Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 106/2000/QĐ-BNN-VP về kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2001 do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triễn nông thôn ban hành

Số hiệu: 106/2000/QĐ-BNN-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 17/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106/2000/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 106/2000/QĐ/BNN-VP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2000 BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BAN HÀNH NĂM 2001

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2001".

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch đã ban hành, các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ ban hành theo thẩm quyền đúng kế hoạch về số lượng và thời gian.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

K.T BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

 XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BAN HÀNH, NĂM 2001
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/2000/QĐ-BNN-VP ngày 17/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

TT

Tên văn bản

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian trình

Ghi chú

1

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định sửa đổi Nghị định 78/CP.

Cục BVTV

 

Sau khi sửa đổi NĐ 78/CP.

 

2

Quyết định quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành bảo vệ thực vật

Cục BVTV

 

Quý IV

 

3

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật.

Cục BVTV

 

Sau khi có QĐ về chức năng, nhiệm vụ của Cục.

 

4

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Cục; các Trạm KDTV trực thuộc các Chi cục KDTV vùng.

Cục BVTV

 

Sau khi có QĐ về chức năng, nhiệm vụ của Cục.

 

5

Quyết định ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.

Cục BVTV

 

Quý I

 

6

Quyết định ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khử trùng vật thể thuộc diện KDTV.

Cục BVTV

 

Quý IV

 

7

Quyết định ban hành danh mục vật thể thuộc diện KDTV xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh nước CHXHCNVN.

Cục BVTV

 

Quý I

 

8

Quyết định ban hành quy chế hành nghề thú y.

Cục Thú y

 

Quý II

 

9

Quyết định ban hành quy chế KCS ở các cơ sở sản xuất thuốc thú y.

Cục Thú y

 

Quý II

 

10

Quyết định ban hành quy chế về vùng an toàn dịch bệnh.

Cục Thú y

 

Quý II

 

11

Quyết định ban hành quy định về phòng, chống bệnh lở mồm long móng.

Cục Thú y

 

Quý II

 

12

Sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động thanh tra chuyên ngành thú y.

Cục Thú y

 

Quý II

 

13

Quyết định ban hành quy định thủ tục về cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo khoản 6 Điều 9 Nghị định số 179/1999/NĐ-CP).

Cục

QLN &CTTL

 

 

 

14

Quyết định ban hành thủ tục cấp phép và quy định việc uỷ quyền cấp phép xả nước thải vào nguồn nước (theo điểm d khoản 5 Điều 5 Nghị định 179/1999/NĐ-CP).

Cục

QLN &CTTL

 

 

 

15

Thông tư hướng dẫn nội dung đề án thăm dò nước dưới đất và nội dung của báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

Cục

QLN &CTTL

 

 

 

16

Quyết định ban hành quy định về bảo vệ nước dưới đất.

Cục

QLN &CTTL

 

 

 

17

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính về thu lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác và thẩm định báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất.

Cục

QLN &CTTL

 

 

 

18

Tiêu chuẩn về quy trình hướng dẫn xây dựng và ban hành quy trình vận hành điều tiết nước hồ chứa nước (có cửa). (Tiêu chuẩn ngành)

Cục

QLN &CTTL

 

 

 

19

Hướng dẫn lập các tổ chức lưu vực sông ở địa phương.

Cục

QLN &CTTL

 

 

 

20

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Chi cục Phòng, chống lụt, bão và quản lý đê điều.

Cục

PCLB

& QLĐĐ

 

Quý IV

 

21

Thông tư hướng dẫn về tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân.

Cục

PCLB

& QLĐĐ

 

Quý IV

 

22

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng vật tư dự trữ chống lụt, bão.

Cục

PCLB

& QLĐĐ

 

Quý IV

 

23

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Cục

Kiểm lâm

 

Quý I

 

24

Quyết định về quy chế quản lý, sử dụng búa bài cây và búa kiểm lâm.

Cục

Kiểm lâm

 

Quý I

 

25

Chỉ thị về phòng trừ sâu bệnh hại rừng trồng.

Cục Kiểm lâm

 

Quý I

 

26

Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và lập dự toán kinh phí phòng trừ sâu bệnh hại rừng trồng.

Cục Kiểm lâm

 

Quý II

 

27

Quy chế làm việc của ban Chỉ đạo PCCCR Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Cục Kiểm lâm

 

Quý I

 

28

Chỉ thị PCCCR mùa khô 2001.

Cục Kiểm lâm

 

Quý I

 

29

Đề án về đổi mới, kiện toàn lực lượng kiểm lâm thành cảnh sát lâm nghiệp.

Cục Kiểm lâm

 

Quý I

 

30

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn công chức kiểm lâm.

Cục Kiểm lâm

 

Quý I

 

31

Quyết định về kiểm lâm địa bàn.

Cục KL

 

Quý I

 

32

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp.

Cục Kiểm lâm

 

Quý III

 

33

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công an về việc phối hợp hai lực lượng kiểm lâm - công an trong quản lý bảo vệ rừng.

