Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND-TNMT quy định trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy trình “một cửa, một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận do UBND quận 12 ban hành

Số hiệu: 04/2008/QĐ-UBND-TNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Ngọc Hổ
Ngày ban hành: 11/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2008/QĐ-UBND-TNMT

Quận 12, ngày 11 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐĂNG KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY TRÌNH “MỘT CỬA, MỘT DẤU” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC ngày 22 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu”;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 82/TTr-TNMT ngày 26 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy trình “một cửa, một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận.

Điều 2. Bãi bỏ áp dụng các quy định tại Điều 12, Điều 13 thuộc Chương II của Quyết định số 174/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình “một cửa, một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐĂNG KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY TRÌNH “MỘT CỬA, MỘT DẤU” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc tiếp nhận - thụ lý - giao trả hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân được thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (gọi tắt là Bộ phận TN&TKQ).

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn, nhận và giao trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đúng nguyên tắc “một lần”; trường hợp hồ sơ cần bổ sung, điều chỉnh, trong thời gian 03 ngày, cơ quan chuyên môn có hướng dẫn đầy đủ một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Trường hợp tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ mà bản sao các giấy tờ liên quan chưa được chứng thực, cán bộ, công chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm đối chiếu bản chính và ký xác nhận đã đối chiếu.

Điều 4. Đối tượng áp dụng

- Cơ sở chưa hoạt động (dự án mới) và không thuộc danh mục lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Phụ lục I, II Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ): phải thực hiện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường trước khi triển khai hoạt động.

- Cơ sở đang hoạt động và có nhu cầu xác nhận đăng ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

Chương 2:

THỦ TỤC, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT, PHÍ - LỆ PHÍ

Điều 5. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

1. Đối tượng: Các cơ sở chưa đi vào hoạt động (dự án) và không thuộc danh mục lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Phụ lục I, II Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (01 bản theo mẫu của Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - gọi tắt là Thông tư 08);

- Bản cam kết bảo vệ môi trường (03 bản theo mẫu Thông tư 08);

- Bản dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo giải trình đầu tư của dự án) (01 bản).

3. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

4. Lệ phí: không thu phí (hiện chưa có hướng dẫn, thực hiện thu khi được cấp thẩm quyền hướng dẫn).

Điều 6. Xác nhận đăng ký bản cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường (khi có nhu cầu xác nhận về môi trường)

1. Đối tượng: Các cơ sở đang hoạt động và có nhu cầu xác nhận về môi trường.

2. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường (01 bản theo mẫu tương tự Phụ lục 24 của Thông tư 08);

- Báo cáo giám sát hiện trạng môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất của đơn vị và cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, các biện pháp xử lý, khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm (báo cáo có thời hạn 6 tháng) (02 bản theo mẫu tương tự Phụ lục 23 của Thông tư 08);

- Kết quả quan trắc chất lượng môi trường (đo đạc các thông số môi trường) trong quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện (kết quả đo môi trường có giá trị trong 6 tháng).

3. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

4. Lệ phí: không thu phí (hiện chưa có hướng dẫn, thực hiện thu phí khi có hướng dẫn của cấp thẩm quyền).

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện các nội dung của Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận và Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo, đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân quận xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2008/QĐ-UBND-TNMT quy định trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy trình “một cửa, một dấu” tại Ủy ban nhân dân quận do UBND quận 12 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.774
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202