Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 1037/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 20/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó:

Phụ lục 1: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phụ lục 2: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phụ lục 3: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quyết định này, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số: 2086/QĐ-UBND ngày 09/8/2019; 3040/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó VP;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1037/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

I. DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG VỚI VĂN PHÒNG UBND TỈNH: 33 thủ tục

TT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết (có thể tính theo ngày/giờ)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

1.

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

1.006388.000.00.00.H50

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên/Lãnh đạo phòng

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

2.

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

1.005070.000.00.00.H50

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

3.

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

1.005068.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét; ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

4.

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

1.005015.000.00.00.H50

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

5.

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

1.004999.000.00.00.H50

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ- Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Công chức

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

6.

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

1.004991.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ- Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

7.

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

1.005084.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

12 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

11 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

8.

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú

1.005079.000.00.00.H50

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

9.

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

1.005076.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

10.

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

1.005069.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

7 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

6 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

11.

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

1.005073.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

7 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

6 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

12.

Giải thể trường trung cấp sư phạm

2.001988.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

13.

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

1.005088.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

7 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

6 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

14.

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm

1.005087.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp tệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

15.

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

1.005017.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng/ Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

16.

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1.000939.000.00.00.H50

45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

37 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

36 ngày

Văn phòng Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

17.

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1.000716.000.00.00.H50

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

22 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên/lãnh đạo phòng

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

21 ngày

Văn phòng Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

18.

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

1.000288.000.00.00.H50

120 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

94 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định hồ sơ

88 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

5 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

3,5 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

1 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

20 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

19.

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

1.000280.000.00.00.H50

120 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

94 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định hồ sơ

88 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

5 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

3,5 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

1 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

20 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

20.

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

1.000691.000.00.00.H50

120 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

94 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định hồ sơ

88 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

5 ngày

Phòng Quản lý chất lượng-Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

3,5 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

1 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

20 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

21.

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

2.000011.000.00.00.H50

60 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

49 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo/Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

48 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1,5 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

7 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

22.

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

1.005065.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý hồ sơ

6,5 ngày

Phòng TCBC

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

5,5 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ

1 ngày

Phòng TCBC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

1 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

23.

Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên

1.000744.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý hồ sơ

6,5 ngày

Phòng TCBC

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

5,5 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ

1 ngày

Phòng TCBC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

1 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

24.

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

1.005062.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý hồ sơ

6,5 ngày

Phòng TCBC

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

5,5 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ

1 ngày

Phòng TCBC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

1 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

25.

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

1.005057.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý hồ sơ

11,5 ngày

Phòng TCBC

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

9 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ

2,5 ngày

Phòng TCBC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

1 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

26.

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

1.005466.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý hồ sơ

11,5 ngày

Phòng TCBC

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

9 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ

2,5 ngày

Phòng TCBC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

1 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

27.

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

1.004712.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý hồ sơ

11,5 ngày

Phòng TCBC

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

9 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ

2,5 ngày

Phòng TCBC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

1 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

28.

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

2.001805.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý hồ sơ

11,5 ngày

Phòng TCBC

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

9 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở Nội vụ

2.5 ngày

Phòng TCBC

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở Nội vụ

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ

1 ngày

Phòng TCBC

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

29.

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

1.000043.000.00.00.H50

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

22 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

21

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo Sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

30.

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

1.000029.000.00.00.H50

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

22 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

21

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo Sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

31.

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

1.000729.000.00.00.H50

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

22 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

21

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo Sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

5 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

32.

Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

1.004436.000.00.00.H50

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

3 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

2 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

2 ngày

UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

33.

Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

1.004435.000.00.00.H50

8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2,5 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

1,5 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ liên thông

0,5 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Trình UBND tỉnh

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

3 ngày

Văn phòng UBND tỉnh

 

Bước 7

Tiếp nhận kết quả

0,25 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

II. DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 01 thủ tục

TT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết (có thể tính theo ngày/giờ)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

34.

Phê duyệt liên kết giáo dục

1.001499.000.00.00.H50

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ GD&ĐT phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

8 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

7 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ, ký nháy, trình lãnh đạo sở

01 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chánh Văn phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Trình Bộ GD&ĐT

1 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Bộ GD&ĐT phê duyệt

25 ngày

Bộ GD&ĐT

Chuyên viên Văn phòng Sở theo dõi kết quả từ Bộ

Bước 6

Dự thảo quyết định, trình ký

02 ngày

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Bước 7

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 8

Hoàn thiện kết quả

01 ngày

Văn phòng Sở

Chuyên viên

Bước 9

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 10

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

III. DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ KHÔNG LIÊN THÔNG: 42 thủ tục

TT

Tên thủ tục hành chính

Tổng thời gian giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết (có thể tính theo ngày/giờ)

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

35.

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

1.005074.000.00.00.H50

18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

14 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

36.

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

1.005067.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

37.

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

1.005008.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học-Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

38.

