Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1001/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 15/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và y ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 99/TTr-TNMT ngày 12 tháng 3 năm 2013 và Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tc hành chính thay thế; thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh (Có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KS TTHC, Bộ Tư pháp; báo cáo
-
TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; báo cáo
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (đ thực hiện);
-
V0, V4, CN, KSTT1-3;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: KSTTHC,VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1001/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Qung Ninh)

PHN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH

STT

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN - ĐỊA CHẤT

1

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

2

Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

3

Thủ tục trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

4

Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

5

Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

6

Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

7

Thủ tục gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản

8

Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

9

Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

10

Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản (hoặc đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)

11

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYÊN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1001/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH

STT

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN - ĐỊA CHẤT

1

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

(Thay thế thủ tục đ nghị thẩm định, xét và phê duyệt tr lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản).

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1001/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ thủ tục hành chính trên Cơ sở DLQG

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN - ĐỊA CHẤT

1

Thủ tục Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản

T-QNH-108877-TT

T-QNH-105000-TT

2

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản

T-QNH-108260-TT

T-QNH-108172-TT

3

Thủ tục Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản

T-QNH-108213-TT

T-QNH-108271-TT

4

Thủ tục tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản

T-QNH-108518-TT

T-QNH-111298-TT

5

Thủ tục cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản

T-QNH-108312-TT

6

Thủ tục công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn

T-QNH-109313-TT

7

Thủ tục Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

T-QNH-111298-TT

8

Thủ tục Cấp giấy phép chế biến khoáng sản

T-QNH-108924-TT

T-QNH-109742-TT

9

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

T-QNH-108960-TT

10

Thủ tục Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

T-QNH-108980-TT

11

Thủ tục Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

T-QNH-109249-TT

12

Thủ tục Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

T-QNH-109242-TT

13

Thủ tục Công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản

T-QNH-109301-TT

14

Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

T-QNH-108281-TT

15

Thủ tục Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sn

T-QNH-108328-TT

16

Thủ tục Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

T-QNH-108483-TT

17

Thủ tục Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

T-QNH-108495-TT

18

Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

T-QNH-108908-TT

19

Thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.

T-QNH-108926-TT

20

Thủ tục Gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản

T-QNH-109269-TT

21

Thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

T-QNH-109291 -TT

22

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

T-QNH-109255-TT

23

Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản

T-QNH-109730-TT

24

Thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

T-QNH-111341-TT

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1001/QĐ-UBND ngày 15/04/2013 công bố thủ tục hành chính mới; thay thế; hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.265

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!