Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/QĐ-UBDT năm 2009 phê duyệt chương trình công tác thanh tra năm 2009 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 02/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-UBDT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Công văn số 2031/TTCP-VP ngày 09/10/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2008 và định hướng công tác thanh tra năm 2009;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2009 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc (có chương trình chi tiết kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Thanh tra Ủy ban chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc tổ chức thực hiện chương trình công tác thanh tra năm 2009 đạt hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình công tác nếu có những nội dung cần Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, Chánh thanh tra kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban, Chánh thanh tra Ủy ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-UBDT ngày 06/1/2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Chương trình công tác thanh tra năm 2009 của Ủy ban Dân tộc, gồm những nội dung sau:

1. Về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp trong Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị.

- Tham mưu kịp thời cho Đảng ủy và Lãnh đạo Ủy ban thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh. Đặc biệt quan tâm chú trọng những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và miền núi; không để đơn thư tồn đọng, kéo dài không được xem xét giải quyết.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xác minh, kết luận, đề xuất, kiến nghị xử lý đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao; đảm bảo tuân thủ nghiêm pháp Luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành:

- Về thanh tra hành chính: Thanh tra việc thực hiện việc chấp hành chính sách pháp Luật; thực hiện chương trình công tác; thực hiện các nội qui, qui định của cơ quan; việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của các vụ, đơn vị trực thuộc cơ quan Ủy ban Dân tộc.

- Về thanh tra chuyên ngành: Tập trung thanh tra nội dung việc thực hiện Chương trình 135 và chính sách cử tuyển, một số chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số ít người, cụ thể như sau:

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Vụ Địa phương II

Thanh tra hành chính việc thực hiện CSPL, CT-KT nội qui, qui chế của cơ quan, đơn vị.

Tháng 3

Thanh tra UBDT; Vụ Kế hoạch Tài chính

2

Đại học Lâm nghiệp, Đại học Sư phạm Hà Nội II.

Thanh tra việc thực hiện chính sách cử tuyển

Tháng 4

Thanh tra UBDT chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ giáo dục & Đào tạo

3

Đại học Văn hóa

Thanh tra việc thực hiện chính sách cử tuyển

Tháng 5

Thanh tra UBDT chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo

4

UBND tỉnh Thái Nguyên

Thanh tra việc thực hiện chính sách cử tuyển của Hội đồng tuyển sinh tỉnh

Tháng 6

Thanh tra UBDT chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo

5

UBND tỉnh Quảng Trị

Thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

Tháng 7

Thanh tra UBDT chủ trì, phối hợp với Vụ Địa phương I

6

UBND tỉnh Kon Tum

 Thanh tra việc thực hiện Quyết định 32/2007/QĐ-TTg về việc cho vay vốn PTSX đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn

Tháng 8

Thanh tra UBDT chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách Dân tộc

7

Vụ Chính sách Dân tộc; Văn phòng UB

Thanh tra hành chính việc thực hiện CSPL, CT-KH nội qui, qui chế của cơ quan, đơn vị.

Tháng 9

Thanh tra UBDT chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính

8

UBND tỉnh Điện Biên

Thanh tra việc thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển một số dân tộc ít người

Tháng 10

Thanh tra UBDT chủ trì, phối hợp với Vụ Địa phương I

3. Về công tác phòng, chống tham nhũng:

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban trong công tác phòng, chống tham nhũng; trọng tâm là việc hoàn thiện thể chế công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước nhằm hạn chế phát sinh tham nhũng.

- Chủ động đề xuất thanh tra đối với tổ chức, cá nhân có biểu hiện tham nhũng.

- Kịp thời thẩm tra, xác minh, kết luận, đề xuất xử lý các vụ việc tham nhũng xảy ra khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo định kỳ, đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng theo qui định của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Thanh tra Chính phủ.

4. Về công tác xây dựng lực lượng:

- Đề xuất các biện pháp để kiện toàn tổ chức, biên chế bộ máy thanh tra; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, thanh tra viên có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, quản lý nhà nước.

- Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ thanh tra, nâng cao ý thức chấp hành kỷ Luật lao động, nội qui, qui chế của ngành, đơn vị

- Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp làm việc và cải cách thủ tục hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với Trường Cán bộ Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra công tác dân tộc cho Ban Dân tộc, Thanh tra Ban Dân tộc các địa phương, tại tỉnh Nghệ An (tháng 8/2009)

- Phối hợp với các vụ đơn vị kiểm tra một số nhiệm vụ về công tác tổ chức, biên chế của Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc, Thanh tra Ban Dân tộc của một số địa phương; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp Luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Ngoài ra còn thực hiên tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu đột xuất của Thanh tra Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc giao./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/QĐ-UBDT năm 2009 phê duyệt chương trình công tác thanh tra năm 2009 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.219

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84