Cục Kiểm lâm

 

Quý III

 

34

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp giữa hai lực lượng kiểm lâm - giao thông trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng.

Cục Kiểm lâm

 

Quý IV

 

35

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính về chế độ phụ cấp cho kiểm lâm.

Cục Kiểm lâm

 

Quý II

 

36

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Quốc phòng về việc phối hợp giữa hai lực lượng kiểm lâm và dân quân tự vệ trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng.

Cục Kiểm lâm

 

Quý II

 

37

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch đầu tư - Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý ba loại rừng.

Cục PTLN

 

Quý IV

 

38

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch đầu tư - Bộ Tài chính về hướng dẫn sửa đổi bổ sung thực hiện Quyết định 661 điều chỉnh của Chính phủ.

Cục PTLN

 

Quý IV

 

39

Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn và chất lượng quy cách gỗ tròn, gỗ xẻ trong khai và chế biến.

Cục PTLN

 

Quý IV

 

40

Quyết định về việc ban hành quy trình kỹ thuật trong thiết kế khai thác, thẩm định rừng và thẩm định hồ sơ thiết kế khai thác rừng.

Cục PTLN

 

Quý III

 

41

Quy trình kỹ thuật tròng rừng phòng hộ.

Cục PTLN

 

Quý II

 

42

Suất đầu tư trồng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Cục PTLN

 

Quý I

 

43

Định mức kinh tế - kỹ thuật trong khâu quản lý, bảo vệ và xây dựng rừng

Cục PTLN

 

Quý I

 

44

Quyết định về việc ban hành quy chế phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Vụ

ĐTXDCB

 

Quý II

 

45

Thông tư hướng dẫn quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP .

Vụ

ĐTXDCB

 

Quý I

 

46

Quyết định về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu và hướng dẫn sử dụng.

Vụ

ĐTXDCB

 

Quý I

 

47

Thông tư hướng dẫn hoạt động và triển khai công tác an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh.

Vụ

KH&QH

 

Quý III

 

48

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê về phân công, phân cấp phối hợp giữa Thống kê Bộ và Thống kê Nhà nước.

Vụ

KH&QH

 

Quý I

 

49

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê trong toàn ngành.

Vụ

KH&QH

 

Quý I

 

50

Quyết định ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Vụ

KH&QH

 

Quý I

 

51

Quyết định ban hành quy chế làm việc với khách nước ngoài của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Vụ

HTQT

 

Quý II

 

52

Quyết định về chính sách cho thuê đất rừng sử dụng, rừng phòng hộ kinh doanh cảnh quan du lịch sinh thái.

Vụ

CSách

 

Quý III

 

54

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định Nghị định bảo hộ giống cây trồng.

Vụ

KHCN

 

Quý I

 

55

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quản lý phân bón.

Vụ

KHCN

 

Quý I

 

56

Quy chế quản lý chất lượng xây dựng cơ bản thuỷ lợi

Vụ

KHCN

 

Quý II

 

57

Quy chế bảo vệ môi trường ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vụ

KHCN

 

Quý II

 

58

Quy chế quản lý công nghệ ngành.

Vụ

KHCN

 

Quý III

 

59

Xây dựng đơn giá tiền lương cho các hạng mục công việc thuộc các công trình điều tra quy hoạch rừng.

Viện

ĐTQHR

 

Quý II

 

60

Xây dựng định mức lao động và tiêu hao vật tư thuộc chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 2001 - 2005.

Viện

ĐTQHR

 

Quý IV

 

61

Quyết định ban hành quy định về xuất nhập khẩu giống và sản phẩm giống vật nuôi.

Cục

KNKL

 

Quý III

 

62

Quyết định ban hành quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống.

Cục

KNKL

 

Quý III

 

* Đề nghị bổ sung:

1/ Các Quyết địnhvề chức năng, nhiệm vụ, tổ chứ bộ máy của các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng (Vụ TCCB).

2/ Quyết định ban hành tiêu chuẩn KHCN của ngành (Vụ KHCN & CLSP).

 

K.T BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 106/2000/QD-BNN/VP

Hanoi, October 17, 2000

 

DECISION

PROMULGATING THE 2001 PLAN ON ELABORATION OF LEGAL DOCUMENTS UNDER THE MINISTER’S PROMULGATING COMPETENCE

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 73/CP of November 1, 1995 stipulating the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to the Government’s Decree No. 101/CP of September 23, 1997 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Promulgation of Legal Documents;
At the proposal of the Ministry Office’s Director,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision "The 2001 plan on elaboration of legal documents of the Ministry of Agriculture and Rural Development".

Article 2.- Basing themselves on the already approved plan, the units attached to the Ministry shall elaborate legal documents with quantity and time prescribed by the plan, for promulgation by the Ministry according to its competence.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The Ministry Office’s Director and the heads of the units attached to the Ministry shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 106/2000/QĐ-BNN-VP về kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2001 do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triễn nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.585
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0