Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2004/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 16/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2004/QĐ-BTNMT

 Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN  VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Viện Nghiên cứu Địa chính là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ về quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược phát triển, chính sách, pháp luật về quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ; tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Bộ;

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm, các dự án sản xuất thử nghiệm về quản lý đất đai, đo đạc - bản đồ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, kinh tế - tài chính đất đai, môi trường đất, phát triển thị trường bất động sản;

4. Nghiên cứu phương pháp khoa học và công nghệ về điều tra, khảo sát hiện trạng sử dụng đất đai, lao động, đầu tư, môi trường và những vấn đề có liên quan phục vụ cho công tác chỉ đạo thực hiện và hoạch định các chính sách về quản lý đất đai;

5. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ về quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ;

6. Thực hiện các công trình thí nghiệm, dự án sản xuất trọng điểm cấp Nhà nước và cấp ngành thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ theo phân công của Bộ;

7. Quản lý các điểm gốc hệ toạ độ, độ cao và trọng lực nhà nước, các bãi kiểm nghiệm, phòng kiểm định về đo đạc - bản đồ thuộc Viện;

8. Thực hiện các dự án, chương trình, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ với các nước và các tổ chức quốc tế về quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ theo phân công của Bộ;

9. Tham gia Hội đồng xét duyệt, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học theo phân công của Bộ;

10. Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ;

11. Thực hiện công tác thông tin, thư viện, tư vấn dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ về quản lý đất đai và đo đạc - bản đồ;

12. Bồi dưỡng, đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý đất đai và công nghệ mới trong công tác đo đạc - bản đồ;

13. Biên tập, xuất bản, in, phát hành Tạp chí Địa chính theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin;

14. Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Viện; thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính - kế toán của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật;

15. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức và lao động thuộc Viện theo phân cấp của Bộ;

16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Viện có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng.

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Viện; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thuộc Viện, xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Viện.

Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

b) Bộ máy giúp việc Viện trưởng:

1.  Văn phòng;

2. Phòng Khoa học – Công nghệ;

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính;

4. Phòng Hợp tác quốc tế;

5. Phòng Thông tin tư liệu.

c) Các phòng nghiên cứu – thí nghiệm:

1. Phòng Nghiên cứu – Thí nghiệm Địa động học;

2. Phòng Nghiên cứu – Thí nghiệm GIS và cơ sở dữ liệu;

3. Phòng Nghiên cứu – Thí nghiệm ảnh hàng không và Vũ trụ.

d) Các tổ chức sự nghiệp:

1. Trung tâm Phát triển công nghệ Địa chính;

2. Trung tâm Nghiên cứu Chính sách – Pháp luật đất đai;

3. Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch và Kinh tế đất;

4. Trung tâm Đào tạo Địa chính;

5. Tạp chí Địa chính;

6. Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh).

e) Viện Nghiên cứu Địa chính, Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành.

Tạp chí Địa chính, các Trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu Địa chính có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 18/2003/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mai Ái Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2004/QĐ-BTNMT ngày 16/06/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.170

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!