Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND thành lập Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình quận, huyện và tương đương thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 11/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đào Văn Bình
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 11/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH QUẬN, HUYỆN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 29/2000/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Y tế thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở Y tế tỉnh Hà Tây với Sở Y tế Hà Nội (cũ);
Xét đề nghị của Sở Y tế thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 1217/TTr-SYT-TCCB ngày 14/5/2008 về việc thành lập Chi cục dân số - KHHGĐ (bao gồm cả Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận, huyện);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại tờ trình số 154/TTr-SNV ngày 11/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện và tương đương thuộc thành phố Hà Nội (viết tắt là Trung tâm DS-KHHGĐ cấp quận, huyện và tương đương).

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm DS – KHHGĐ cấp quận, huyện và tương đương.

1. Vị trí, chức năng.

a. Vị trí

Trung tâm DS-KHHGĐ cấp quận, huyện và tương đương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện và tương đương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc theo quy định của nhà nước, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Chi cục DS-KHHGĐ – Sở Y tế.

b. Chức năng.

Trung tâm DS-KHHGĐ cấp quận, huyện và tương đương có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ DS-KHHGĐ, truyền thông, giáo dục về DS-KHHGĐ trên địa bàn quận, huyện và tương đương.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

a. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn quận, huyện, trình UBND cấp quận, huyện và tương đương phê duyệt;

b. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

c. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

d. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế cấp quận, huyện và tương đương hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ cấp xã, phường, thị trấn và cộng tác viên DS-KHHGĐ ở thôn, bản;

e. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ, các dự án khác về DS-KHHGĐ khi được giao.

g. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế quận, huyện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách đối với cán bộ DS-KHHGĐ cấp xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ ở thôn, bản;

h. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ.

i. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý cán bộ DS-KHHGĐ cấp xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ ở thôn, bản;

k. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành;

l. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND cấp quận, huyện và tương đương, Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố giao.

3. Tổ chức bộ máy.

a. Lãnh đạo Trung tâm.

- Giám đốc Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ cấp quận, huyện và tương đương chịu trách nhiệm trước UBND và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc Trung tâm.

Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ cấp quận, huyện và tương đương do UBND cấp quận, huyện và tương đương bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ cấp quận, huyện và tương đương.

c. Cán bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

- Ban Hành chính – Tổng hợp.

- Ban Truyền thông – Giáo dục

4. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm DS-KHHGĐ cấp quận, huyện và tương đương nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của UBND cấp quận, huyện và tương đương do UBND thành phố giao hàng năm. Trước mắt, năm 2008, mỗi Trung tâm được giao 06 biên chế. Trong đó bao gồm cả số cán bộ làm công tác dân số thuộc Ủy ban nhân dân – Gia đình và Trẻ em của UBND cấp quận, huyện và tương đương trước đây chuyển sang.

Điều 3. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của các Trung tâm DS-KHHGĐ cấp quận, huyện và tương đương được hình thành từ các nguồn:

- Ngân sách sự nghiệp y tế, DS-KHHGĐ.

- Ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ.

- Viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính:

- Chỉ đạo Chi cụ DS-KHHGĐ thành phố Hà Nội bàn giao nguyên trạng các Trung tâm DS-KHHGĐ cấp quận, huyện và tương đương thuộc Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tây trước đây cho UBND các quận, huyện và tương đương quản lý từ ngày 01/10/2008.

- Xây dựng đề án tổ chức mạng lưới cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ, Chủ tịch UBND các quận, huyện thành phố Sơn Tây, thành phố Hà Đông, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Y tế,
- TTTU, TTHĐND TP;
- Đ/c CT UBNDTP;
- Các PCT. UBND.TP (để báo cáo)
- CPVP, VX, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2008/QĐ-UBND thành lập Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình quận, huyện và tương đương thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.194
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240