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

1.004988.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

39.

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

1.005081.000.00.00.H50

18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

14 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

40.

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1.005053.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

41.

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

1.005049.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

42.

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

1.005025.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

43.

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

1.005043.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

44.

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

1.005036.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

45.

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

1.005195.000.00.00.H50

18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

15 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

14 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

46.

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

1.005359.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ Phê duyệt hồ sơ

17 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở GD&ĐT

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

47.

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

1.005082.000.00.00.H50

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

7 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

6 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

48.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

1.005354.000.00.00.H50

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

07 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

6 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

49.

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

2.001989.000.00.00.H50

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

7 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

6 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

50.

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

1.001497.000.00.00.H50

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

7 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

6

Văn phòng Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

51.

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

1.001496.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

52.

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1.006446.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16

Văn phòng Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

01

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

53.

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1.001495.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16

Văn phòng Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

01

Văn phòng Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

01 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

54.

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

1.001492.000.00.00.H50

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

07 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

06

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

01

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

55.

Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1.001493.000.00.00.H50

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

27 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

26

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

01

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

56.

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1.000718.000.00.00.H50

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

01

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

01 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

57.

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

1.000715.000.00.00.H50

120 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

115 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định hồ sơ

110 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

5 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

2 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

58.

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

1.000713.000.00.00.H50

120 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

115 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định hồ sơ

110 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

5 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

2 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

59.

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

1.000711.000.00.00.H50

120 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

115 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định hồ sơ

110 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

5 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

2 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

60.

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

1.000259.000.00.00.H50

40 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

35 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định hồ sơ

30 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

5 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

2 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

1 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

61.

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

1.005098.000.00.00.H50

Theo hướng dẫn hàng năm của Bộ GDĐT (22 ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ:

20 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

2 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

- Hội đồng xét tốt nghiệp xét đặc cách

- Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

18 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 3

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Quản lý chất lượng-Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

62.

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc

1.005092.000.00.00.H50

(Gồm 2 quy trình)

Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 giờ

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

6 giờ

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 3

Tiếp nhện kết quả

1 giờ

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 4

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1 giờ

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

16 giờ

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

1 giờ

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 4

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

63.

Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ

2.001914.000.00.00.H50

5 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

3,5 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

64.

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

1.004889.000.00.00.H50

15 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

14 ngày

Phòng Quản lý chất lượng - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 4

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

65.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

1.005061.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

66.

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

2.001985.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

67.

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

2.001987.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Văn phòng, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

68.

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

1.000181.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo/Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

69.

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

1.001000.000.00.00.H50

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ Phê duyệt hồ sơ

2,5 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

2 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

0,5 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

01 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Phòng Giáo dục trung học-Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

70.

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

1.005143.000.00.00.H50

(gồm 02 quy trình)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài của các cơ sở giáo dục trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học-Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài của các trường trung cấp nghề thuộc thẩm quyền quản lý

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

17 ngày

Phòng chuyên môn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

16 ngày

Phòng chuyên môn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng chuyên môn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng chuyên môn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

71.

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

1.001088.000.00.00.H50

3 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

TTPVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2 ngày

Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

1,5 ngày

Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng phê duyệt

0,5 ngày

Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 4

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

72.

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

1.000270.000.00.00.H50

1 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

02 giờ

TTPVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

04 giờ

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

02 giờ

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Lãnh đạo phòng phê duyệt

02 giờ

Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

02 giờ

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 4

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

73.

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

1.002982.000.00.00.H50

(Đối với học sinh THPT học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập do Sở giáo dục chi trả trực tiếp, còn đối với học sinh trung học phổ thông học tại các cơ sở giáo dục công lập do cơ sở giáo dục công lập chi trả trực tiếp và gửi báo cáo đến Sở)

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Đối với học sinh THPT học tại các cơ sở giáo dục ngoài công tập do Sở giáo dục chi trả trực tiếp)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

7 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

6 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

1 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

74.

Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT

1.005090.000.00.00.H50

Theo hướng dẫn hằng năm của Sở GDĐT (7 ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

5 ngày

Phòng Quản lý chất lượng-Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 3

Phê duyệt kết quả trúng tuyển

1 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

75.

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

1.005144.000.00.00.H50

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (trong nội dung của TTHC của Bộ GD&ĐT không quy định thời gian)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

12 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

 

Bước 2a

Xử lý hồ sơ

11 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 2b

Soát xét, ký nháy, trình lãnh đạo sở

01 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Lãnh đạo phòng

Bước 3

Phê duyệt, thẩm định hồ sơ

01 ngày

Sở GD&ĐT

Lãnh đạo Sở

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

1 ngày

Phòng KHTC Sở GD&ĐT

Chuyên viên

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

Bước 6

Trả kết quả

 

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức

76.

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

1.001714.000.00.00.H50

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (trong nội dung của TTHC của Bộ GD&ĐT không quy định thời gian)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PVHCC tỉnh

Công chức