg-PL ngày 13/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả tự đánh giá của UBND cấp xã và tình hình thực tế của từng xã, phường, thị trấn để thẩm tra kết quả tự đánh giá của UBND cấp xã;

+ Trên cơ sở kết quả thẩm tra, UBND cấp huyện lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và khen thưởng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

+ Kết quả thẩm tra và hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và khen thưởng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoàn thành trước ngày 20/8/2014.

* Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện:

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện.

- Quy trình đánh giá:

+ UBND cấp huyện căn cứ vào các điều kiện đánh giá được quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và kết quả tự đánh giá của UBND cấp xã (sau khi đã thẩm tra) để tự đánh giá;

+ Kết quả đánh giá báo cáo UBND cấp tỉnh trước ngày 20/8/2014;

+ Công khai kết quả đánh giá (điểm số tự đánh giá và quy định có liên quan) lên cổng thông tin điện tử của UBND huyện, thị xã, thành phố.

c. Đối với cấp tỉnh

* Xem xét, đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với cấp xã và cấp huyện:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh.

- Quy trình đánh giá:

+ UBND tỉnh căn cứ vào các tiêu chí, điều kiện đánh giá được quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và Văn bản số 1928/TTg-PL ngày 13/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản và kết quả tự đánh giá của UBND cấp xã, cấp huyện để xem xét, đánh giá;

+ Cấp giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh và khen thưởng các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

* Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh.

- Quy trình đánh giá:

+ UBND tỉnh căn cứ vào các điều kiện đánh giá được quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và kết quả tự đánh giá của UBND cấp xã, cấp huyện để tự đánh giá.

+ Kết quả đánh giá báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 20/9/2014;

+ Công khai kết quả đánh giá (điểm số tự đánh giá và quy định có liên quan) lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh;

4. Công bố kết quả đánh giá, công nhận, khen thưởng xã, phường, thị trấn các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Ngày 09/11/2014 (Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước.

Việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác đánh giá, công nhận, khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật năm 2014 theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Kế hoạch này; thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trực thuộc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp xã tại địa phương; tổ chức thực hiện việc thẩm tra kết quả tự đánh giá của các xã, phường, thị trấn về chuẩn tiếp cận pháp luật và tự đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương mình; báo cáo kết quả tình hình thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương cho UBND tỉnh theo quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện kế hoạch này.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp phải những khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1112/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Quy định chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223