Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 64/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 11/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 16/TTr-HĐND, ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-BDT ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ Ba thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- LĐ VP Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích:

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2017, góp phần từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.

II. Yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp.

B. NỘI DUNG

I. Kỳ họp thứ Tư:

Xem xét, thông qua 20 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh:

1. Nghị quyết quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Nghị quyết thông qua quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

3. Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển lâm nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020.

4. Nghị quyết quy định phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh.

5. Nghị quyết quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

6. Nghị quyết quy định phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

7. Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

8. Nghị quyết quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất.

9. Nghị quyết quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất.

10. Nghị quyết quy định phí thẩm định đề án khai thác thác, sử dụng nước mặt.

11. Nghị quyết quy định phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi.

12. Nghị quyết quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

13. Nghị quyết quy định phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

14. Nghị quyết quy định lệ phí đăng ký cư trú.

15. Nghị quyết quy định lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

16. Nghị quyết quy định Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

17. Nghị quyết quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng

18. Nghị quyết quy định phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản.

19. Nghị quyết quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

20. Nghị quyết quy định lệ phí đăng ký kinh doanh.

II. Kỳ họp thứ Năm:

1. Xem xét các báo cáo:

a) Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự.

b) Các Báo cáo của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017: về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời kiến nghị của cử tri.

c) Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ Ba Quốc hội khóa XIV; tổng hợp trả lời của các Bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang của Quốc hội (nếu có).

d) Nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Tổ chức các phiên thảo luận:

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp:

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

4. Xem xét, thông qua 11 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh:

- Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND , ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh Hà Giang về chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg , ngày 22/11/2010 và Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg , ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, người phục vụ học sinh bán trú tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo mô hình hợp tác xã thôn Chang và hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Nghị quyết thông qua Đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn bản gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2021.

- Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2015 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020 tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết phê duyệt quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018.

III. Kỳ họp thứ Sáu:

1. Xem xét các báo cáo:

a) Báo cáo công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự.

b) Các Báo cáo của UBND tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời kiến nghị của cử tri.

c) Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XIV; tổng hợp trả lời của các Bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang của Quốc hội (nếu có).

d) Nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

2. Tổ chức các phiên thảo luận

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

4. Xem xét, thông qua 19 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh

- Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018.

- Nghị quyết HĐND tỉnh phê chuẩn Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.

- Nghị quyết thông qua phương án vay lại và phương án bố trí vốn đối ứng Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc tại tỉnh Hà Giang, do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

- Nghị quyết thông qua phương án bố trí vốn đối ứng Dự án Phát triển đa mục tiêu cho vùng Đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo thuộc huyện Xín Mần, Hà Giang, do Quỹ Cô-oét Ả rập tài trợ.

- Nghị quyết thông qua phương án bố trí vốn đối ứng Dự án Phát triển nông thôn dựa trên kết quả, do JICA tài trợ.

- Nghị quyết phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm an toàn lao động, giai đoạn 2017 - 2020.

- Nghị quyết thông qua quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết thông qua quy hoạch bảo tồn và phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết Quy hoạch phát triển kinh tế biên mậu tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

- Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016.

- Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2017.

- Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018.

- Nghị quyết quy định trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết giao tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hà Giang năm 2018.

- Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết dự toán kinh phí hoạt động năm 2018 của HĐND tỉnh Hà Giang.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Tổ chức kỳ họp thứ Tư: Dự kiến 02 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2017 đến ngày 30/4/2017).

- Tổ chức kỳ họp thứ Năm: Dự kiến 03 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017).

- Tổ chức kỳ họp thứ Sáu: Dự kiến 03 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 05/12/2017 đến ngày 10/12/2017).

2. Địa điểm: Hội trường lớn Trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Khách mời tham dự kỳ họp:

Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Đại biểu Quốc hội được bầu tại địa phương.

- Thành viên UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tỉnh.

- Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đại diện đơn vị vũ trang nhân dân; một số tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ quan báo chí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND tỉnh:

- Quyết định triệu tập và tổ chức các kỳ họp.

- Phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp.

- Phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND xem xét tại kỳ họp.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ họp.

- Ngoài các dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp năm 2017 nêu trên, trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương (trên cơ sở tình hình chuẩn bị và đăng ký bổ sung của Ủy ban nhân dân tỉnh), Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét bổ sung vào chương trình các kỳ họp trong năm 2017 một số Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. UBND tỉnh:

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung của kỳ họp.

- Chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng và cả năm 2017 với HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban MTTQ tỉnh:

- Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. Chủ trì, phối hợp với Tổ đại biểu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương nơi đại biểu ứng cử.

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo HĐND tỉnh

5. Các Ban của HĐND tỉnh:

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thẩm tra với HĐND tỉnh.

- Báo cáo công tác năm 2017 của Ban theo quy định.

6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh:

- Có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp HĐND tỉnh.

- Phối hợp với UBMTTQ tổ chức cho Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri.

7. Các Đại biểu HĐND tỉnh:

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của Đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề trong chương trình kỳ họp.

8. Văn phòng HĐND tỉnh:

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của HĐND tỉnh theo quy định. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND.

- Tham mưu, phục vụ các Ban HĐND tỉnh trong hoạt động thẩm tra./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


440
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68