Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 09/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 31/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH LÀM VIỆC VÀO BUỔI SÁNG NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 15/TTr-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2019 về dự thảo Quyết định tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Các cơ quan thuộc hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn thực hiện theo quy định, hướng dẫn cụ thể của Bộ, ngành chủ quản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 3 của Quyết định này ngoài các ngày làm việc hành chính trong tuần.

2. Cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định làm việc vào buổi sáng thứ bảy.

3. Cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc vào buổi sáng thứ bảy.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và các cơ quan, đơn vị làm việc vào buổi sáng thứ bảy

1. Các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp tiếp nhận, xử lý và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gồm

a) Thành phố Bà Rịa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực xây dựng, chính sách xã hội, đăng ký kinh doanh, tư pháp.

b) Thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, chính sách xã hội, đăng ký kinh doanh, tư pháp.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực gồm

a) Phường 1, phường 7 và phường 11 thuộc thành phố Vũng Tàu. b) Phường Phước Hiệp thuộc thành phố Bà Rịa.

c) Thị trấn Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.

d) Thị trấn Ngãi Giao thuộc huyện Châu Đức.

e) Thị trấn Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc.

g) Phường Hắc Dịch, phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ và phường Phước Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn bố trí công chức Tư pháp - hộ tịch giải quyết kịp thời khi người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng tử.

Điều 4. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc

1. Thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù vào các ngày khác theo đúng quy định Bộ Luật lao động và Nghị định hướng dẫn. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kinh phí làm việc sáng thứ bảy hàng tuần

a) Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính trong dự toán chi hoạt động thường xuyên theo định mức giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian làm việc buổi sáng thứ bảy thực hiện như buổi sáng của các ngày làm việc trong tuần.

2. Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Hướng dẫn tổ chức làm việc buổi sáng thứ bảy đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định.

b) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện làm việc buổi sáng thứ bảy; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

c) Chủ động công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn thông báo rộng rãi về chủ trương này để cá nhân, tổ chức biết và thực hiện.

3. Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị. Hàng năm tổng hợp kết quả làm việc buổi sáng thứ bảy của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

4. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần theo quy định.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2019 và thay thế Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


404

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113