Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 70/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015;

Qua xem xét Báo cáo số 46/BC-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết thực hiện các kiến nghị sau giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát công tác quản nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, gồm các nội dung như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp quản lý đối với các doanh nghiệp (không phải là cơ sở sản xuất phục vụ quốc phòng) hoạt động sản xuất trên đất quốc phòng nhằm tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường và các vi phạm khác đối với các đơn vị này theo đúng quy định pháp luật.

2. Kiện toàn tổ chức, thống nhất công tác quản lý nhà nước, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham mưu chức năng của tỉnh với nhau và giữa các cơ quan tham mưu chức năng của tỉnh với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc cấp phép, theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm,... liên quan đến quá trình hình thành và hoạt động của doanh nghiệp nhằm khắc phục tình trạng các cơ quan quản lý nhà nước thiếu thông tin lẫn nhau, dẫn đến có những giải pháp xử lý thông tin không đúng quy định pháp luật.

3. Có kế hoạch và giải pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các đơn vị mà Đoàn đã đến giám sát, cụ thể:

- Tiếp tục yêu cầu Chi nhánh Công ty TNHH Uni President Việt Nam tại Tiền Giang và Công ty TNHH Tong Wei Việt Nam hoàn thành và vận hành thường xuyên hệ thống thu gom các nguồn khí thải phát sinh mùi và xử lý mùi, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh ở mức độ cho phép.

- Thống nhất với các đơn vị quốc phòng về việc xem xét cho nhà máy sản xuất dầu từ vỏ xe của DNTN Phúc Nguyên Phát phải đình chỉ hoạt động vì không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục yêu cầu các cơ sở sản xuất trong khu đất quốc phòng phải đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

- Có kế hoạch sớm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh bằng nguồn vốn ngân sách hoặc tạo điều kiện thuận lợi đ khuyến khích thu hút đầu tư từ các nguồn vốn xã hội hóa; đầu tư hệ thống thu gom nước thải và máng hở thu gom nước thải đã qua xử lý tại điểm đấu nối của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Trung An. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động gây ô nhiễm của các cơ sở sản xuất trong các Cụm công nghiệp đang hoạt động.

- Xây dựng chính sách và kế hoạch xác định lộ trình thực hiện di dời các doanh nghiệp gây mùi hôi khó khắc phục đến khu vực quy hoạch sẵn. Kiên quyết đình chỉ và di dời khỏi khu dân cư các cơ sở sản xuất, kinh doanh không có giấy phép xây dựng, không có khả năng thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đang gây ô nhiễm môi trường mà nhân dân đang bức xúc.

4. Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan đã để cho các cơ sở sản xuất không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường, dư luận bức xúc. Cụ thể:

- Thanh tra trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân đã đ cho Chi nhánh Công ty TNHH Uni President Việt Nam tại Tiền Giang, Công ty TNHH Phúc Nguyên Phát chưa đủ điều kiện vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài.

- Thanh tra trách nhiệm đối với t chức, cá nhân đã để các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng trên đất lúa như cơ sở sản xuất nhựa Cao Văn Hậu xã Tân Hội - thị xã Cai Lậy.

- Thanh tra trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân đã để các cơ sở khác gây ô nhiễm môi trường kéo dài mà dư luận và báo chí đã phản ảnh như cơ sở sản xuất Hồng Huê - xã Song Thuận - huyện Châu Thành; Công ty TNHH Hoàng Việt - xã Mỹ Phong - thành phố Mỹ Tho,.v.v..

5. T chức tổng rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn về việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, về các quy trình, thủ tục liên quan đến điều kiện cần và đủ để một cơ sở sản xuất được phép hoạt động theo quy định của pháp luật để có hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành các thủ tục, trong đó có thủ tục liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

- Trước mắt, tập trung rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang gây ô nhiễm môi trường dư luận đang quan tâm, cử tri có phản ánh. Đình chỉ ngay hoạt động các cơ sở chưa thực hiện đúng, đủ các quy định pháp luật có liên quan đến sản xuất, kinh doanh cho đến khi cơ sở thực hiện đúng, đủ theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung nêu trên tại các kỳ hp lệ kỳ hàng năm đến khi thực hiện xong các nội dung được quy định tại Điều 1.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

 
Nơi nhận:
- UB. Thường vụ Quốc hội;
-
VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
-
Các y ban của Quốc hội;
-
Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
-
Bộ Tư pháp, Bộ TN và MT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
-
Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
-
Vụ IV (VPCP);
-
Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Các đ/c UVBTV
Tỉnh ủy;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
ĐB.Quốc hội, ĐB.HĐND tỉnh;
-
TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
-
Báo Ấp Bắc, Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Lưu: VT.

 

 
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về thực hiện kiến nghị sau giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.085

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139